John Asland er professor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Asland har vært professor siden 2012 og avla doktorgraden i 2008. Han ble cand. jur. i 2002.

John Aslands faglige kjerneområder er arve- og familierett. Han disputerte på en avhandlingen "Uskifte". Asland er lærebokforfatter til Arverett (2021) og har revidert Peter Lødrups lærebok Arverett, 6. utg. (2012) og 7. utg. (2018). Han har også skrevet en lovkommentar til lov om arv og dødsboskifte. Sammen med Vera Holmøy har Asland revidert en Holmøy og Lødrups ekteskapslovkommentar. Asland er ansvarlig faglærer i arverett ved det juridske fakultetet i Oslo. Han er redaktør for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og sitter i Juristenes utdanningssenters fagutvalg for familie- arve- og skifterett. Han er medlem av av Executive Council i International Society of Family Law (ISFL).

Asland har tidligere praksis som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett og rådgiver og seniorrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen. Asland er ellers professor II ved Høgskolen i Innlandet, leder av BIs Klagenemnd og fagansvarlig i Store norske leksikon. Asland har tidligere vært sekretær for Arvelovutvalget, redaksjonssekretær i Lov og Rett, rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (den nåværende klagenemnda for industrielle rettigheter) og nestleder i styret for Universitetsbiblioteket. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universiteter og høgskoler og for advokater. Han har advokatbevilling fra 2011.