Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Vilde Weisser

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lund & Co DA

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Stjernenote

Stjernenote

Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) hører under Barne- og familiedepartementet (BFD). Loven skal sikre at familier får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn, at familiene gis reell valgfrihet når det gjelder hvilken omsorgsform de ønsker for sine barn, og at det skal bli mer likhet i overføringene den enkelte familie mottar i barneomsorg fra staten, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

Kontantstøtten er skattefri og ytes per barn uten noen form for inntekts- eller behovsprøving. Støtten er et alternativ og supplement til bruk av barnehage for ettåringer. Rett til kontantstøtte er derfor knyttet opp til om barnet har barnehageplass med offentlig driftstilskudd. Loven ble innført under Bondevik I-regjeringen og har vært, og er fortsatt, gjenstand for politisk debatt. Loven har særlig blitt kritisert for å hindre likestilling og integrering av kvinner med innvandrerbakgrunn.

Kontantstøtte er en «familieytelse» og omfattes derfor av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger (trygdeforordningen), jf. artikkel 3 nr. 1 bokstav j, jf. artikkel 1 bokstav z. Det er gitt nærmere regler om gjennomføringen av trygdeforordningen i forordning (EF) nr. 987/2009 (gjennomføringsforordningen). Trygdeforordningen og gjennomføringsforordningen er gjennomført i norsk rett på lovs nivå ved inkorporasjon i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 1-3 a. Det er i kontantstøtteloven §§ 1 a og 22 henvist til folketrygdloven §§ 1-3 a og 1-3 b, og det slås fast at lovens bestemmelser skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig i henhold til bestemmelsene i trygde- og gjennomføringsforordningen, i tillegg til EØS-avtalens hoveddel og en rekke andre folkerettslige bestemmelser og avtaler om trygdekoordinering.

Trygdeforordningen er også kommentert på dansk i EU-Karnov.

Forarbeidene til loven slik den opprinnelig ble vedtatt, er Ot.prp. nr. 56 (1997–98) og Innst. O nr. 62 (1997–98). Loven har siden blitt endret en rekke ganger, og de viktigste endringene er nevnt nedenfor.

Lovens § 7 ble endret ved lov 25. juni 1999 nr. 44, se Ot.prp. nr. 71 (1998–99). Lovens § 23 ble endret ved lov 23. juni 2000 nr. 55, se Ot.prp. nr. 38 (1999–2000). Lovens §§ 2 og 7 ble endret ved lov 2. juli 2004 nr. 58, se Ot.prp. nr. 58 (2003-–2004). Lovens § 10 ble endret ved lov 17. juni 2005 nr. 66, se Ot.prp. nr. 98 (2004–2005). En rekke språklige endringer ble gjennomført ved lov 21. april 2006 nr. 10, da begrepet «foreldrepenger» erstattet «fødsels- og adopsjonspenger». Tilsvarende ble endringer av rent språklig karakter gjennomført ved lov 16. juni 2006 nr. 20 i forbindelse med den nye lovreguleringen av statsetaten, se Ot.prp. nr. 47 (2005–2006).

Retten til kontantstøtte ble vesentlig innsnevret ved lov 6. januar 2012 nr. 1, se Prop. 8 L (2011–2012). Kontantstøtten for toåringer ble da avviklet, og man gikk fra et system med fem satser til et system med to satser for ettåringene. Ved lov 15. juni 2018 nr. 33 ble femsatssystemet imidlertid gjeninnført. Lovens § 23 ble endret ved lov 18. juni 2021 nr. 122, se Prop. 146 L (2020–2021). Lovens § 8 ble endret ved lov 18. mars 2022 nr. 11, se Prop. 15 L (2021–2022).

I kjølvannet av trygdeskandalen som ble avdekket i slutten av oktober 2019, ble det sommeren 2020 oppnevnt et lovutvalg som skulle gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering (trygdekoordineringsutvalget). Oppnevningen resulterte i NOU 2021: 8, som ble levert Arbeids- og sosialdepartementet 15. juni 2021. Trygdekoordineringsutvalget foreslo to nye bestemmelser i kontantstøtteloven §§ 1 a og 3a og å fullstendig revidere lovens § 22. Forslaget ble fulgt opp på flere punkter i Prop. 71 L (2021–2022) og Innst. 33 L (2022–2023). Endringene ble vedtatt ved lov 25. november 2022 nr. 86.

Reglene om kontantstøtte er behandlet i Arbeids- og velferdsetatens rundskriv R34-00, der omtalen av lovens bestemmelser oppdateres fortløpende.

Kontantstøtteordningen er nærmere omtalt i blant annet

  • Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse og Morten Kjelland, Velferdsrett I, 7. utg., Gyldendal, 2022 punkt 7.5

  • Runar Narvland, Foreldres rett til ytelser fra NAV, Karnov Group Norway, 2021

  • Ingunn Ikdahl, «De grensekryssende familier», i Trygd og pensjon i EØS, Bjørn Bogstad (red.), Gyldendal, 2015

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Barnevernloven

Arveloven

Ekteskapsloven

Barnelova

Likestillings- og diskrimineringsloven

|
|

Personopplysningsloven

Politiregisterloven

Folkeregisterloven

Bioteknologiloven

Gravplassloven

Diskrimineringsombudsloven

|

Trossamfunnsloven

Vergemålsloven

Husstandsfellesskapsloven

Krisesenterlova

Statistikkloven

Barneombudsloven

Barnevernsloven

Lov om forsvunne personar

Kredittopplysningsloven

Gjeldsinformasjonsloven

Lov om Haagkonvensjonen 1996

Vergemålsforskriften