Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven)

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer
Stjernenote

Stjernenote

Lov 30. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) hører under Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

SCE-loven gjør SCE-forordningen (forordning (EF) nr. 1435/2003) til norsk rett, og dens formål er å gjøre det enklere for samvirkeforetak å drive virksomhet på tvers av landegrensene innenfor EU/EØS-området.

Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak), i kommentarene kalt SCE-forordningen, finnes i norsk oversettelse på Lovdata, og det er lenket til den norske versjonen i notene. Det må bemerkes at norsk ikke er et offisielt språk i EU-sammenheng, og at den norske versjonen kun er en oversettelse. SCE-forordningen foreligger på alle de offisielle språkene i EU, herunder engelsk og dansk.

SCE-forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen med beslutning fra EØS-komiteen 6. februar 2004 nr. 15/2004. Det ble ikke gjort særlige endringer i den norske språkversjonen i forhold til de offisielle språkversjonene fra EUs side. Det ble ikke gjort særlige endringer i den norske språkversjonen i forhold til de offisielle språkversjonene fra EUs side.

Sentrale forarbeider er Ot.prp. nr. 60 (2005–2006) og Innst. O. nr. 58 (2005–2006).

Sentrale forskrifter er forskrift 3. november 2006 nr. 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak og forskrift 30. juni 2006 nr. 779 om delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter SCE-loven.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Verdipapirhandelloven

Verdipapirhandelloven

Aksjeloven

Sameigelova

Burettslagslova

Samvirkelova

Allmennaksjeloven

Verdipapirfondloven

Helseforetaksloven

Foretaksnavneloven

Sentralbankloven

Bustadbyggjelagslova

Stiftelsesloven

Prokuraloven

Vannfallrettighetsloven

Husbankloven

Statens pensjonsfond-loven

Frivillighetsregisterloven

Foretaksregisterloven

Statsforetaksloven

Statens pensjonskasseloven

Norfundloven