Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

|
|
|
|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Egil Rokhaug

Utredningsleder, Barne- og familiedepartementet

Stjernenote

Stjernenote

Lov 20. desember 2019 nr. 109 om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) hører inn under Barne- og familiedepartementet (BFD).

Hensikten med loven er å legge til rette for et velfungerende kredittopplysningsmarked og ivareta personvernhensyn på dette området. Loven suppleres av lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) når det gjelder behandling av personopplysninger. Sentrale forarbeider er Prop. 139 L (2018–2019) og Innst. 81 L (2019–2020). Loven erstatter bestemmelser i personopplysningsforskriften samt Datatilsynets konsesjoner gitt til kredittopplysningsforetakene.

Loven trådte i kraft 1. juli 2022, jf. kgl.res. 20. mai 2022 nr. 872.

Det finnes en kort kommentar til loven i Egil Rokhaug, Gjeldsrådgivning og gjeldsordning, 6. utg., Alpha forlag, 2020.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Barnevernloven

Arveloven

Ekteskapsloven

Barnelova

Likestillings- og diskrimineringsloven

|
|

Personopplysningsloven

Politiregisterloven

Folkeregisterloven

Bioteknologiloven

Gravplassloven

Kontantstøtteloven

Diskrimineringsombudsloven

|

Trossamfunnsloven

Vergemålsloven

Husstandsfellesskapsloven

Krisesenterlova

Statistikkloven

Barneombudsloven

Barnevernsloven

Lov om forsvunne personar

Gjeldsinformasjonsloven

Lov om Haagkonvensjonen 1996

Vergemålsforskriften

Dekningsloven

Panteloven

Eierseksjonsloven

Konkursloven

Gjeldsordningsloven

Lønnsgarantiloven

SI-loven

Gjeldsinformasjonsloven

Lov om internasjonale investeringstvistar

Kredittopplysningsforskriften

Gjeldsinformasjonsforskriften

Rekonstruksjonsloven