Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo

Stjernenote

Stjernenote

Lovkommentarforfattere:

Eirik Østerud og Ronny Gjendemsjø

Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) trådte i kraft 1. mai 2004. Nærings- og fiskeridepartementet har forvaltningsansvaret for loven.

Konkurranselovens tilblivelse har sammenheng med at det fra 1994 gjaldt to sett med konkurranseregler som norsk lov: reglene etter den opphevede konkurranseloven (1993) og reglene etter EØS-avtalen. Reglene var ulike, både materielt, prosessuelt og når det gjaldt håndheving og sanksjoner. Et konkurranselovutvalg ble oppnevnt i 2000, og fikk i mandat å vurdere blant annet om en ny norsk konkurranselov burde utformes etter mønster av EØS-avtalens konkurranseregler, se NOU 2003: 12.

Utfallet ble gjeldende konkurranselov fra 2004, som er nært forbundet med EU-/EØS-konkurranseretten. Blant annet er konkurranselovens såkalte atferdsforbudsregler (§§ 10 og 11), samt inngrepsstandarden for foretakssammenslutninger (§ 16 første ledd), utformet etter modell av tilsvarende bestemmelser i EØS-avtalen, Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) og EUs fusjonsforordning ((EF) nr. 139/2004, se også forordningen med kommentarer i EU-Karnov). Med loven fikk Konkurransetilsynet også hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, jf. § 29. Til flere av lovens paragrafer fremhever forarbeidene en målsetting om innholdsmessig harmonisering med EU-/EØS-konkurranseretten. Parallelt med vedtakelsen av konkurranseloven ble også lov 5.mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) vedtatt. Ved EØS-konkurranseloven (2004) ble blant annet norske konkurransemyndigheter og domstoler gitt kompetanse og plikt til å anvende EØS-avtalens konkurranseregler.

Loven har blitt justert og endret en rekke ganger. Nevnes kan lov 14. juni 2013 nr. 35 om endring av konkurranseloven som blant annet gav Konkurransetilsynet hjemmel til å avslutte atferdssaker ved vedtak om bindende avhjelpende tiltak. Lovendringer 15. april 2016 nr. 2 medførte blant annet et nytt kapittel 8 som opprettet Konkurranseklagenemnda som klageorgan for Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser.

Blant lovens forskrifter kan fremheves: Forskrift 23. april 2004 nr. 651 om unntak for samarbeid mv. innen landbruk og fiske; forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker; forskrift 20. april 2012 nr. 343 om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på visse grupper av spesialiseringsavtaler; forskrift 20. april 2012 nr. 342 om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på visse grupper av forsknings- og utviklingsavtaler; forskrift 24. august 2010 nr. 1214 om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden i motorvognsektoren; forskrift 21. juni 2010 nr. 898 om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden; forskrift 15. september 2008 nr. 1021 om forvalter; forskrift 11. desember 2013 nr. 1466 om melding av foretakssammenslutninger mv.; forskrift 11. desember 2013 nr. 1491 om opplysningsplikt og bevissikring; forskrift 11. desember 2013 nr. 1465 om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr.

I rettslitteraturen finnes flere generelle fremstillinger av norsk konkurranserett: Erling Hjelmeng og Lars Sørgard, Konkurransepolitikk, Fagbokforlaget 2014; Olav Kolstad og Anders Ryssdal, Norsk konkurranserett Bind I Atferdsregler og strukturkontroll, Universitetsforlaget 2007; Hans Petter Graver og Erling Hjelmeng, Norsk konkurranserett Bind II Prosess og sanksjoner, Universitetsforlaget 2006; Anders Ryssdal og Håkon Cosma Størdal, Norsk konkurranserett Bind II Fusjonskontroll, Universitetsforlaget 2018; Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.), Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer, Gyldendal 2009.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Kjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Markedsføringsloven

Angrerettloven

Pakkereiseloven

Godkjenningsloven

Lov om tekniske kontrollorgan

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr