Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer
Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) regulerer kjøp og salg av ting mellom forbrukere og næringsdrivende. Loven gjelder nærmere handel av varer som kjøper hovedsakelig skal brukes utenfor næring til privat bruk.

Loven gjelder dessuten bestilling av ting som skal tilvirkes (tilvirkningskjøp). Videre omfattes typisk avtaler om levering av vann, kjøp av fordringer eller rettigheter og avtale med et nettselskap om overføring av elektrisk energi.

Definisjonen av forbrukerkjøp fremgår av forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd, hvor begrepet forbruker defineres relativt vidt:

”Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet”.

I forarbeidene har man forsøkt å avklare hva som skal til for at et kjøp kan anses å hovedsakelig være foretatt utenfor næring, se NOU 1993:27 Forbrukerkjøpslov:

“I dette ligger at det avgjørende vil være hva som er det vesentlige formål med kjøpet.”

Definisjonen av begrepet forbruker må bl.a. sees i sammenheng med Direktiv 99/44/EF (forbrukerkjøpsdirektivet), som er tatt inn i EØS-avtalen, etter beslutning av EØS-komiteen nr.12/2000 og Stortingets samtykke, jf. St. prp. nr. 42 (1999-2000) og Innst. S. nr.157 (1999-2000).

Det innebærer at hovedformålet med kjøpet eller transaksjonen ikke retter seg mot en persons yrke eller virksomhet. Salg mellom forbrukere er normalt ikke forbrukerkjøp, da kriteriet om at selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. ikke er oppfylt.

Med begrepet fysisk person menes at kjøp til foretak som foreninger, selskap, innretninger og andre juridiske personer alltid vil bli ansett for å falle utenfor forbrukerbegrepet. Imidlertid dersom bruken av tingene skal først og fremst skal skje av fysiske personer tilknyttet en juridisk person, kan de fysiske personer i visse tilfeller påberope seg forbrukerstatus. For at kjøp til foretak skal få forbrukervern, må kjøp inngås i navnet til en fysisk person (den personen som handler på vegne av f. eks. idrettslaget).

Et kjent eksempel er at den enkelte elev hver for seg ble ansett som forbrukere dersom en skole kjøpte skolegensere elevene (FTU-1983-255), mens et skilag som kjøpte en snøscooter til drift av skianlegget ikke fikk forbrukerstatus (FTU-1983-396).

Forbrukerkjøp omfatter etter § 2 annet ledd ikke kjøp av fast eiendom etter avhendingsloven, avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom og avtale med en kraftleverandør om levering av elektrisk energi med unntak av forsinkelse og tjenesteyting (der hoveddelen av ytelsen er utførelsen av en tjeneste). Forbrukerkjøpsloven har dessuten i § 1 fastsatt et forbehold om at den kun gjelder ”hvis ikke noe annet er fastsatt i lov,” slik at forbrukerkjøpsloven vil vike for spesielle kontraktsregler fastsatt i andre kontraktslover.

En forbruker er en som ikke hovedsaklig handler som ledd i næringsvirksomhet. FTU-sak 2007/01/40 gjaldt angreretten på en støvsuger, men i forhold til forbrukerbegrepet ble det vist til forbrukerkjøpslovens forarbeider i Ot.prp. nr.44 2001-2002 side 32 og 35. Enkeltpersonsforetak og privatpersoner samme juridiske subjekt. Det avgjørende var ikke at enkeltpersonsforetaket var nevnt som part i avtalen, men at avtalen reelt sett var inngått av en privatperson. Støvsugeren skulle dessuten brukes av kjøperen til private formål i tillegg til hjemmekontoret på 13 km2, som var en liten del av boligen. Kjøperen ble gitt angrerett.

Selger i forbrukerkjøpsrettslig forstand innebærer at selgeren eller dennes representant opptrer i næringsvirksomhet. Dette kommer særlig på spissen når arbeidstaker kjøper en PC fra arbeidsgiver. I dette tilfellet vil ikke arbeidsgiveren regnes som profesjonell selger i og med at arbeidsgiveren ikke driver med salg av PC som sin næringsvirksomhet. Dersom det ikke er inngått en avtale mellom partene som gir kjøperen forbrukervern, reguleres kjøpet av kjøpsloven av 1988.

Dersom selgeren har en representant som opptrer i næringsvirksomhet (og selgeren selv ikke gjør det), er representanten og selgeren solidarisk ansvarlige for selgerens forpliktelse overfor forbrukeren. Et eksempel på dette er den profesjonelle bilselgeren som selger bil for en privat part. Solidaransvar gjelder likevel ikke dersom forbrukeren er blitt gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. I dette tilfellet vil ikke forbrukerkjøpsloven gjelde, men kjøpsloven i det tilfellet at selger og kjøper er privatpersoner. Loven gjelder også bytte av ting, for eksempel biler, så langt det passer, jf. forbrukerkjøpsloven § 1 femte ledd.

Leasing faller utenfor forbrukerkjøpsloven, men er avtalen konstruert slik at selgeren har salgspant i tingen (forbeholder seg eiendomsrett inntil forbrukeren kjøper tingen), vil kredittkjøpsloven gjelde. En leasingavtale kan gå over til å være et forbrukerkjøp etter at forbrukeren har kjøpt ut varen av selgeren. Reklamasjoner påløpt før kjøpstidspunktet reguleres imidlertid ikke av forbrukerkjøpsloven, men av avtalen mellom partene.

Eksempler på ”ting” er gjenstander, vann og elektrisitet fra nettselskap, avgrenset mot nettleie, tjenester, kjøp av fast eiendom, oppføring av og arbeid på bolig.

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gjelder i utgangspunktet de samme typer kjøp. Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke kjøp av digitale ytelser over nettet (programvare, filmer, musikk og andre filer som lastes ned av forbrukeren). Loven kan ikke fravikes til ugunst for forbrukerkjøper, jf. forbrukerkjøpsloven § 3.
Stjernenote

Stjernenote

Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) hører under Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Historikk

Den første kjøpsloven som ble vedtatt i Norge, lov 24. mai 1907 nr. 2 om kjøb (kjøpsloven 1907), ble vedtatt uten egne regler for forbrukerkjøp. Særlige forbrukerkjøpsbestemmelser kom inn kjøpsloven 1907 ved lov 14. juni 1974 nr. 36.

Arbeidet med en ny norsk kjøpslov tok til på 1970-tallet, og i 1976 avga kjøpslovsutvalget sin innstilling, NOU 1976: 34 Lov om kjøp.

I 1980 ble konvensjonen United Nations convention on contracts for the international sale of goods (CISG), på norsk omtalt som konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt.

I Norden ble det nedsatt et fellesnordisk utvalg for utredning av nye kjøpslover. Arbeidet resulterte i utredningen NU 1984: 5 Nordiska köplagar.

Den nordiske utredningen var tungt påvirket av CISG. Forslagene fra den nordiske utredningen ble fulgt opp ved proposisjonen Ot.prp. nr. 80 (1986–87), og Stortingets justiskomité sluttet seg til proposisjonen i Innst. O. nr. 51 (1987–88).

I forberedelsen av den nye kjøpsloven var det et sentralt spørsmål om det skulle gis en egen forbrukerkjøpslov eller en samlet kjøpslov med særregler for forbrukerkjøp. Kjøpsloven 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) ble vedtatt med den sistnevnte løsningen, det vil si at loven skulle gjelde også for forbrukerkjøp, men for forbrukerkjøpene inneholdt loven en rekke særbestemmelser og unntak.

Det ble imidlertid nedsatt et eget utvalg for å utrede en egen lov for forbrukerkjøp. Forbrukerkjøpsutvalget avga sin innstilling som NOU 1993: 27. Utredningen ble sendt på høring i 1993/1994, men oppfølging av utredningen ble utsatt i påvente av arbeidet som var igangsatt i EU med spørsmål knyttet til forbrukerkjøp.

Arbeidet i EU endte opp med vedtakelsen av EF-direktiv 1999/44/EF om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier (forbrukerkjøpsdirektivet 1999). Direktivet er et såkalt minimumsdirektiv, som skal sikre forbrukerne visse minsterettigheter, men med muligheter for nasjonale myndigheter til å vedta et sterkere forbrukervern.

På bakgrunn av forbrukerkjøpsdirektivet 1999 sendte Justisdepartementet et noe endret forslag til lov om forbrukerkjøp på høring i 2000. Endringene gjaldt ikke minst det som var nødvendig for å oppfylle kravene i forbrukerkjøpsdirektivet 1999. Forbrukerkjøpsdirektivet 1999 ga imidlertid bare regler om mangler og overlot andre spørsmål til nasjonal lovgivning. Det var som nevnt også kun et minimumsdirektiv. Høringsforslaget bygget derfor i betydelig grad på utredningen i NOU 1993: 27. Hovedtrekkene i høringsforslaget ble videreført i proposisjonen (Ot.prp. nr. 44 (2001–2002)) og i det endelige lovvedtaket.

Forbrukerkjøpsloven ble vedtatt som lov 21. juni 2002 nr. 34 og trådte i kraft 1. juli 2002 (se lovens § 62 første ledd).

I og med vedtakelsen av forbrukerkjøpsloven gjelder ikke kjøpsloven lenger for forbrukerkjøp. Alle særbestemmelsene om forbrukerkjøp i kjøpsloven ble opphevet da forbrukerkjøpsloven trådte i kraft. Innholdet i en del av særbestemmelsene er imidlertid overført omtrent uendret til forbrukerkjøpsloven, som også på noen punkter henviser direkte til bestemmelser i kjøpsloven, jf. § 55 og § 60 tredje ledd. I tillegg har en del av de alminnelige bestemmelsene i kjøpsloven blitt tatt inn i forbrukerkjøpsloven i likelydende form.

Etter vedtakelsen har forbrukerkjøpsloven blitt endret en rekke ganger. Endringene omtales i hovedsak i notene til de aktuelle bestemmelsene. Her nevnes bare at forbrukerkjøpsloven etter vedtakelsen er tilpasset direktiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet 2011). Dette direktivet er, i motsetning til forbrukerkjøpsdirektivet 1999, et totalharmoniseringsdirektiv. Nasjonal lovgiver kan dermed bare gi avvikende regler der direktivet gir adgang til dette (artikkel 4).

EU vedtok i 2019 et nytt forbrukerkjøpsdirektiv (direktiv 2019/771/EU om visse aspekter ved avtaler om salg av varer; forbrukerkjøpsdirektivet 2019), som har avløst forbrukerkjøpsdirektivet 1999. Forbrukerkjøpsdirektivet 2019 ble vedtatt i EU sammen med digitalytelsesdirektivet (direktiv (EU) 2019/770), som er gjennomført i norsk rett i lov 17. juni 2022 nr. 56 om levering av digitale ytelser til forbrukere, jf. Prop. 66 LS (2021–2022). Prop. 49 LS (2022–2023) Endringer i forbrukerkjøpsloven mv. (gjennomføring av nytt forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/771 forelå i mars 2023.

Forbrukerkjøpslovens «to ben»

Ut fra gjennomgangen ovenfor ser man at forbrukerkjøpsloven på sett og vis står på to «ben»:

 1. Loven har en sterk tilknytning til kjøpsloven, og derigjennom til CISG, som kjøpsloven bygger på.

 2. Loven har også en sterk tilknytning til EU-rettslige regler, først og fremst forbrukerkjøpsdirektivet 1999 (i dag erstattet av forbrukerkjøpsdirektivet 2019).

Ved rettsanvendelsen knyttet til forbrukerkjøpsloven innebærer dette også at to «sett» med rettskilder aktualiseres, ut over de rettskildene som er direkte knyttet til forbrukerkjøpsloven. Se nærmere nedenfor om kryssbruk av rettskilder.

Forbrukerkjøpsloven som en del av kontraktsretten og som en forbrukerbeskyttelseslov. Om kryssbruk av rettskilder

Forbrukerkjøpsloven er en del av kontraktsretten. Mange av reglene i forbrukerkjøpsloven svarer til regler i andre kontraktsrettslige lover og det som gjelder på noen ulovfestede områder.

Forbrukerkjøpsloven er også en lov som har forbrukerbeskyttelse som et hovedformål. Dette har loven til felles med mange andre lovregler vedtatt fra 1970-tallet og fremover. Mye av denne forbrukerbeskyttelseslovgivningen har opphav i EU-rettslige regler.

Til sammen plasserer dette forbrukerkjøpsloven i et juridisk landskap med forbindelser til en lang rekke annen lovgivning. Noen av de øvrige lovene er EU/EØS-baserte, andre er nasjonale. Noen har beskyttelse av forbrukerinteresser som sitt hovedpoeng, andre gjelder mer generelt. Blant andre kontraktsrettslige lover og/eller lover som har et forbrukerbeskyttelsesperspektiv, kan nevnes

Disse – til dels nære – forbindelseslinjene til annen lovgivning medfører at når man skal løse et spørsmål etter forbrukerkjøpsloven, kan man legge rettskildemessig vekt på løsningene i andre lover og på ulovfestet område. Dette er hva Falkanger omtaler som «kryssbruk av rettskildefaktorer», jf. Aage Thor Falkanger, God tro. En studie av kravet til god tro som vilkår for å erverve eller opprettholde privatrettslige rettigheter, Universitetsforlaget, 1999 s. 101103. Se også Kåre Lilleholt, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Cappelen Damm Akademisk, 2017, s. 27–28.

Hvilken betydning rettskildene som angår andre kontraktsgjenstander, nærmere vil få for avgjørelsen av spørsmål etter forbrukerkjøpsloven, må avgjøres i skjæringspunktet mellom tre forhold, se Harald Benestad Anderssen, Mangler ved omsetning av boliger, Gyldendal Akademisk, 2016 s. 78: For det første hvordan rettsområdet det er aktuelt å hente rettskildemateriale fra, forholder seg til særpregene ved forbrukerkjøpene. For det annet hvilket spørsmål i forbrukerkjøpsloven det er snakk om å hente materiale fra et annet område for å løse. For det tredje hva man kan utlede av forbrukerkjøpslovens egne rettskilder, og hvordan disse forholder seg til rettskildene på det kontraktsområdet det er aktuelt å hente inn materiale fra.

Notene trekker inn rettskilder fra en rekke andre kontraktsrettslige lover og forbrukervernlover. Særlig trekkes rettskilder knyttet til kjøpsloven inn.

Forarbeider

Forarbeidene til forbrukerkjøpsloven er

Som nevnt er det en sterk tilknytning mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Forarbeidene til forbrukerkjøpsloven viser ofte til, og siterer fra, forarbeidene til kjøpsloven. Disse er

 • NOU 1976: 34 Lov om kjøp

 • NU 1984: 5 Nordiska köplagar

 • Ot.prp. nr. 80 (1986–87) Om A Kjøpslov B Lov om samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980

 • Innst. O. nr. 51 (1987–88) Innstilling fra justiskomiteen om A) Kjøpslov og B) Lov om samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980

Som nevnt viser notene til forbrukerkjøpsloven i betydelig utstrekning også til kjøpslovens forarbeider.

Litteratur

Det er skrevet noen bøker som direkte omhandler forbrukerkjøpsloven:

 • Arnulf Tverberg, Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk, 2008

 • Anne Bang Lyngdal og Svein Børre Lyngdal, Innføring i forbrukerkjøpsloven, Fagbokforlaget, 2012

 • Roald Martinussen, Forbrukerkjøp, 3. utg., Cappelen Damm Akademisk, 2016

Særlig gir Tverberg en utfyllende fremstilling av reglene i forbrukerkjøpsloven. Deler av notene bygger nokså tett på fremstillingen til Tverberg. Dette fremkommer ikke alltid med henvisninger i den enkelte noten, noe som skyldes at fremstillingen i notene ellers ville kunne bli for tungt lesset med henvisninger for fremstillingsformen. Henvisningen her tilsikter i stedet å gi en generell henvisning til Tverberg.

Som nevnt bygger forbrukerkjøpsloven i stor utstrekning på kjøpsloven. Blant kjøpsrettslitteraturen nevnes:

 • Christian Fr. Wyller, Kjøpsretten i et nøtteskall, 3. utg., Bergen, 1997

 • Kai Krüger, Norsk kjøpsrett, 4. rev. utg., Alma Mater, 1999

 • Roald Martinussen, Kjøpsrett, 6. utg., Cappelen Damm Akademisk, 2012

 • Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett, 2. utg. ved Herman Bruserud, Universitetsforlaget, 2015

 • Kaija Bjelland, Robins guide til kjøpsretten, Gyldendal Juridisk, 2017

 • Erling Selvig og Kåre Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk, 6. utg., Universitetsforlaget, 2019

 • John Egil Bergem og Stein Rognlien, Kjøpsloven med kommentarer, 4. utg., Gyldendal, 2020

 • Geir Woxholth, Kjøpsrett i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk, 2021

Det står også mye av betydning for forbrukerkjøpsloven i litteratur om kontraktsretten generelt, blant annet i:

 • Erlend Haaskjold, Kontraktsforpliktelser, Cappelen Damm Akademisk, 2013

 • Kaija Bjelland, Robins guide til obligasjonsretten, Gyldendal Juridisk, 2014

 • Kåre Lilleholt, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Cappelen Damm Akademisk, 2017

 • Erlend Haaskjold, Obligasjonsrett – en innføring, Universitetsforlaget, 2017

 • Peter Hallsteinsen, Alminnelig obligasjonsrett, Gyldendal, 2018

 • Johan Giertsen, Kontrakter. Ytelse og pris, Universitetsforlaget, 2019

 • Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. utg. ved Herman Bruserud, Ivar Alvik, Harald Irgens-Jensen og Inger B. Ørstavik, Universitetsforlaget, 2021

Det finnes også betydelig med litteratur knyttet til andre kontraktsrettslige områder (som avhendingsloven, bustadoppføringsloven, husleieloven etc.). Den litteraturen omtales ikke her. Se imidlertid kommentargavene til de ulike lovene for nærmere henvisninger til litteratur om det enkelte kontraktsområdet.

Praksis

Høyesterett har avsagt en del dommer om forbrukerkjøpsloven, i tillegg til at avgjørelser om forbrukerkjøp som ble avgjort under kjøpslovens regler før forbrukerkjøpsloven trådte i kraft i 2002, fremdeles er relevante. Relevante dommer fra Høyesterett og andre instanser omtales i sin rette sammenheng i notene.

Som nevnt har forbrukerkjøpsloven en sterk tilknytning til EU-rettslige regler, først og fremst forbrukerkjøpsdirektivet 1999. EU-domstolen har avsagt avgjørelser i flere traktatbruddsaker for manglende implementering av forbrukerkjøpsdirektivet 1999 i medlemsstatene. Nedenfor angis kort noen av de mest sentrale avgjørelsene, (dels) med merknad om hvilken bestemmelse i forbrukerkjøpsloven avgjørelsen er relevant for:

Forbrukerklageutvalget avsier årlig et meget betydelig antall vedtak knyttet til forbrukerkjøpsloven. I notene er det inntatt henvisninger til en rekke avgjørelser fra utvalget. Notene tar imidlertid ikke sikte på å gi en fullstendig fremstilling av utvalgets praksis, og det er ikke sikkert at vedtakene det vises til i notene, gir et dekkende bilde av utvalgets praksis. Henvisningene i notene må derfor først og fremst ses som illustrasjonsmateriale.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Kjøpsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Markedsføringsloven

Angrerettloven

Konkurranseloven

Pakkereiseloven

Godkjenningsloven

Lov om tekniske kontrollorgan

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Markedsføringsloven

Angrerettloven

Pakkereiseloven

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Petroleumsloven

|
|

Skadeserstatningsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Produktkontrolloven

Markedsføringsloven

Angrerettloven

Bilansvarslova

Matloven

Innskuddspensjonsloven

Forsikringsvirksomhetsloven

Yrkesskadeforsikringsloven

Pakkereiseloven

Pasientskadeloven

El-tilsynsloven

Voldsoffererstatningsloven

Voldserstatningsloven

Forsikringsavtaleloven

Konfliktrådsloven

Agenturloven

|

Ehandelsloven

|
|

Naturskadeerstatningsloven

Naturskadeforsikringsloven

Naturskadeloven

Auksjonsloven

Jernbaneansvarsloven

Sanksjonsloven

|

Bildeprogramloven

Lov om medisinsk utstyr

Film- og videogramlova

Medieansvarsloven

Lov om rett til å selja uhenta ting

|
|

Forsikringsformidlingsloven

Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv.

Næringsberedskapsloven

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Alkoholloven

Bergverksordning for Svalbard

|