Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om Statens pensjonsfond

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Sverre Runde

Advokat, Regjeringsadvokaten

Stjernenote

Stjernenote

Lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond (Statens pensjonsfond-loven) trådte i kraft 1. januar 2006. Loven etablerer Statens pensjonsfond som felles overbygning for Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond eller bare «Oljefondet») og Statens pensjonsfond Norge (tidligere bare Folketrygdfondet). De to fondene har etter dagens lov offisiell korttittel SPU og SPN.

Fondsstrukturen med Statens pensjonsfond som felles overbygning for SPU og SPN viderefører med enkelte presiseringer og forenklinger de reglene som tidligere gjaldt for Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond ble samtidig opphevet.

Statens pensjonsfond har ikke eget styre eller administrasjon. Fondet forvaltes formelt av Finansdepartementet, men ansvaret for den operative forvaltningen ligger som tidligere hos Norges Banks hovedstyre (for SPU) og Folketrygdfondets styre (for SPN). Nærmere regler for den operative forvaltningen fastsettes av departementet, se henholdsvis forskrift 8. november 2010 nr. 1414 Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og forskrift 21. desember 2010 nr. 1790 Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Det er forutsatt at innføringen av en felles overbygning ikke skal påvirke forvaltningen av fondene eller arbeidsdelingen mellom dem.

Statens pensjonsfond eies av staten. Midlene i fondet skal dels legge til rette for statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter med særlig hensyn til fremtidige generasjoner, og dels bidra til en klar og langsiktig strategi for innføring og bruken av statens petroleumsinntekter i norsk økonomi, se lovens § 1. En felles fondskonstruksjon for statlig sparing ble foreslått av Pensjonskommisjonen, som la frem sin sluttrapport 13. januar 2004 i NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd – Bærekraftig pensjon for framtida. Forslaget ble nærmere redegjort for i St.meld.nr 12 (2004–2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene (pensjonsmeldingen) og i Stortingets vedtak 26. mai 2006, jf. Innst. S. nr. 195 (2004–2005).

De sentrale forarbeidene til loven er for øvrig Ot.prp. nr. 2 (2005–2006) og Innst. O. nr. 14 (2005–2006). Loven ble også utredet i forbindelse med ny lov 21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), se forarbeidene i NOU 2017: 13, Prop. 97 L (2018–2019) og Innst. 338 L (2018–2019), samt departementets redegjørelse for endringsforslagene i Meld. St. 7 (2018–2019) og Stortingets tilslutning til forslagene i Innst. 165 S (2018–2019). Øvrige forarbeider gjelder i hovedsak redaksjonelle endringer i loven omtalt i Prop. 25 L (2009–2010), Innst. 70 L (2009–2010), Prop. 47 LS (2010–2011) og Innst. 144 L (2010–2011).

Departementet gir årlige redegjørelser til Stortinget om organiseringen og forvaltningen av Statens pensjonsfond, se senest Meld. St. 17 (2022–2023), og i budsjettdokumentene og finansmarkedsmeldingene.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Verdipapirhandelloven

Aksjeloven

Sameigelova

Burettslagslova

Samvirkelova

Allmennaksjeloven

Verdipapirfondloven

Helseforetaksloven

AIF-loven

Foretaksnavneloven

Sentralbankloven

Bustadbyggjelagslova

Stiftelsesloven

Prokuraloven

Vannfallrettighetsloven

Husbankloven

Frivillighetsregisterloven

SCE-loven

Foretaksregisterloven

Statsforetaksloven

Statens pensjonskasseloven

Norfundloven