Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

|
|
|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Lisbeth Holst Bremstad

seniorskattejurist, Skatteetaten

Anne Graadahl

Fagdirektør, Skatteetaten

Stjernenote

Stjernenote

Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) hører under Finansdepartementet (FIN).

Loven danner grunnlag for en felles ordning for rapportering av arbeids- og inntektsforhold til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB), kalt a-ordningen. Loven skal forenkle arbeidsgivers rapportering av opplysninger om arbeids- og inntektsforhold, legge til rette for økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene og gi bedre tjenester fra det offentlige.

Sentrale forarbeider er Prop. 112 L (2011–2012) kapittel 9, Prop. 48 L (2013–2014) og Prop. 1 LS (2014–2015) kapittel 15. Endringer som bare gjelder enkelte bestemmelser i loven, er omtalt under den aktuelle bestemmelsen.

Loven må ses i sammenheng med lovgivingen for rapportering til Skatteetaten, NAV og SSB som er nærmere omtalt i kommentarene til a-opplysningsloven § 3.

Det er fastsatt en utfyllende forskrift til loven, forskrift 24. juni 2014 nr. 857 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften).

Loven trådte i kraft 1. september 2015, med unntak av § 12 a, som ble tilføyd ved lov 20. juni 2014 nr. 37 og trådte i kraft 26. september 2014.

Skatteetaten har gitt utfyllende veiledning til a-ordningen på sine nettsider: A-meldingen – Skatteetaten.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer