Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Christian J. Aubert

Partner, Langseth Advokatfirma DA

Stjernenote

Stjernenote

Forarbeidene til alkoholloven er Ot.prp. nr. 31 (1988–89) og Innst. O. nr. 57 (1988–89). Alkoholloven trådte i kraft 1. januar 1990 og avløste alkoholloven 1927 (lov 5. april 1927).

Alkoholloven hører under Helse- og omsorgsdepartementet og er den sentrale loven for ivaretakelse av alkoholpolitiske hensyn. Loven regulerer tilgjengelighet og omsetning, men sikrer også inntekter i form av avgifter til offentlig sektor. Loven retter seg mot bedrifter (offentlige og private) som håndterer alkohol, men omfatter også plikter og påbud for private personer.

Loven regulerer rettigheter til produksjon, oppbevaring, salg og skjenking. Videre reguleres retten til markedsføring.

Loven har gjennomgått mange endringer og har også blitt tilpasset kravene i EØS-avtalen, særlig ved endringslov 23. juni 1995 nr. 42, som trådte i kraft 1. januar 1996.

Helsedirektoratets rundskriv med merknader til loven og dens forskrifter, som er en oppdatert videreføring og erstatning for rundskriv IS-2008-5, finnes på https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol.

Loven er også kommentert i Christian Aubert, Alkoholloven med kommentarer, Universitetsforlaget, 2015.

Forarbeider for øvrig: Ot.prp. nr. 51 (1994–95), Innst. O. nr. 74 (1994–95), Ot.prp. nr. 7 (1996–97), Innst. O. nr. 59 (1996–97), Dokument nr. 8:30 (1994–95), Dokument nr. 8:12 (1995–96), Ot.prp. nr. 86 (2003–2004), Innst. O nr. 19 (2004–2005) og Dokument nr. 8:79 (2003–2004).

Forskrifter: forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv., forskrift 8. juni 2005 nr. 539 om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv., forskrift 30. november 1995 nr. 938 om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv. og forskrift 16. januar 1996 nr. 24 om nemnd for prøving av AS Vinmonopolets beslutninger om innkjøp mv.

Rundskriv for øvrig: IS-2015-9001, IS-2015-9002, IS-2016-9001, IS-2016-9002, IS-2016-9003.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Petroleumsloven

|
|

Forbrukerkjøpsloven

Skadeserstatningsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Produktkontrolloven

Markedsføringsloven

Angrerettloven

Bilansvarslova

Matloven

Innskuddspensjonsloven

Forsikringsvirksomhetsloven

Yrkesskadeforsikringsloven

Pakkereiseloven

Pasientskadeloven

El-tilsynsloven

Voldsoffererstatningsloven

Voldserstatningsloven

Forsikringsavtaleloven

Konfliktrådsloven

Agenturloven

|

Ehandelsloven

|
|

Naturskadeerstatningsloven

Naturskadeforsikringsloven

Naturskadeloven

Auksjonsloven

Jernbaneansvarsloven

Sanksjonsloven

|

Bildeprogramloven

Lov om medisinsk utstyr

Film- og videogramlova

Medieansvarsloven

Lov om rett til å selja uhenta ting

|
|

Forsikringsformidlingsloven

Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv.

Næringsberedskapsloven

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Bergverksordning for Svalbard

|