Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Katrine Alexandra Bach-Gansmo

Advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Hedvig Bugge Reiersen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Stjernenote

Stjernenote

Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven eller asal.) hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Allmennaksjeloven regulerer allmennaksjeselskapers kapitalforhold, organisering og forholdet til aksjeeierne.

Det finnes to sett opprinnelige forarbeider. Aarbakke-utvalgets arbeid med ny aksjelov resulterte i NOU 1992: 29 og Ot.prp. nr. 36 (1993–94). Det ble imidlertid nødvendig med EØS-tilpasninger, og det resulterte i at det ble nedsatt et nytt utvalg som utarbeidet forslag til to lover – en aksjelov og en allmennaksjelov. De sentrale forarbeidene fra dette arbeidet er NOU 1996: 3 (Selvig-utvalget) og Ot.prp. nr. 23 (1996–97).

Det er foretatt flere viktige lovendringer, hvorav særlig viktige endringer ble gjort i 2005, 2013, 2016 og 2019. Mange av disse implementerer EØS-regelverk.

Standardverkene er Andenæs, Mads Henry, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, Oslo, 2016, elektronisk på Rettsdata, og Aarbakke, Magnus mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven, Oslo: Universitetsforlaget, 2017, elektronisk på Juridika. Det vil bli gjort fortløpende henvisninger til behandlingen av de ulike bestemmelsene hos Andenæs. Det synes unødvendig med løpende henvisning til Aarbakke mfl., som også er en kommentarutgave, og som dermed er bygget opp med tilsvarende noter til bestemmelsene. Det vil imidlertid bli gjort henvisninger til Aarbakke mfl. der dette er kilden til ulike tolkningsalternativer. Henvisninger gjøres da til den elektroniske versjonen. Det vises i fremstillingen her til Aarbakkes noter, både til aksjeloven og allmennaksjeloven.

Aksjeloven og allmennaksjeloven er langt på vei sammenfallende, men med tilpasninger i allmennaksjeloven blant annet for å ivareta omsetningshensyn. Notene til allmennaksjeloven er basert på notene utarbeidet til aksjeloven, med nødvendige tilpasninger der det er forskjeller i reglene. Der det er sammenfallende regler, vil rettskilder knyttet til aksjeloven også være relevante for allmennaksjeloven, og det vil derfor fortløpende bli vist til slike.

Formålet med nærværende fremstilling er å gi en oversikt over allmennaksjelovens bestemmelser, med henvisning til viktige kilder. For å få en mer dyptgående forståelse av og oversikt over ulike tolkningsspørsmål er det nødvendig å supplere med standardverkene og kildene som ligger tilgjengelig på Lovdata.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Verdipapirhandelloven

Aksjeloven

Sameigelova

Burettslagslova

Samvirkelova

Verdipapirfondloven

Helseforetaksloven

Foretaksnavneloven

Sentralbankloven

Bustadbyggjelagslova

Stiftelsesloven

Prokuraloven

Vannfallrettighetsloven

Husbankloven

Statens pensjonsfond-loven

Frivillighetsregisterloven

SCE-loven

Foretaksregisterloven

Statsforetaksloven

Statens pensjonskasseloven

Norfundloven