Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

|
|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Egil Rokhaug

Utredningsleder, Barne- og familiedepartementet

Stjernenote

Stjernenote

Lov 16. juni 2017 nr. 47 om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven) hører under Barne- og familiedepartementet (BFD).

Loven skal legge til rette for at finansforetak kan utveksle opplysninger om privatpersoners usikrede forbrukskreditt og derved bidra til bedre kredittvurderinger. Loven åpner for etablering av gjeldsinformasjonsforetak som skal innhente gjeldsopplysninger fra finansforetak, registrere opplysningene og utlevere dem til mottakere som bestemt i lovens § 12. Tre gjeldsinformasjonsforetak var i virksomhet fra 1. juli 2019.

Forarbeidene til loven er Prop. 87 L (2016–2017) og Innst. 356 L (2016–2017). Loven trådte i kraft 1. november 2017, jf. kgl.res. 16. juni 2017 nr. 766.

Det er utferdiget en egen forskrift til loven; forskrift 31. oktober 2017 nr. 1691 om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven (gjeldsinformasjonsforskriften), i kraft 1. november 2017. Videre er det utgitt et eget rundskriv med veiledning til regelverket; rundskriv Q-3/2019 (BFD).

En kort kommentar til loven finnes i Egil Rokhaug, Gjeldsrådgivning og gjeldsordning, 6. utg., Alpha Forlag, 2020. Loven og forskriften er også kommentert på Juridika.no.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Dekningsloven

Panteloven

Eierseksjonsloven

Konkursloven

Gjeldsordningsloven

Lønnsgarantiloven

SI-loven

Kredittopplysningsloven

Lov om internasjonale investeringstvistar

Kredittopplysningsforskriften

Gjeldsinformasjonsforskriften

Rekonstruksjonsloven