Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer
Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1977 nr. 44 (asl.) regulerer opprettelse, styring og øvrige forhold som gjelder aksjeselskaper. Loven avløste tidligere lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper.

Aksjeloven må sees i sammenheng med allmennaksjeloven av 1997, med tilsvarende regulering av allmennaksjeselskaper. Disse lovene er i all hovedsak likt bygget opp og har felles forarbeider.

Aksjeloven består av 21 kapitler, som blant annet regulerer ansvarsbegrensningen, etablering (stiftelse), drift og organisering av aksjeselskap gjennom styre og generalforsamling. Videre reguleres utdeling av utbytte, kapitalforhøyelse (emisjon), nedsetting av aksjekapitalen, fusjon, fisjon, omdanning til allmennaksjeselskap samt oppløsning og avvikling av aksjeselskaper.

Katrine Alexandra Bach-Gansmo

Advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Hedvig Bugge Reiersen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Stjernenote

Stjernenote

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven eller asl.) hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Aksjeloven regulerer aksjeselskapers kapitalforhold, organisering og forholdet til aksjeeierne.

Det finnes to sett opprinnelige forarbeider. Aarbakke-utvalgets arbeid med ny aksjelov resulterte i NOU 1992: 29 og Ot.prp. nr. 36 (1993–94). Det ble imidlertid nødvendig med EØS-tilpasninger, og det resulterte i at det ble nedsatt et nytt utvalg som utarbeidet forslag til to lover – en aksjelov og en allmennaksjelov. De sentrale forarbeidene fra dette arbeidet er NOU 1996: 3 (Selvig-utvalget) og Ot.prp. nr. 23 (1996–97).

Det er foretatt flere viktige lovendringer, hvorav særlig viktige endringer ble gjort i 2005, 2013 og 2016.

Standardverkene er Andenæs, Mads Henry, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, Oslo: Gyldendal Rettsdata, 2016, og Aarbakke, Magnus mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven, Oslo: Universitetsforlaget, 2017, elektronisk på Juridika. Det vil bli gjort fortløpende henvisninger til behandlingen av de ulike bestemmelsene hos Andenæs. Det synes unødvendig med løpende henvisning til Aarbakke mfl., som også er en kommentarutgave, og som dermed er bygget opp med tilsvarende noter til bestemmelsene. Det vil imidlertid bli gjort henvisninger til Aarbakke mfl. der dette er kilden til ulike tolkningsalternativer. Henvisninger gjøres da til den elektroniske versjonen.

Formålet med nærværende fremstilling er å gi en oversikt over aksjelovens bestemmelser, med henvisning til viktige kilder. For å få en mer dyptgående forståelse og oversikt over ulike tolkningsspørsmål er det nødvendig å supplere med standardverkene og kildene som ligger tilgjengelig på Lovdata.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Verdipapirhandelloven

Sameigelova

Burettslagslova

Samvirkelova

Allmennaksjeloven

Verdipapirfondloven

Helseforetaksloven

Foretaksnavneloven

Sentralbankloven

Bustadbyggjelagslova

Stiftelsesloven

Prokuraloven

Vannfallrettighetsloven

Husbankloven

Statens pensjonsfond-loven

Frivillighetsregisterloven

SCE-loven

Foretaksregisterloven

Statsforetaksloven

Statens pensjonskasseloven

Norfundloven