Ellen J. Eftestøl er cand. jur. og dr. juris fra universitetet i Oslo hvor hun disputerte på avhandlingen "Fra etterprovisjon til avgangsvederlag – handelsagentens sluttoppgjør i et historiskt og komparativt perspektiv" .

Hun har vært tilsatt som forsker og professor II ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo og som professor i sivil- og handelsrett ved Helsingfors universitet. 

Fra januar 2023 arbeider Eftetstøl  som professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI og som professor II ved juridiska institutionen ved Göteborgs universitet.  

Ellen J. Eftestøl er fagredaktør for Karnovs digitale lovkommentar for sjø- og transportrett samt forfatter av samme forlags digitale kommentar til agenturloven. Hun er også rapportør for European Transport Law review. 

Eftestøl underviser hovedsakelig i fagene avtale- og obligasjonsrett samt sjø- og transportrett. Hun har skrevet flere betenkninger, artikler og bøker innenfor disse områdene, både i Norge og i utlandet. Hun har også hatt oppdrag som voldgiftsdommer.