Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om husleieavtaler (husleieloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Anette Karine Arctander

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Stig L. Bech

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Ingeborg Brelin

Associate, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Anna Falck-Ytter

Senioradvokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Susanne Caspersen Grieg

Managing Associate, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Håvard Hildeskor

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Peder Karijord

Fast advokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Tom Rune Lian

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Henriette Lyngholt

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Ståle O. Meleng

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sunniva Ekrem Skar

Rådgiver, Sivilombudet

Anna Malene Wickmann

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Stjernenote

Stjernenote

Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven eller husll.) trådte i kraft den 1. januar 2000 og erstattet da tidligere lov 16. juni 1939 nr. 6 om husleie. Den tidligere loven omtales i det følgende som 1939-loven.

Selv om 1939-loven er avløst av gjeldende husleielov, kan det ikke utelukkes at 1939-loven likevel kan være aktuell i noen få tilfeller dag. For leiekontrakter inngått før 1. januar 2000 gjelder nemlig særskilte overgangsregler, se § 13-2, hvilket i korthet innebærer at tidsbestemte leiekontrakter inngått før 1. januar 2000 (med noen unntak) vil være omfattet av 1939-loven. Som følge av overgangsreglene vil derimot tidsubestemte leiekontrakter inngått før 1. januar 2000 i dag i all hovedsak være omfattet av dagens husleielov, se § 13-2 annet ledd.

Husleieloven bygger i det vesentlige på NOU 1993: 4, som var en innstilling avgitt av Husleielovutvalget, oppnevnt av regjeringen ved kongelig resolusjon 9. februar 1990. Hovedmandatet for Husleielovutvalget var å utrede behovet for lovendringer og vurdere om det burde lages en helt ny husleielov, og i så fall komme med et forslag til sådan. 1939-loven hadde på dette tidspunktet vært gjeldende i cirka 50 år, og Husleielovutvalgets arbeid resulterte i en ny lov. Husleielovutvalget ble først ledet av John Grini, hvoretter Kåre Lilleholt overtok som utvalgets leder ved Grinis død i 1992. Store deler av 1939-loven ble videreført til ny lov, men det ble for eksempel foretatt endringer i oppsigelsesfrister, innført et forbud mot etablering av nye obligasjonsboliger etc.

Regjeringens lovforslag til den nå gjeldende husleieloven ble presentert i 1998 i Ot.prp. nr. 82 (1997–98). I store trekk var proposisjonen og NOU 1993: 4 like, og i Innst. O. nr. 43 (1998–99) fra kommunalkomiteen ble det kun foretatt mindre endringer fra Proposisjonen. Loven ble vedtatt i tråd med forslaget i innstillingen.

I Ot.prp. nr. 74 (2007–2008) ble det foretatt en gjennomgang av loven som medførte en del materielle endringer; for eksempel at i tidsbestemte leieavtaler må utleieren i boligleieforhold skriftlig opplyse om at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietiden. I tillegg ble det foreslått endringer i depositumsbestemmelsen etc. Endringene ble vedtatt ved lov 16. januar 2009 nr. 6 med ikrafttredelse 1. september 2009. Med unntak av denne revideringen er mesteparten av de endringer som er blitt foretatt i husleieloven etter ikrafttredelsen i 2000, av terminologisk art.

Utgangspunktet mellom utleier og leietaker vil være den avtalte husleiekontrakten. Husleieloven inneholder imidlertid flere bestemmelser som partene normalt ikke regulerer nærmere i husleiekontrakten, og husleieloven vil derfor i mange tilfeller utfylle kontrakten og derved ha betydning for avtaleforholdet som bakgrunnsrett. Dessuten er loven i hovedsak ufravikelig ved leie av bolig (ufravikelig ved ugunst for leietaker), mens ved leie av lokaler kan den, med noen få spesifiserte unntak, fravikes, se nærmere § 1-2.

Husleieloven omfatter leie av både bolig og lokaler. Lovens utgangspunkt er dog leie av bolig, og den er derved i mange tilfeller ikke egnet for næringsleieforhold (altså leie av lokaler) og fravikes i stor del i praksis, hvilket vil bli omtalt under notene til de enkelte paragrafene.

Husleieloven hører inn under og administreres av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Litteratur:

Ola Lædre, Jardar Lohne og Tore Brandstveit Haugen, Internhusleie – teori og praksis, Universitetsforlaget, 2012

Ole E. Tokvam, Boligutleie i praksis, 4. utg., Cappelen Akademisk Forlag, 2009

Einar Mo og Henning Lauridsen, Håndbok i husleierett, TANO, 1993

Kåre Lilleholt, «Ny husleiegelov», Lov og Rett, 2000 s. 259 (LOR-2000-259)

Line A. Parelius og Sverre Bragdø-Ellenes, Husleieavtaler, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, 2010

Christian Fr. Wyller, Boligrett, Wyller, 2009

Harald S. Kobbe, Henriette Løken Berle og Anders Pind, Kobbes kommentarer til husleieloven, Cappelen Akademisk Forlag, 2000

Vigdis Knutsen Magistad, Leie av lokaler, Cappelen Akademisk Forlag, 2008

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Avhendingslova

Eierseksjonsloven

Sameigelova

Burettslagslova

Grannelova

Servituttlova

Eiendomsmeglingsloven

Tomtefestelova

Hevdslova

Skjønnsprosessloven

Grannegjerdelova

Foretaksnavneloven

Ekspropriasjonserstatningslova

Dokumentavgiftsloven

Bustadbyggjelagslova

Tinglysingsloven

Matrikkellova

NIS-loven – NISl

Kredittopplysningsloven

Lov om rett til å selja uhenta ting

Hittegodslova

Oreigningslova