Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Ann Johnsen

Eier og advokat, Fend advokatfirma DA

Hans Kristian Nygaard

Advokat og statsautorisert revisor, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

Stjernenote

Stjernenote

Lov 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer (revisorloven eller revl.) hører under Finansdepartementet (FIN) og gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer og revisors oppgaver. Reglene i revisorloven har som overordnet mål å opprettholde tilliten til den finansielle rapporteringen, og å forhindre økonomisk kriminalitet, samtidig som strenge krav til revisors kompetanse og egnethet skal sikre at revisor fremstår som allmennhetens tillitsperson.

Loven trådte i kraft 1. januar 2021 og avløste lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer.

Loven oppstiller nye regler på en rekke områder, blant annet ved at revisjonens formål er blitt lovfestet, at loven oppstiller grunnleggende prinsipper om uavhengighet og objektivitet, samt at det er innført flere nyanser knyttet til reaksjoner mot revisor og revisjonsselskap. Revisorloven 1999 inneholdt en rekke norske særregler som ikke er videreført i den nye loven, blant annet ved at den nye loven innfører en ny definisjon av begrepet «revisorbekreftelser», presiserer innholdet og omfanget av revisjonsplikten, og fastsetter mer presise regler knyttet til kompetanse- og egnethetskravene for revisor. Samtidig viderefører den nye loven reglene om revisjonens innhold og utførelse, men hvor det er foretatt presiseringer knyttet til revisors spesifikke plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse.

Forskrift 18. desember 2020 nr. 2988 om revisjon og revisorer (revisorforskriften) er gitt av Finansdepartementet, og reglene i forskriften er gitt med hjemmel i enkeltbestemmelser i loven. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2021 og avløste forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer. Forskrift 1. februar 2012 nr. 111 om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker ble imidlertid ikke opphevet, og er videreført med hjemmel i lovens § 15-1.

Forskrift 18. desember 2020 nr. 2988 om revisjon og revisorer (revisorforskriften) regulerer krav til utdanning og praksis i kapittel 1, gir regler om registrering av og tilsyn med tredjelandsrevisorer i kapittel 2 og gir regler om unntak fra taushetsplikten i kapittel 3. Bestemmelser om ikrafttredelse er gitt i kapittel 4.

Forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll ble gjort gjeldende for revisjonsfortak fra 1. januar 2021, det vil si samme dato som dagens revisorlov trådte i kraft. Forskriften angir prosessen for hvordan foretak skal sikre at virksomheten drives forsvarlig, og ansvarsfordelingen mellom styre og daglig leder.

Forarbeidene til loven er NOU 2017: 15 Revisorloven. Forslag til ny lov om revisjon og revisorer, Prop. 37 LS (2019–2020) Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), samt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 og Innst. 34 L (2020–2021) Innstilling fra finanskomiteen om lov om revisjon og revisorer (revisorloven).

EU-direktiver og EU-forordninger som er relevante ved tolkning av loven er Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap (revisjonsdirektivet) og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særskilte krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse (revisjonsforordningen). Endringene i revisjonsdirektivet (rådsdirektiv 2006/43/EF) og vedtakelsen av revisjonsforordningen (rådsforordning (EU) nr. 537/2014) har som formål å forbedre kvaliteten på revisjonen.

Finanstilsynet er gitt kompetanse til å utøve myndighet på en rekke områder, blant annet i kapittel 3 om godkjenning som revisor, i kapittel 4 om godkjenning av revisjonsselskaper, i kapittel 6 om revisorregister mv., i kapittel 13 om kvalitetskontroll mv. og i kapittel 14 om administrative tiltak og overtredelsesgebyr.

Finanstilsynet publiserer rundskriv som gir generell veiledning og som fastsetter retningslinjer ved tolkning av bestemte paragrafer i revisorloven; rundskriv fra Finanstilsynet (RFT).

RFT-2021-6: Dette rundskrivet gir generell veiledning som Finanstilsynet vil legge til grunn ved oppfølgingen av revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger.

RFT-2012-10: Dette rundskrivet gir nærmere regler om krav til etterutdanning for revisorer. Selv om rundskrivet er gitt under tidligere revisorlov, må rundskrivet anses å være relevant for og tillegges vekt også ved tolkningen av kravene til etterutdanning i nåværende revisorlov.

Følgende revisjonsstandarder legges vekt på ved utøvelse av god revisorskikk:

Internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC)

 • ISQM 1 (International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements) om kvalitetsstyring i revisjonsforetak

 • ISQM 2 (International Standard on Quality Management 2, Engagement Quality Reviews) om gjennomføring av oppdragskontroll

 • ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Den 15. desember 2022 ble ISQC 1 erstattet av ISQM 1 (International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements) om kvalitetsstyring i revisjonsforetak, og ISQM 2 (International Standard on Quality Management 2, Engagement Quality Reviews) om gjennomføring av oppdragskontroll.

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdragInternasjonale revisjonsstandarder (ISA)

Generelle prinsipper, oppgaver og plikter

 • ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene

 • ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget

 • ISA 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper

 • ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

 • ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper

 • ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper (revidert)

 • ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (revidert)

 • ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen

  Risikovurdering og håndtering av anslåtte risikoer

 • ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

 • ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser (revidert)

 • ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon

 • ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

 • ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon

 • ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen

  Revisjonsbevis

 • ISA 500 Revisjonsbevis

 • ISA 501 Revisjonsbevis – særlige hensyn knyttet til utvalgte poster

 • ISA 505 Eksterne bekreftelser

 • ISA 510 Nye revisjonsoppdrag – inngående balanse

 • ISA 520 Analytiske handlinger

 • ISA 530 Stikkprøver i revisjon

 • ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger

 • ISA 550 Nærstående parter

 • ISA 560 Hendelser etter balansedagen

 • ISA 570 Fortsatt drift (revidert)

 • ISA 580 Skriftlige uttalelser

  Bruk av andres arbeid

 • ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

 • ISA 610 Bruk av interne revisorers arbeid (revidert)

 • ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor

  Konklusjoner og rapportering

 • ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper (revidert)

 • ISA 701 Omtale av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning

 • ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning (revidert)

 • ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning (revidert)

 • ISA 710 Sammenlignbar informasjon – tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper

 • ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon» (revidert)

  Spesialområder

 • ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål (revidert)

 • ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling (revidert)

 • ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper (revidert)

Internasjonale standarder for forenklet revisorkontroll (ISRE)

 • ISRE 2400 Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

 • ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av delårsregnskaper, utført av foretakets valgte revisor

Internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag (ISAE)

 • ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon (revidert)

 • ISAE 3402 Attestasjonsuttalelser om kontroller hos en serviceorganisasjon

 • ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

 • ISAE 3420 Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

Norske standarder for attestasjonsoppdrag (SA)

 • SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

 • SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

Internasjonale standarder for beslektede tjenester (ISRS)

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

Litteratur knyttet til ny revisorlov:

 • Kari Birkeland, «Godkjenning av revisor», i Tore Bråthen, Eivind Furuseth og Anders Mikelsen, red., Hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være. Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år, Cappelen Damm Akademisk, 2020, s. 75–93

 • Kari Birkeland, «Forslag til ny norsk revisorlov. NOU 2017: 15 Ny revisorlov», Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS), nr. 4 2018 s. 17–32

 • Roger Kjelløkken, Terje Granvang, Barbro Bruu, Anders Ellefsen og Eirik Nakstad, Revisorloven og revisjonsforordningen. Kommentarutgave, Fagbokforlaget, 2021

Revisors håndbok er en samling av lovregler, forskrifter, standarder og uttalelser som er relevante ved utførelsen av revisjonen. Boken utgis av Fagbokforlaget og kommer i ny utgave i januar hvert år.

Revisorloven har til en viss grad videreført regler fra revisorloven 1999, og litteratur knyttet til tidligere lov er dermed relevant ved tolkning av reglene i ny revisorlov.

Litteratur knyttet til revisorloven 1999:

Hans Cordt-Hansen, Henning Alme Siebke og Espen Knudsen, Revisorloven med kommentarer, 4. utg., Den Norske Revisorforening, 2010

Bror Petter Gulden, Den eksterne revisor, 9. utg., Gyldendal Akademisk, 2015

Kari Birkeland, Ekstern revisors handleplikter, Cappelen Damm Akademisk, 2017

Erling Hjelmeng, Revisors erstatningsansvar, Fagbokforlaget, 2007

Erling Hjelmeng, «Revisoransvar og ansvarsbegrensning», i Mads Henry Andenæs, Gudmund Knudsen, Kristin Normann og Geir Woxholth, red., Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år, Gyldendal Akademisk, 2010 s. 86–99

Hugo P. Matre, «Hvem bestemmer over skatten i regnskapet? – Oppsigelse av revisor i aksjeselskap», i Bettina Banoun, Ole Gjems-Onstad, Arvid Aage Skaar og Berit Kristin Rye, red., Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer, Universitetsforlaget, 2014 s. 402–414

Kari Birkeland, «Erstatningsansvar for revisor», Tidsskrift for erstatningsrett, nr. 1–2 2007 s. 3–32

Kari Birkeland, «Revisors rolle etter regnskapsloven § 3-3 b – foretaksstyring i årsberetningen», i Tore Bråthen, red., Moderne forretningsjus II, Fagbokforlaget, 2011 s. 16–22

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Finansavtaleloven

Verdipapirhandelloven

Gjeldsbrevlova

Hvitvaskingsloven

|

Forsinkelsesrenteloven

Bokføringsloven

Innskuddspensjonsloven

Forsikringsvirksomhetsloven

Regnskapsloven

Verdipapirfondloven

Sentralbankloven

Forsikringsavtaleloven

Finansavtaleloven

Regnskapsførerloven

Husbankloven

Naturskadeforsikringsloven

Deponeringslova

Sanksjonsloven

|

Gjeldsinformasjonsloven

Åpenhetsloven

Forsikringsformidlingsloven

Gjeldsinformasjonsforskriften

Regnskapsførerloven

Finansforetaksloven