Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om barnevern (barnevernsloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Rikke Lassen

Tingrettsdommer, Oslo tingrett

Elisabeth Gording Stang

Professor, OsloMet

Stjernenote

Stjernenote

Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven) trådte i kraft 1. januar 2023 og hører under Barne- og familiedepartementet (BFD).

Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014. Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven; heretter «barnevernloven 1992») var på dette tidspunktet mer enn 20 år gammel og var blitt endret en rekke ganger (se stjernenote til barnevernloven 1992). Også lovens tilhørende forskrifter hadde vært endret mange ganger, noe som medførte at regelverket totalt sett fremsto som uoversiktlig og lite enhetlig. Departementet vurderte at det var behov for en helt ny lov. Utvalgets mandat besto hovedsakelig i å foreta en språklig og teknisk gjennomgang av loven, herunder begrepsbruk og struktur, og å vurdere forenklinger, samt hva som burde reguleres i henholdsvis lov og forskrift, se mandatets punkt 2, som gjengitt i NOU 2016: 16 punkt 2.1. Det lå ikke i mandatet å foreslå større materielle endringer. Se om utviklingen av barnevernslovgivningen siden 1992 i stjernenote til barnevernloven 1992.

Følgende tema ble pekt ut som prioriterte for Barnevernslovutvalgets arbeid: barnevernets ansvarsområde, forebyggende arbeid, regulering av faglige prinsipper, tidsriktig barnevernlov, tiltakene i barnevernet, partsrettigheter og samvær og rettighetsfesting, se mandatets punkt 2, som gjengitt i NOU 2016: 16 punkt 2.1. Utvalget ga lovutkastet en ny og tydeligere struktur, med et innledende kapittel som omhandlet overordnede prinsipper og grunnleggende rettigheter for barn, deretter kapitler for de materielle reglene om tiltak, og med saksbehandlingsreglene samlet bak i lovutkastet. Organisatoriske og administrative bestemmelser er også samlet og flyttet bak i utvalgets forslag.

Utvalget foreslo blant annet å gjøre barnevernsloven til en rettighetslov (se utkast til § 3, kommentarene til barnevernloven 1992 § 1-5 og kommentarene til barnevernsloven 2021 § 1-6), å tilpasse loven til endrede familiemønstre ved å unngå legaldefinisjoner av begreper som «hjem», «foreldre» og «familie» (utkast til § 42), å definere prinsippet om barnets beste (utkast til § 2) og å synliggjøre at foreldres og barns etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn er sentrale barnevernets handlinger og beslutninger, gjennom en egen bestemmelse (utkast til § 2 tredje ledd).

Videre foreslo utvalget å lovfeste adgangen til å pålegge hjelpetiltak også der barnet er på samvær (utkast til § 15 fjerde ledd), å lovfeste barns rett til samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse med foreldre, søsken og «andre nærstående» (utkast til § 37), å lovfeste rett til oppfølging for foreldre også etter hastevedtak og plassering i institusjon, og ikke bare etter hjelpetiltak og omsorgsovertakelse (utkast til § 42), og at adgangen til bruk av tvang i institusjon ble flyttet fra forskrift til lov (utkast til § 55).

NOU 2016: 16 inneholder også et vedlegg med en utredning om barnevern og menneskerettigheter (Christian B. Sørensen, Barnevern og menneskerettighetene, vedlegg 4).

Se nærmere om utvalgets forslag i Stang, Elisabeth Gording «Forslaget til ny barnevernlov. Rettighetsfesting, strukturendring og språkrevisjon», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, nr. 3, 2017, s. 191–212.

Flere av utvalgets forslag ble innarbeidet direkte i barnevernloven 1992 gjennom lovendringer i 2018 (se Prop. 169 L (2016–2017) og stjernenote til barnevernloven 1992). De fleste forslagene er i det store og hele videreført i barnevernsloven av 2021.

NOU 2016: 16 ble sendt på høring høsten 2016. Etter høringsrunden besluttet departementet at flere sentrale temaer burde utredes nærmere før proposisjonen kunne legges frem. Det gjaldt blant annet lovens begrepsbruk, reguleringen av samvær etter omsorgsovertakelse og spørsmålet om bruken av private aktører i barnevernet. En rapport om regulering av samvær ble utarbeidet på oppdrag fra departementet, se Stang, Elisabeth Gording og Baugerud, Gunn-Astrid Samvær etter omsorgsovertakelse. En barnefaglig og juridisk utredning, OsloMets Skriftserie nr. 10/2018, OsloMet, 2018. Departementet utarbeidet selv en utredning om bruken av private aktører i barnevernet, som fikk en egen høring våren 2020.

Departementet sendte ut et nytt høringsnotat til hele loven våren 2019.

I høringsbrevet av 4. april 2019 ble forslaget til ny barnevernlov presentert som en videreføring av «grunnstammen i dagens lov», med regulering av de samme områdene og med de samme grunnprinsippene som i barnevernloven 1992, men med en språklig og redaksjonell revisjon av hele loven, der klarspråk var et mål. Departementet ønsket å gjøre loven til et bedre faglig verktøy for barnevernet. Av materielle endringer nevner departementet et styrket barneperspektiv, et mer tidsriktig regelverk, økt vekt på forebygging og tidlig innsats og bedre rettssikkerhet for barn og foreldre. Se også Barnevernsutvalgets utredning, NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet.

Gjennomgående hensyn i høringsnotatets forslag er at barnevernet skal bygge på de ressursene som finnes rundt barnet, barnets behov skal stå i sentrum, og det skal legges større vekt på forebygging og tidlig innsats (høringsnotat 2019 punkt 1.1) Videre foreslås det at det skal legges tydeligere vekt på hensynet til barns kulturelle rettigheter, noe som også ble fremhevet i NOU 2016: 16.

Ett område som departementet pekte ut med behov for utredning, var institusjonsbarnevernet. En utredning på dette feltet ble ferdigstilt høsten 2023; se NOU 2023: 24 Med barnet hele vegen. Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit.

På bakgrunn av høringsnotatet og innspillene i høringsrunden la departementet frem Prop. 133 L (2020–2021) våren 2021. Proposisjonen inneholder to lovforslag: (A) forslag til lov om barnevern (barnevernsloven) (s. 607 flg.) og (B) forslag til lov om endringer i barnevernloven [1992] (s. 645 flg.). Forslaget ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021, se Innst. 625 L (2020–2021) og lovvedtak 173 (2020–2021), og sanksjonert av Kongen i statsråd 18. juni 2021.

Prop. 133 L (2020–2021) inneholder også to meldingskapitler (kapittel 4 og 5). Meldingskapitlene gjelder henholdsvis utvikling av utdannings- og kompetansetiltak i barnevernet og det videre arbeidet med styrking av kvaliteten i institusjonsarbeidet.

I forslaget til ny barnevernslov ble det særlig lagt vekt på å styrke barneperspektivet, blant annet med endringer knyttet til barns muligheter til å uttale seg mest mulig fritt gjennom presiseringer av forvaltningslovens (lov 10. februar 1967) regler for unntak fra partsinnsyn. Prinsippet om barnets beste løftes frem til lovens formålskapittel som en ny, overordnet bestemmelse. Også andre grunnleggende prinsipper ble foreslått lovfestet, som barns rett til omsorg og beskyttelse, retten til familieliv og det minste inngreps prinsipp (Prop. 133 L (2020–2021) punkt 1.1).

Det ble videre foreslått presisert i flere bestemmelser at det skal foretas en balansert interesseavveining mellom hensynet til barnet og hensynet til foreldrene, et krav Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i sin praksis har tydeliggjort, blant annet i barnevernssakene mot Norge (se rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Hvorfor dømmes Norge i EMD?, NIM, 2020. Se også Karl Harald Søvig, «Praksis fra EMD på barnevernsfeltet», i Elisabeth Gording Stang og Kirsten Sandberg (red.), Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021, Universitetsforlaget, 2023, kapittel 5).

Et annet sentralt trekk i EMDs avgjørelser er målet om gjenforening mellom barn og foreldre. Dette foreslås tydeliggjort i reguleringen av samvær etter omsorgsovertakelse.

Nytt i proposisjonen var forslag til lovfesting av kompetansekrav, i strid med Barnevernslovutvalgets forslag i NOU 2016: 16. Forslagene om kompetansekrav inngår som en del av regjeringens strategi for kompetanseløft for kommunalt barnevern, som blant annet omfattet igangsetting av flere etter- og videreutdanninger. Det foreslås lovfesting av krav til mastergrad for visse typer funksjoner og stillinger i barnevernet. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er det utformet nye nasjonale retningslinjer for masterutdanninger i barnevernet, og det er besluttet innført nasjonal eksamen i juss på bachelornivå, se forskrift 9. april 2021 nr. 1147 om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forskrift 9. april 2021 nr. 1148 om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid.

I Dokument 8:8 (2019–2020) foreslo Barneombudet at det skulle innføres krav om helsekartlegging av barn i forkant av en omsorgsovertakelse. Forslaget ble fremmet som egen proposisjon: Prop. 222 L (2020–2021). Forslaget ble vedtatt 18. juni 2021, men bestemmelsen i barnevernsloven § 2-6 om tverrfaglig helsekartlegging har pr. 6. mai 2024 ikke fått noen dato for ikrafttredelse.

Barnevernsloven av 2021 har fått en tydeligere struktur enn barnevernloven 1992. Grunnprinsippene er samlet i lovens kapittel 1, tiltakskjeden fremgår tydeligere av kapitlenes oppbygning, og administrative og organisatoriske bestemmelser er flyttet bak i loven, sammen med taushetspliktreglene og saksbehandlingsreglene.

For mange av bestemmelsene i barnevernloven 1992 er innholdet videreført i barnevernsloven av 2021, med mindre språklige eller strukturelle justeringer. I notene til 2021-loven er det enten henvist til utfyllende kommentarer i notene til loven av 1992, eller 1992-noten er helt eller delvis innarbeidet og tilpasset i noteteksten der det er relevant.

En egen lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv. ble vedtatt 8. april 2022. Formålet med loven er å gi en ny forskriftshjemmel for å sikre forsvarlig håndtering av personopplysninger ved frivillige tiltak som er besluttet av statlige myndigheter, blant annet etter barnevernsloven, jf. Prop. 94 L (2021–2022) kapittel 1. Forskriftshjemmelen vil gjelde for frivillige tiltak i barnevernsinstitusjon og er en del av oppfølgingen av EUs personvernforordning (forordning (EU) 2016/679).

Det er foretatt endringer i følgende forskrifter til barnevernloven 1992, med tilpasninger til ny barnevernslov, jf. forskrift 15. desember 2022 nr. 2258:

Det er vedtatt følgende nye forskrifter til barnevernsloven 2021:

Bufdir har utarbeidet et rundskriv om saksbehandlingen i barnevernstjenesten, 2023.03 Rundskriv for barnevernstjenestens saksbehandling (Saksbehandlingsrundskrivet).

Det foreligger et stort omfang juridisk litteratur om barnevern. Det er pr. 6. mai 2024 publisert syv doktoravhandlinger i barnevernsrett:

  • Haugli, Trude, Samværsrett i barnevernssaker, Universitetsforlaget, 1998.

  • Sandberg, Kirsten, Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse, Gyldendal Akademisk, 2003.

  • Stang, Elisabeth Gording, Det er barnets sak. Barns rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4, Universitetsforlaget, 2007.

  • Oppedal, Mons, Akutthjemlene i barnevernloven, Gyldendal Akademisk, 2008.

  • Bendiksen, Lena R.L., Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer. Foreldreansvar og adopsjon, Fagbokforlaget, 2008.

  • Sigurdsen, Randi Helene, Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd, Fagbokforlaget 2015.

  • Nordvik, Marie Lindsjørn, Barnets rett til medbestemmelse ved omsorgsovertakelse, Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2021.

Av annen sentral juridisk litteratur nevnes

  • Stang, Elisabeth og Sandberg, Kirsten, Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021, Universitetsforlaget, 2023

Vedrørende Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMD) og Høyesteretts storkammeravgjørelser fra mars 2020 om de norske barnevernssakene vises det til følgende litteratur:

For en bredere utredning av menneskerettigheter og barnevern vises det til følgende litteratur:

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Barnevernloven

Arveloven

Ekteskapsloven

Barnelova

Likestillings- og diskrimineringsloven

|
|

Personopplysningsloven

Politiregisterloven

Folkeregisterloven

Bioteknologiloven

Gravplassloven

Kontantstøtteloven

Diskrimineringsombudsloven

|

Trossamfunnsloven

Vergemålsloven

Husstandsfellesskapsloven

Krisesenterlova

Statistikkloven

Barneombudsloven

Lov om forsvunne personar

Kredittopplysningsloven

Gjeldsinformasjonsloven

Lov om Haagkonvensjonen 1996

Vergemålsforskriften