Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Inger Julie Aasland

Seniorrådgiver ph.d, Finansdepartementet

Stjernenote

Stjernenote

Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven eller stiftl.) hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Stiftelsesloven gjelder for stiftelser slik de er definert i loven. Stiftelseslovens regler for omdanning av stiftelser gjelder tilsvarende for forhold som nevnt i stiftelsesloven § 55.

Bestemmelsene om næringsdrivende stiftelser i stiftelsesloven gjelder også for finans- og sparebankstiftelser, med mindre annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), jf. finansforetaksloven § 12-19 andre ledd første punktum. En nærmere redegjørelse av forholdet mellom finansforetakslovens regler om finans- og sparebankstiftelser og stiftelsesloven er gitt i NOU 2016: 21 Stiftelsesloven – Forslag til ny stiftelseslov kapittel 8.

De sentrale forarbeidene til stiftelsesloven er Ot.prp.nr. 15 (2000–2001) Om lov om stiftelser (stiftelsesloven) og NOU 1998: 7 Om stiftelser. Stiftelseslovens sentrale forskrift er forskrift 21. desember 2004 nr. 1793 til stiftelsesloven mv. Sist endret ved forskrift 20. desember 2016 nr. 1762 (i kraft 1. januar 2017).

Ny § 7 a om Stiftelsesklagenemnda ble tilføyd ved lov 13. mars 2015 nr. 12 (i kraft 1. juli 2015, jf. kgl.res. 19. juni 2015 nr. 679). De sentrale forarbeidene bak bestemmelsen om Stiftelsesklagenemnda er Prop. 12 L (2014–2015) Endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd).

Nytt kapittel 6A om opphevelse av boligstiftelser som er opprettet av kommuner, ble tilføyd ved lov 16. desember 2022 nr. 93 (i kraft 1. januar 2023, jf. kgl.res. 16 desember 2022 nr. 2247. De sentrale forarbeidene bak kapittelet er Prop. 135 L (2021–2022) Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner) og høringsnotat om opphevelse av boligstiftelser som er opprettet av kommunen, 2. juli 2020.

I oktober 2016 ble det avgitt et forslag til ny stiftelseslov: NOU 2016: 21 Stiftelsesloven – Forslag til ny stiftelseslov. Forslaget er til behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet. Det er pr. august 2023 uklart når departementet vil legge frem sin proposisjon med forslag til ny stiftelseslov.

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet høringsnotat om endringer i stiftelsers adgang til å drive næringsvirksomhet, rapportering av regnskapsopplysninger, endringer av reglene for små stiftelser mv., 21. mai 2021. I dette høringsnotatet foreslår departementet at stiftelser ikke skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen. Slik virksomhet må eventuelt drives gjennom datterselskap. Dette høringsnotatet er pr. august 2023 under behandling.

Standardverkene er Gudmund Knudsen og Geir Woxholth, Stiftelsesloven med kommentarer, Gyldendal, 2004 og Geir Woxholth, Stiftelser etter stiftelsesloven 2001, Gyldendal, 2001.

Kommentarer til stiftelsesloven kommer fortløpende i 2023.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Verdipapirhandelloven

Aksjeloven

Sameigelova

Burettslagslova

Samvirkelova

Allmennaksjeloven

Verdipapirfondloven

Helseforetaksloven

Foretaksnavneloven

Sentralbankloven

Bustadbyggjelagslova

Prokuraloven

Vannfallrettighetsloven

Husbankloven

Statens pensjonsfond-loven

Frivillighetsregisterloven

SCE-loven

Foretaksregisterloven

Statsforetaksloven

Statens pensjonskasseloven

Norfundloven