Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Christian Franklin

Professor, Universitetet i Bergen

Elmira Oshnavie

Forskningsassistent, Universitetet i Bergen

Stjernenote

Stjernenote

Lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar (lov om tekniske kontrollorgan) hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Loven gir en generell hjemmel for norske styresmakter til å utnevne tekniske kontrollorgan som har ansvaret for å vurdere om ulike produkter er i samsvar med diverse produktkrav som fremgår av EØS-regelverket.

Retten til fri bevegelighet av varer står helt sentralt i EØS-avtalen og reguleringen av EUs indre marked. Et viktig ledd i sikringen av denne retten er å fjerne tekniske handelshindre mellom EØS-statene, som ellers kan oppstå blant annet ved at det stilles forskjellige minstekrav til egenskapene ved forskjellige produkter i de ulike landene. EØS-regelverket inneholder derfor mange forskjellige tekniske direktiver, som stiller krav til egenskapene ved produktene de gjelder. En grunnleggende tanke her er at produkter som oppfyller kravene etter EØS-reglene, og som har bestått en samsvarsvurdering i én EØS-stat, deretter skal kunne omsettes fritt i alle andre EØS-stater (som et konkret uttrykk av det EØS-rettslige prinsippet om gjensidig anerkjennelse).

EØS-reglene stiller følgelig krav til myndighetene i EØS-statene om å utnevne såkalte tekniske kontrollorgan som skal ha ansvaret med å foreta slike samsvarsvurderinger av forskjellige produkter i lys av de produktkravene som oppstilles. Både offentlige så vel som private institusjoner og selskap kan utnevnes for å foreta denne førmarkedskontrollen, og de som utnevnes som teknisk kontrollorgan, skal meldes videre til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Tekniske kontrollorgan meldt inn av Norge har både rett og plikt til å utføre samsvarsvurderinger av produkter fra hele EØS-området på forespørsel fra produsenten og konkurrerer dermed i tjenestetilbudet sitt med tekniske kontrollorgan i alle de andre EØS-landene.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Markedsføringsloven

Angrerettloven

Godkjenningsloven

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen

Kjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Markedsføringsloven

Angrerettloven

Konkurranseloven

Pakkereiseloven

Godkjenningsloven

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr