Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om hevd [hevdslova]

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Einar Bergsholm

Dosent i juridiske fag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Stjernenote

Stjernenote

Loven hører under Justis- og beredskapsdepartementet.

Loven er endret fire ganger: første gang i forbindelse med lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre, andre gang med lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant, og tredje gang med lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper. Fjerde gang, i 2001, ble hevdsloven noe utvidet som følge av at Norge tiltrådte Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995 om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander.

Forarbeider til hevdsloven:

NUT 1961: 1 Rådsegn 6 – Om hevd fra Sivillovbokutvalget (1961) (forkortet Rådsegn 6).

Ot.prp. nr. 30 (1965–66) Om lov om hevd (forkortet Ot.prp. nr. 30).

Innst. O. I. (1966–67).

Litteratur:

Borgar Høgetveit Berg, Hevd, Gyldendal, 2005 (forkortet Berg).

Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger, Tingsrett, 8. utg., Universitetsforlaget, 2016 (forkortet Falkanger).

Aage Thor Falkanger, God tro, Universitetsforlaget, 1999 (forkortet Aage Thor Falkanger).

Gjelsvik, Norsk tingsrett, tredje utgave ved Erik Solem, Nikolai Olsens boktrykkeri, 1936 (forkortet Gjelsvik).

Marianne Reusch, Norsk lovkommentar, Gyldendal, 2008 (forkortet Reusch).

Knut Robberstad, «Tingsrettssoga», Jus og jord, heidersskrift til Olav Lid, Det norske samlaget, 1978 (forkortet Robberstad).

Einar Bergsholm, Rettigheter i fast eiendom, Fagbokforlaget, 2019 (forkortet Bergsholm).

Endre Stavang og Geir Stenseth, Fast eiendoms tingsrett, Gyldendal, 2016 (forkortet Stavang og Stenseth).

Olav Lid, «Dei nye lovreglane om hevd», Lov og Rett, 1967 (forkortet Lid).

Olav Lid, «Kan ein hevdar vera i god tru om slike omstende som går fram av tinglysingsbøkene?»,

Norsk tidsskrift for jordskifte og landmåling, 1965 (forkortet Lid, god tru).

Miriam Skag, «Tålt bruk», Lov og Rett, 2004 (forkortet Skag).

Gunnar Eriksen, «Framveksten av god tro ved hevd og alders tids bruk i norsk rett», Tidsskrift for rettsvitenskap, 2003 (forkortet Eriksen).

Karl Arne Utgård, «Bruk i alders tid», Jussens Venner 2002 (forkortet Utgård).

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Avhendingslova

Eierseksjonsloven

Sameigelova

Burettslagslova

Grannelova

Servituttlova

Eiendomsmeglingsloven

Husleieloven

Tomtefestelova

Skjønnsprosessloven

Grannegjerdelova

Foretaksnavneloven

Ekspropriasjonserstatningslova

Dokumentavgiftsloven

Bustadbyggjelagslova

Tinglysingsloven

Matrikkellova

NIS-loven

Kredittopplysningsloven

Lov om rett til å selja uhenta ting

Hittegodslova

Oreigningslova