Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer
Lov 26. Mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven/sktl.) trådte i kraft 1. januar 2000. Skatteloven regulerer fysiske og juridiske personers skatteplikt og omfatter formuesskatt, inntektsskatt, grunnrenteskatt mv.

Skatteloven består av 20 kapitler som bl.a. omhandler skatteregler vedrørende skatt av arbeidsinntekt, kapitalinntekt, virksomhetsinntekt, utbytte, fradragsbestemmelser, skatt på egen bolig eller fritidsbolig og regler om gevinst og tap ved realisasjon mv.

Bettina Banoun

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Andreas Bullen

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Christine Dickens

Seniorskattejurist, Finansdepartementet

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Hans Anders Grevstad

Senioradvokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Harald Hauge

Advokat PhD/Partner, Advokatfirmaet Wikborg Rein

Ståle R. Kristiansen

Partner, Advokatfirmaet Thommessen AS

Jarle Schelander

Advokat/Partner, Advokatfirmaet Harboe & Co AS

Tormod Torvanger

Førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole

Are Zachariassen

Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Stjernenote

Stjernenote

Notene til skatteloven er inndelt som følger:

Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven eller sktl.) hører under Finansdepartementet (FIN). Det er en lang rekke sentrale forarbeider til skatteloven, og det er forsøkt henvist til disse fortløpende i notene der det er relevant.

Dagens skattelov bygger i stor grad på lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven 1911) og lov 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven).

I tillegg til skatteloven er følgende lover sentrale på skatterettens område:

I tillegg til de materielle reglene i skatteloven, dobbeltbeskatningsavtaleloven, eiendomsskatteloven, petroleumsskatteloven, Svalbardskatteloven, Jan Mayen-skatteloven, artistskatteloven og folketrygdloven er både lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) sentrale.

Skattedirektoratets årlige forskrift (forskrift 25. november 2022 nr. 2085) om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn, er sentral i mange sammenhenger for å fastsette riktig skattegrunnlag. Dette er særlig tilfellet for fastsettelse av formuesskattegrunnlaget, jf. skatteloven kapittel 4.

I Stortingets årlige skattevedtak (forskrift 13. desember 2022 nr. 2199 om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2023), som er gitt med hjemmel i Grunnloven § 75 bokstav a, fastsettes selve skattesatsene og mange beløpsgrenser m.m.

Skatteforvaltningsloven (lov 27. mai 2016 nr. 14) inneholder prosessuelle regler knyttet til direkte og indirekte skatter, herunder saksbehandlingsregler, frister, sanksjoner m.m. Skatteforvaltningsloven erstattet fra og med 1. januar 2017 ligningsloven (lov 13. juni 1980 nr. 24).

Skattebetalingsloven (lov 17. juni 2005 nr. 67) inneholder regler om betaling og innkreving av skatt.

I tillegg til de ovennevnte lover finnes det en lang rekke forskriftsbestemmelser som er relevante i skatteretten. Alle forskriftsbestemmelser som Finansdepartementet har gitt med hjemmel i skatteloven, er inntatt i forskrift 19. november 1999 nr. 1158, ofte referert til som «FSFIN». Denne forskriften følger samme struktur som skatteloven. Det betyr for eksempel at dersom brukeren av skatteloven lurer på om det er gitt forskriftsbestemmelser til § 6-2 i skatteloven, kan vedkommende slå opp i FSFIN § 6-2 og sjekke om det finnes noe der.

På enkelte områder har Finansdepartementet videredelegert sin forskriftskompetanse til Skattedirektoratet. Forskriftsbestemmelsene som er gitt av Skattedirektoratet, er også tatt inn i en samleforskrift (forskrift 22. november 1999 nr. 1160). Denne forskriften blir ofte referert til som «FSSD». FSSD følger samme systematikk som skatteloven og FSFIN.

I skatteforvaltningsforskriften (forskrift 23. november 2016 nr. 1360) er det gitt bestemmelser til utfylling og gjennomføring mv. av skatteforvaltningsloven. Skatteforvaltningsforskriften følger samme struktur som skatteforvaltningsloven.

Ved tolkning og anvendelse av norsk skatterett er det viktig å ta i betraktning de rettigheter, plikter og begrensninger som følger av EØS-retten og skatteavtaler mellom Norge og andre stater.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Skattebetalingsloven

Merverdiavgiftsloven

Skatteforvaltningsloven

Eigedomsskattelova

Dokumentavgiftsloven

A-opplysningsloven

Merverdiavgiftskompensasjonsloven

Statistikkloven

SI-loven

Vareførselsloven

Petroleumsskatteloven

Merverdiavgiftsforskriften