Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Gunnar Knoph Berg

Fagdirektør, Finansdepartementet

Stjernenote

Stjernenote

Lov 21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) trådte i kraft 1. januar 2020. Loven erstattet da lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) (heretter sentralbankloven 1985). Loven hører inn under Finansdepartementet (FIN).

Sentralbankloven er endret ved lov 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer (revisorloven) (oppretting av feil i lovteksten i henholdsvis § 1-11 og § 4-1 tredje ledd annet punktum), ved lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavtaleloven) (endring av § 3-1 sjette ledd) og ved lov 18. juni 2021 nr. 127 om endringer i forvaltningsloven m.m. (henvisningen til forvaltningsloven er endret i § 5-2 femte ledd). Endringen ved lov 18. desember 2020 nr. 146 trer i kraft 1. januar 2023, jf. res. 2. september 2022 nr. 1528.

Sentralbankloven er basert på Sentralbanklovutvalgets utredning NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, Prop. 97 L (2018–2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) og Innst. 338 L (2018–2019) Innstilling fra finanskomiteen om Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Lovforslaget i Prop. 97 L (2018–2019) bygger på Sentralbanklovutvalgets lovutkast for den såkalte modell C, se NOU 2017: 13 punkt 36.3.

Sentrale veivalg knyttet til organisering og styring av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland ble behandlet i Meld. St. 7 (2018–2019) Om ny sentralbanklov. Regjeringen gikk her blant annet inn for at Norges Bank fortsatt skulle være operativ forvalter av Statens pensjonsfond utland, at det burde opprettes en fagkomité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, og at tilsynet med Norges Bank fortsatt burde ligge til representantskapet. Finanskomiteen behandlet meldingen i Innst. 165 S (2018–2019) Innstilling fra finanskomiteen om en ny sentralbanklov. For en kort gjennomgang av meldingen og finanskomiteens innstilling vises det til Prop. 97 L (2018–2019) punkt 2.5.

Sentrale forarbeider til sentralbankloven 1985 er NOU 1983: 39 Lov om Norges Bank og pengevesenet, Ot.prp. nr. 25 (1984–85) Om lov om Norges Bank og pengevesenet og Innst. O. nr. 50 (1984–85) Innstilling fra finanskomiteen om lov om Norges Bank og pengevesenet.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Verdipapirfondloven

AIF-loven

Verdipapirhandelloven

Aksjeloven

Sameigelova

Burettslagslova

Samvirkelova

Allmennaksjeloven

Verdipapirfondloven

Helseforetaksloven

AIF-loven

Foretaksnavneloven

Bustadbyggjelagslova

Stiftelsesloven

Prokuraloven

Vannfallrettighetsloven

Husbankloven

Statens pensjonsfond-loven

Frivillighetsregisterloven

SCE-loven

Foretaksregisterloven

Statsforetaksloven

Statens pensjonskasseloven

Norfundloven