Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Annicken Iversen

Advokat/Partner, Advokatfelleskapet Lovende

Stjernenote

Stjernenote

Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) hører under Barne- og familiedepartementet (BFD). Loven trådte i kraft 1. januar 2010. Forarbeidene til loven slik den ble vedtatt i 2009, er Ot.prp. nr. 96 (2008–2009), Innst. O. nr. 130 (2008–2009) og Besl. O. nr. 132 (2008–2009).

Krisesenterloven pålegger kommunene visse oppgaver overfor innbyggere som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. Loven tydeliggjør at det er et offentlig ansvar at personer som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, skal få tilbud om beskyttelse, veiledning og oppfølgning. Loven stiller rettslige krav til kommunene, og alle kommunene er pliktsubjekt.

Krisesenterloven må ses i sammenheng med lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven).

Med virkning fra 1. august 2022 har 14 velferdstjenestelover fått nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator, jf. Prop. 100 L (2020–2022), Innst. 581 L (2020–2021) og Lovvedtak 143 (2021–2021). I krisesenterloven innbar dette endringer av lovens § 4 og innføring av en ny § 6 a.

Barne- og likestillingsdepartementet har med hjemmel i krisesenterloven § 2 gitt en forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet, forskrift 7. mars 2017 nr. 282. Forskriften trådte i kraft 8. mars 2017.

Barne- og familiedepartementet har med hjemmel i blant annet barnevernloven § 3-2 a utarbeidet en forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester, se forskrift 22. juni 2022 nr. 1110 (i kraft 1. august 2022). Denne forskriften er felles for helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barnevernstjenesten.

Det er flere internasjonale konvensjoner og forpliktelser på området, se Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 3 og 10. Disse konvensjonene er inkorporert i norsk lovgiving gjennom menneskerettsloven § 2 og går foran norsk lov ved kollisjoner, jf. menneskerettsloven § 3. Se nærmere i forarbeidene til krisesenterloven, jf. Ot.prp. nr. 96 (2008–2009) kapittel 3.

Andre aktuelle kilder er

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Barnevernloven

Arveloven

Ekteskapsloven

Barnelova

Likestillings- og diskrimineringsloven

|
|

Personopplysningsloven

Politiregisterloven

Folkeregisterloven

Bioteknologiloven

Gravplassloven

Kontantstøtteloven

Diskrimineringsombudsloven

|

Trossamfunnsloven

Vergemålsloven

Husstandsfellesskapsloven

Statistikkloven

Barneombudsloven

Barnevernsloven

Kredittopplysningsloven

Gjeldsinformasjonsloven

Lov om Haagkonvensjonen 1996

Vergemålsforskriften

Bioteknologiloven