Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Fredrik Holth

Dosent i juridiske fag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Per Kåre Sky

Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Stjernenote

Stjernenote

Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova eller jskl.) hører inn under Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Jordskifteloven trådte i kraft 1. januar 2016 og avløste lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven).

Lovens forarbeider

Prop. 101 L (2012–2013) Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Før loven trådte i kraft, ble det gjort noen endringer i saksbehandlingsreglene, se Prop. 96 L (2014–2015) Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.).

I forbindelse med endringer i den sivile rettspleien ble jordskifterettene tilført en rekke nye skjønnshjemler, se Prop. 33 L (2016–2017) Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet).

Forskrifter

Forskrift 10. november 2015 nr. 1267 om grenselengdegebyr

Forskrift 7. desember 2015 nr. 1416 om utforming av grensemerker i saker for jordskiftedomstolene

Forskrift 7. desember 2015 nr. 1431 om jordskiftedommerfullmektigers myndighet

Forskrift 1. juni 2016 nr. 547 om jordskiftemeddommeres forsikring

Forskrift 11. desember 2020 nr. 2714 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane

Lovens formål

Lovens materielle formål er å legge til rette for effektiv og rasjonell utnyttelse av fast eiendom og ressurser til beste for eierne, rettighetshavere og samfunnet. Dette skal skje ved at jordskifteretten bøter på utjenlige eiendoms- og bruksrettsforhold, klarlegger og fastsetter grenser og rettigheter og behandler skjønn og andre avgjørelser etter jordskifteloven og andre lover, se § 1-1 første ledd.

Lovens inndeling

Jordskifteloven er delt inn i ni kapitler.

Kapittel 1 omfatter formål, virkeområde, definisjoner, saksinnhold og sakstilknytning.

Kapittel 2 er om jordskifterettene.

Kapittel 3 er om jordskifte, og der finner vi hjemlene for å gjennomføre rettsendring.

Kapittel 4 omfatter rettsutgreiing og grensefastsettelse, og saker etter kapittel 4 omtales som rettsfastsettende saker, for å skille disse sakene fra de rettsendrende sakene etter kapittel 3.

Kapittel 5 omfatter skjønn og andre avgjørelser etter andre lover.

Kapittel 6 omfatter reglene om saksbehandling. Det er viktig å merke seg at store deler av tvisteloven gjelder for jordskifterettene, se § 6-1.

Kapittel 7 omfatter sakskostnader og gebyr, herunder regler om kostnader til rettshjelp.

Kapittel 8 omfatter rettsmiddel.

Kapittel 9 omfatter ymse regler.

Annet

I notene til kapittel 3 er det benyttet rettspraksis fra jordskifteretten som illustrasjoner til noen av bestemmelsene, vel vitende om at avgjørelsene ikke har stor rettskildemessig verdi.

Litteratur

Øystein Jakob Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per Kåre Sky og Ingrid Aasen, Jordskifteloven: lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m.: kommentarutgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2016.

Per Kåre Sky og Øystein Jakob Bjerva, Innføring i jordskifterett, Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Bokserien Eiendom og juss, som utgis på Universitetsforlaget, inneholder er rekke faglige bidrag om jordskifte. Vol. 1 kom ut i 2021, med Helén Elisabeth Elvestad, Per Kåre Sky og Steinar Taubøll som redaktører. Vol. 2 kom ut i august 2022, med Einar Andreas Hegstad, Fredrik Holth og Per Kåre Sky som redaktører. Vol. 2 handler om jordskifte i urbane områder.

Det publiseres også jordskiftefaglige artikler i tidsskriftene Kart og Plan og Tidsskrift for eiendomsrett.

Domstoladministrasjonen har også gitt en veileder for bruksordning for veg, som kom i 2019.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Viltloven

Dyrevelferdsloven

Matloven

Jordlova

Konsesjonsloven

Odelslova

Lakse- og innlandsfiskloven

Skogbrukslova

Dyrehelsepersonelloven

Våpenlova

Forpaktingslova

Tanaloven

Planteforedlerloven

Hanndyrlova

Beitelova