Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Sondre Aasen Aukland

Advokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Oda Hellenes Ekre

Senioradvokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Morten Goller

Managing Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Beate Gulbrandsen

Seniorrådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet

Trym Bjørndal Portvik

Associate, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Stjernenote

Stjernenote

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) med forskrifter gjennomfører EUs anskaffelsesdirektiver (direktiv 2014/24/EU, direktiv 2014/25/EU og direktiv 2014/23/EU). Anskaffelsesloven implementerer også EUs håndhevelsesdirektiv 89/665/EØF og endringsdirektiv 2007/66/EF. I tillegg kodifiserer anskaffelsesregelverket ulovfestet nasjonal anskaffelsesrett som til en viss grad går ut over Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Loven hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Anskaffelsesloven er en rammelov som hovedsakelig inneholder overordnede bestemmelser om anskaffelsesregelverkets formål og virkeområde, grunnleggende krav til offentlige anskaffelser og håndhevelse. Lovens formål er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, se § 1.

Den nærmere reguleringen av offentlige anskaffelser, samt implementeringen av ovennevnte direktiver, er gjennomført i lovens forskrifter, som inneholder detaljerte regler for gjennomføringen av offentlige innkjøp.

Den mest sentrale forskriften er forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). Andre forskrifter av betydning er:

Forarbeidene til loven er NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser, Prop. 51 L (2015–2016) Lov om offentlige anskaffelser og Innst. 358 L (2015–2016) Innstilling fra næringskomiteen om Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).

Loven trådte i kraft 1. januar 2017, jf. forskrift 9. desember 2016 nr. 1459 om ikrafttredelse av lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).

Loven er endret ved to anledninger: ved lov 13. januar 2017 nr. 2 om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser og ved lov 21. april 2017 nr. 18 om endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil). Endringene var hovedsakelig oppretting av feil, se Innst. 41 L (2016–2017) og Innst. 204 L (2016–2017).

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en veileder til reglene om offentlige anskaffelser, P-2017-933. Veilederen gjelder først og fremst reglene i anskaffelsesforskriften, men omtaler også de grunnleggende prinsippene i § 4 og reglene om håndhevelse av regelverket.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på sine fagsider https://anskaffelser.no/ publisert informasjon, veiledning, artikler, standardavtaler og støtteverktøy til bruk i anskaffelsesprosesser.

For grundig behandling av anskaffelsesloven se

  • Anders Thue mfl., Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer, 2. utg., Gyldendal, 2018 s. 39–149

  • Marianne Dragsten, Anskaffelsesloven – lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser – med forskrift – kommentarutgave, Universitetsforlaget, 2020 s. 1–120

For grundig behandling av direktiv 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet) se Sue Arrowsmith, The Law of Public Procurement and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, vol. 1. 3. utg., Sweet & Maxwell, 2014 (Arrowsmith (2014)).

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Avtaleloven

Eierseksjonsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Bustadbyggjelagslova

Prokuraloven

Forsyningsforskriften

Anskaffelsesforskriften

Forsyningsforskriften

Anskaffelsesforskriften