Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Ingunn Alvik

Advokat, Barneadvokatene

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Karsten Brynildsrud

Førsteamanuensis/PhD i rettsvitenskap, Høgskolen i Østfold

Bente Ohnstad

Professor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Stjernenote

Stjernenote

Fullstendige kommentarer til loven vil bli publisert i løpet av 2024. Forfattere er Bente Ohnstad og Ingunn Festøy Alvik.

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven eller hol.) hører under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Med unntak av § 3-5 tredje ledd og § 13-3 annet ledd nr. 15 og nr. 23 trådte loven i kraft 1. januar 2012, jf. § 13-1 og kgl.res. 16. desember 2011 nr. 1252. Paragraf 3-5 tredje ledd trådte først i kraft 1. januar 2016, jf. kgl.res. 20. november 2015 nr. 1334, mens § 13-3 annet ledd i sin helhet trådte i kraft 1. april 2014, jf. kgl.res. 21. mars 2014 nr. 305.

Da helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft i 2012, erstattet den lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven), jf. § 13-3 første ledd. Videre fulgte det av § 13-3 annet ledd nr. 15 at lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) fikk en ny § 3-3 om meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Denne endringen trådte imidlertid ikke i kraft før 1. juli 2012, jf. kgl.res. 16. desember 2011 nr. 1252. Det fulgte også av § 13-3 annet ledd nr. 23 at endringer i § 1 første ledd bokstav a i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. trådte i kraft samtidig med helse- og omsorgstjenesteloven, men ikrafttredelsen var ikke et faktum før § 13-3 annet ledd i sin helhet trådte i kraft 1. april 2014, jf. kgl.res. 16. desember 2011 nr. 1252.

Sentrale forarbeider er Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat 15. oktober 2010, Prop. 91 L (2010–2011), Innst. 424 L (2010–2011), Lovvedtak 63 (2010–2011), Stortingets førstegangsbehandling 14. juni 2011 og Stortingets annengangsbehandling 17. juni 2011. Det følger av Prop. 91 L (2010–2011) punkt 1.1 at proposisjonen er en oppfølging av St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen, Innst. 212 S (2009–2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samhandlingsreformen og om en ny velferdsreform og NOU 2004: 18 Helhet i plan i sosial- og helsetjenestene og NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt – En sammenhengende helsetjeneste. Det er i proposisjonen også vist til Prop. 90 L (2010–2011), der det ble foreslått en ny folkehelselov.

Lovens formål er regulert i § 1-1. Videre følger det av forarbeidene at det overordnede målet er å legge til rette for bedre samhandling, større tverrfaglig samarbeid og helhetlige løsninger i kommunene. Bruken av begrepet «helse- og omsorgstjenester» skal bidra til at dette målet nås. Se Innst. 424 L (2010–2011) punkt 1.2.

Siden ikrafttredelsen har det skjedd en rekke endringer i loven. De seneste endringene følger av lov 20. desember 2023 nr. 106 (i kraft 1. januar 2024), der det ble gjennomført organisatoriske endringer i sentral helseforvaltning.

Av relevant juridisk litteratur kan blant annet nevnes:

 • Befring, Anne Kjersti. Helseretten. Cappelen Damm AS, 2022

 • Bente Ohnstad og Kari Paulsrud. Helserett i et nøtteskall. 2. utg., Gyldendal Norsk Forlag AS, 2019

 • Kjellevold, Alice, Kari Bøckmann (med bidrag fra Ane Bendixen). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Vigmostad & Bjørke AS, 2021

 • Grammeltvedt, Gorm. Helserett for helsepersonell og helsefagstudenter – en innføring og oversikt over sentrale helsefaglige problemstillinger. Vigmostad og Bjørke AS, 2020

 • Kjønstad, Asbjørn. Helserett. 2. utg., Gyldendal, 2007

 • Warberg, Lasse A. Norsk helserett (med tilhørende nettside). 2. utg., Universitetsforlaget

 • Edvardsen, Åsmund og Leif Kåre Helland. Betaling for beboere i institusjon. Beregning av egenandel på sykehjem og i andre kommunale institusjoner. Kommuneforlaget AS, 2020

 • Kjellevold, Alice (med bidrag fra Karl Harald Søvig og Bjørn Henning Østenstad). Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS, 2016

 • Befring, Anne Kjersti, Morten Kjelland og Aslak Syse. Sentrale helserettslige emner. Gyldendal juridisk, 2016

 • Molven, Olav. Helse og jus. 9. utg., Gyldendal, 2019

 • Kjellevold, Alice (med bidrag fra Liv Jorunn Baggegård Skippervik). Retten til individuell plan – samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy. Fagbokforlaget, 2020

 • Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland (red.). Velferdsrett II – Barneverns- og sosialrett. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2022

 • Østenstad, Bjørn Henning. Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente – rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke. Fagbokforlaget, 2011

 • Søvig, Karl Harald. Tvang overfor rusmiddelavhengige – sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3. Fagbokforlaget, 2007

 • Østenstad, Bjørn, Caroline Adolphsen, Eva Naur og Henriette Sinding Aasen (red.). Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Vigmostad & Bjørke AS, 2018 (boken er et samarbeid mellom norske og danske rettsforskere)

 • Syse, Aslak. Rettssikkerhet og livskvalitet for utviklingshemmete – rettigheter, vern og kontroll som rettslige virkemidler. 2. utg., Ad Notam Gyldendal, 1996

 • Kjellevold, Alice. Sosialhjelp på vilkår – om bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser. Opprinnelig levert som avhandling (dr. Jur.) ved UiB i 1995. Faksimileutg., Ad Notam Gyldendal, 2004.

Det er videre publisert en rekke juridiske artikler i Lovdata Pro. Som eksempel nevnes her:

 • Sigurdsen, Randi, «Plassering av barn i barnebolig – krenkelse av barns menneskerettigheter?», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2011 s. 198–220 (FAB-2011-198)

 • Syse, Aslak, «Bokanmeldelse – Bjørn Henning Østenstad. Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke», Tidsskrift for rettsvitenskap, 2011 s. 576–581 (TFR-2011-576)

 • Kjellevold, Alice, «Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – verdivalg og rettslig regulering», Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 2012, s. 15–43 (TFE-2012-15)

 • Kjellevold, Alice, «Retten til bolig for vanskeligstilte – statlige mål og kommunalt selvstyre. Undring og erkjennelse», Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, 2013, s. 309–317 (FEST-2013-jfb-309)

 • Kjellevold, Alice, «Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten – behov for endringer og ansvarliggjøring?», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 2014, s. 267–300 (TFE-2014-267)

Helse- og omsorgsdepartementet publiserer fortløpende relevant informasjon på sine nettsider. Det kan for eksempel være nye rundskriv, veiledninger, sentrale brev og tolkningsuttalelser. Videre har Helsedirektoratet laget en nyttig oversikt over relevante kilder på sine nettsider. Helsetilsynet har også laget en liknende oversikt på sine nettsider.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Helsepersonelloven

Smittevernloven

Pasientjournalloven

Helseforskningsloven

Bioteknologiloven

Helseregisterloven

Helseberedskapsloven

Pasientskadeloven

Helseforetaksloven

Dyrehelsepersonelloven

Helsetilsynsloven

Krisesenterlova

Behandlingsbiobankloven

Lov om rituell omskjæring av gutter

Lov om medisinsk utstyr

Alternativ behandlingsloven