Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om sameige [sameigelova]

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Einar Bergsholm

Dosent i juridiske fag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Stjernenote

Stjernenote

Lov 18. juni 1965 nr. 6 om sameige (sameigelova eller saml.) hører under Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Forarbeider til loven er Rådsegn 4 fra Sivillovbokutvalget, 1959 (forkortet Rådsegn 4), Ot.prp. nr. 13 (1964–65) Om lov om sameige (forkortet prp.) og Innst. O. XX (1964–65).

Endret ved lov 9. desember 1994 nr. 64 om løysingsrettar med forarbeider NOU 1984: 32, Ot.prp. nr. 49 (1993–94) og Innst. O. nr. 5 (1994–95), lov 26. januar 2007 nr. 3 om endringer i tvisteloven med forarbeider Ot.prp. nr. 74 (2005–2006) og Innst. O. nr. 7 (2006–2007) og lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester med forarbeider Prop. 109 L (2014–2015) og Innst. 314 L (2014–2015).

Litteratur: Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger, Tingsrett, 8. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2016 (forkortet Falkanger); Mons Nygard, Ting og Rettar, 1974 (forkortet Nygard); Endre Stavang og Geir Stenseth, Fast eiendoms tingsrett, 2016 (forkortet Stavang og Stenseth); Geir Stenseth, Almenningens janusansikt 2005 (forkortet Stenseth); Gunnhild Storbekkrønning Solli, Ute av syne, ute av sinn, 2020 (forkortet Solli); Ola Jukvam, Matrikkelen og matrikkelens vedlikehold, 1954 (forkortet Jukvam); Einar Bergsholm, Rettigheter i fast eiendom, 2. utg., Bergen: Fagbokforlaget, 2019 (forkortet Bergsholm); Norsk historisk leksikon (forkortet NHL) og Austenå, Harbek, Solem, Lov om tinglysing, 9. utg., Oslo: Grøndahl, 1990 (forkortet Austenå); Øystein Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per kåre Sky, og Ingrid Aasen, Jordskifteloven kommentarutgave, 2106 (forkortet jordskifteloven kommentarutgave); Ernst Nordtveit, Rett til nausttomt, 1982; Mons Nygard, Sameige, Jussens Venner 1968 s. 1–36 (forkortet Nygard, sameige); Ernst Nordtveit, Høgstesretts rolle ved utvikling av rettar til fast eigedom, Jubileumsskrift til Høgsterett 200 år; ; Ernst Nordtveit, Oppløysing av sameige, Tidsskrift for rettsvitenskap 1992 s. 705–785 (forkortet Nordtveit); Ernst Nordtveit, Om sameieloven i Norsk lovkommentar, Gyldendal rettsdata (forkortet lovkommentar); Maria Vea Lund og Hans Fredrik Marthinussen, Avhending av realsameigepartar og realservituttar, Jussens Venner 2009 s. 211–237 (forkortet Vea Lund og Marthinussen); Birger Stuevold Lassen, Sameie i opphavsrett og i opphavsrettslige «naboretter», Tidsskrift for rettsvitenskap 1983 s. 324 – 428 (forkortet Lassen).

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Burettslagslova

Bustadbyggjelagslova

Verdipapirhandelloven

Aksjeloven

Burettslagslova

Samvirkelova

Allmennaksjeloven

Verdipapirfondloven

Helseforetaksloven

AIF-loven

Foretaksnavneloven

Sentralbankloven

Bustadbyggjelagslova

Stiftelsesloven

Prokuraloven

Vannfallrettighetsloven

Husbankloven

Statens pensjonsfond-loven

Frivillighetsregisterloven

SCE-loven

Foretaksregisterloven

Statsforetaksloven

Statens pensjonskasseloven

Norfundloven