Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om vergemål (vergemålsloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Stjernenote

Stjernenote

Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven eller vgml.) hører under Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Loven erstattet vergemålsloven fra 1927 og umyndiggjørelsesloven fra 1898. Loven trådte i kraft 1. juli 2013. Loven gjennomfører blant annet relevante deler av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 13. desember 2006 (CRPD), jf. Prop. 106 S (2011–2012) og Innst. 203 S (2012–2013).

Lovens formål er å sikre at mindreårige blir representert på det økonomiske området og får bistand til å treffe beslutninger og forvalte formue. Mindreårige gis etter hvert som de blir eldre stadig større grad av selvbestemmelse og medbestemmelse, men full rettslig handleevne oppnås ikke før barnet fyller 18 år og blir myndig, jf. særlig vergemålsloven kapittel 1, 3, 6 og 7. Lovens formål er dernest å sikre at voksne over 18 år med behov for bistand fra verge, får støtte til å treffe beslutninger og hjelp til forvaltning av formue og ivaretakelse av rettigheter og plikter. Bistand etter vergemålsloven til voksne reguleres særlig i loven kapittel 1, 4, 5, 6 og 7. Lovens system innebærer at den voksne forblir myndig og beholder sin rettslige handleevne også der verge oppnevnes, med mindre handleevnen fratas etter vergemålsloven § 22. Mindre enn 1 prosent av vergemålene har til nå innebåret fratakelse av rettslig handleevne. I de aller fleste vergemålene vil både personen selv og vergen innenfor sitt mandat, formelt sett være kompetente til å disponere på vegne av personen. For å hindre tilfeller av dobbeltsuksesjon og for å sikre reell selvbestemmelse, er vergen blant annet gitt plikt til å høre personen før det treffes beslutninger av større betydning og der det ellers er naturlig, jf. § 33.

Loven gir dernest regler om fremtidsfullmakter og legalfullmakter i loven kapittel 10. Dette er hovedsakelig privatrettslige alternativ til vergemål. Også der en fremtidsfullmakt trer i kraft eller en legalfullmakt tas i bruk, vil hovedpersonen formelt sett beholde sin rettslige handleevne. Handleevnen (beslutningsevnen) kan imidlertid reelt sett være svekket som følge av utviklingshemming, alder, sykdom eller skade mv.

I kapittel 12 reguleres saker med tilknytning til utlandet.

Vergemålsloven regulerer fysiske personers rettsevne og rettslige handleevne. Reguleringen i loven får ofte betydning også for reguleringen av andre lover og lovområder. Dette fører også til hyppige endringer både i vergemålsloven og til dels i andre lover som følge av endringer i vergemålsloven. Her nevnes sentrale forarbeider for gjeldende vergemålslov:

Vergemålsutvalgets innstilling:

NOU 2004: 16 Vergemål

Lovens hovedproposisjon:

Ot.prp. nr. 110 (2008–2009) Lov om vergemål (vergemålsloven)

Proposisjonen om lovens ikrafttreden og endringer i andre lover:

Prop. 46 L (2012–2013) Endringer i vergemålsloven mv.

Andre sentrale endringer:

Prop. 39 L (2017–2018) Endringar I verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)

Prop. 77 L (2020–2021) Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen

Forskrift 15. februar 2013 nr. 201 til vergemålsloven (vergemålsforskriften) gir en utfyllende regulering for mange av bestemmelsene i loven.

Kommentarutgave(r) til loven:

Eldbjørg Sande, Trine Linge og Mona Choon Rasmussen, Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer, Gyldendal, 2017.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Barnevernloven

Arveloven

Ekteskapsloven

Barnelova

Likestillings- og diskrimineringsloven

|
|

Personopplysningsloven

Politiregisterloven

Folkeregisterloven

Bioteknologiloven

Gravplassloven

Kontantstøtteloven

Diskrimineringsombudsloven

|

Trossamfunnsloven

Husstandsfellesskapsloven

Krisesenterlova

Statistikkloven

Barneombudsloven

Barnevernsloven

Lov om forsvunne personar

Kredittopplysningsloven

Gjeldsinformasjonsloven

Lov om Haagkonvensjonen 1996

Vergemålsforskriften