Till övergripande innehåll för webbplatsen

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Elisabeth Berge

Advokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Oda Hellenes Ekre

Senioradvokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Per Christian Steen Fosse

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Morten Goller

Managing Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Beate Gulbrandsen

Seniorrådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet

Odin Horne

Advokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Trine Ottervik

Legal Consul, Sopra Steria

Leykun Thomassen

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Haroun Egeh Ute

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Stjernenote

Stjernenote

Kommentarforfattere:

Oda Hellenes Ekre, Beate Gulbrandsen, Elisabeth Berge, Odin Horne, Haroun Egeh Ute, og Trine Ottervik.

Morten Goller, Managing Partner i Advokatfirmaet Wiersholm, har bidratt til kommentaren.

Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) er vedtatt med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).

Loven og forskriften hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften gjennomfører EUs anskaffelsesdirektiv, direktiv 2014/24/EU, og EUs håndhevelsesdirektiv 2007/66/EF som gjorde endringer i direktiv 89/665/EØF.

I tillegg implementeres direktiv 2014/25/EU og 2014/23/EU gjennom anskaffelsesloven og forskrift 12. august 2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) og forskrift 12. august 2016 nr. 976 om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften).

Anskaffelsesregelverket kodifiserer også ulovfestet nasjonal anskaffelsesrett som til en viss grad går ut over Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Anskaffelsesloven er en rammelov som hovedsakelig inneholder overordnede bestemmelser om anskaffelsesregelverkets formål og virkeområde, grunnleggende krav til offentlig anskaffelser og håndhevelse. Lovens formål er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, se anskaffelsesloven § 1.

Den nærmere reguleringen av offentlige anskaffelser finnes i lovens forskrifter, som inneholder detaljerte regler for gjennomføringen av offentlige innkjøp. Anskaffelsesforskriften gjennomfører detaljerte regler som følger av direktiv 2014/24/EU.

Andre forskrifter av betydning innenfor anskaffelsesretten er

Forarbeidene til anskaffelsesregelverket er NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser, Prop. 51 L (2015–2016) Lov om offentlige anskaffelser og Innst. 358 L (2015–2016) Innstilling fra næringskomiteen om Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).

Nærings- og fiskeridepartementet skrev et høringsnotat i forbindelse med utarbeidelsen av anskaffelsesforskriften.

Anskaffelsesforskriften trådte i kraft 1. januar 2017, jf. § 32-1.

Forskriften er endret ved forskrift 9. desember 2016 nr. 1483, forskrift 20. desember 2016 nr. 1744, forskrift 20. april 2017 nr. 484, forskrift 19. desember 2017 nr. 2247, forskrift 4. april 2018 nr. 533, forskrift 12. februar 2020 nr. 128 og forskrift 13. februar 2020 nr. 159.

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en veileder til reglene om offentlige anskaffelser, P-2017-933.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på sine fagsider publisert informasjon, veiledninger, artikler, standardavtaler og støtteverktøy til bruk i anskaffelsesprosesser.

For en grundig behandling av anskaffelsesloven se Thue, Anders mfl. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer. 2. utg., Oslo: Gyldendal, 2018 (Thue mfl. (2018)) og Dragsten, Marianne. Anskaffelsesloven – lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser – med forskrift – kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2020 (Dragsten (2020)).

For en grundig behandling av direktiv 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet) se Arrowsmith, Sue. The Law of Public Procurement and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, vol. 1. 3. utg. London: Sweet & Maxwell, 2014 (Arrowsmith (2014)).

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Avtaleloven

Eierseksjonsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Anskaffelsesloven

Bustadbyggjelagslova

Prokuraloven

Forsyningsforskriften

Anskaffelsesloven

Forsyningsforskriften