Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om utdrag i sivile saker og straffesaker [rettsutdragsloven]

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer
Stjernenote

Stjernenote

Loven hører under Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Lovens fulle navn er lov 14. august 1918 nr. 2 om utdrag i sivile saker og straffesaker, mens korttittelen er «rettsutdragsloven».

De sentrale forarbeidene er Ot.prp. nr. 32 (1918), men se også endringer og oppdateringer gjort i forbindelse med endringer i tvisteloven, jf. Ot.prp. nr. 74 (2005–2006).

Tidligere lovgivning dannet utgangspunktet for rettsutdragsloven (lov 15. juli 1839 og lov 4. februar 1905). Loven gjaldt opprinnelig behandlingen i Høyesterett. Ved senere lovendringer har reglene også blitt gjort gjeldende for lagmannsrett og tingrett, men da på særskilte vilkår, se § 10. Denne bestemmelsens første ledd ble tilføyd ved lov 25. juni 1948 nr. 15, se Ot.prp. nr. 58 (1947–48) s. 6. Bestemmelsens andre ledd ble tilføyd ved lov 21. juni 1963 nr. 5, se Ot.prp. nr. 38 (1962–63) s. 21–23.

Høyesterett har i Advokatveiledningen kapittel 9 gitt nærmere retningslinjer for utarbeidelse av faktisk utdrag i sivile saker og straffesaker.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Straffeprosessloven

Foreldelsesloven

Tvisteloven

Domstolloven

Rettshjelploven

Straffegjennomføringsloven

Trygderettsloven

Arrestordreloven

Diskrimineringsombudsloven

|

Voldgiftsloven

Konfliktrådsloven

Stykkprisforskriften

Salærforskriften

Rettsgebyrloven

Rettsgebyrforskriften