Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om prokura [prokuraloven]

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer
Stjernenote

Stjernenote

Lov 21. juni 1985 nr. 80 om prokura (prokuraloven eller prokl.) hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Om prokuraloven

Prokura er en særlig vid fullmakt som brukes i næringslivet, og som i utgangspunktet gir en person kompetanse til å opptre på vegne av et foretak i alt som hører til driften av foretaket.

Prokuraloven erstatter tidligere lov 17. mai 1890 nr. 6 om Handelsregistre, Firma og Prokura kapittel 3.

Mest omfattende opplysninger om prokuraloven fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) kapittel 1315.

Endringslover

Sentral norsk litteratur

Prokuraloven er lite behandlet i norsk litteratur, men er omtalt i diverse avtale- og selskapsrettslig litteratur. Nedenfor fremgår en oversikt over aktuell litteratur:

Tore Bråthen, Selskapsrett, Vigmostad & Bjørke, 2022 (s. 241–242).

Magnus Aarbakke mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven, Universitetsforlaget, 2017 (s. 458).

Mads Henry Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, Gyldendal Rettsdata, 2016 (s. 377–378).

Jo Hov og Alf Petter Høgberg, Alminnelig avtalerett, Calax, 2009 (s. 242–243).

Mads Henry Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, Mads Henry Andenæs, 2006 (s. 391–392).

Birger Stuevold Lassen, Kontraktsrettslig representasjon, Universitetsforlaget, 1992 (s. 77–79).

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Avtaleloven

Eierseksjonsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Anskaffelsesloven

Bustadbyggjelagslova

Forsyningsforskriften

Anskaffelsesforskriften

Verdipapirhandelloven

Aksjeloven

Sameigelova

Burettslagslova

Samvirkelova

Allmennaksjeloven

Verdipapirfondloven

Helseforetaksloven

AIF-loven

Foretaksnavneloven

Sentralbankloven

Bustadbyggjelagslova

Stiftelsesloven

Vannfallrettighetsloven

Husbankloven

Statens pensjonsfond-loven

Frivillighetsregisterloven

SCE-loven

Foretaksregisterloven

Statsforetaksloven

Statens pensjonskasseloven

Norfundloven