Tore Lunde er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Lunde har vært professor siden 2008, og disputerte for doktorgraden i 2001. Han ble cand. jur i 1989.

Lundes faglige kjerneområder er konkurranse- og markedsføringsrett, samt kjennetegnsrett. Han disputerte på avhandlingen «God forretningsskikk næringsdrivande imellom» (Fagbokforlaget 2001), som er en dyptgående analyse av den rettslige standarden «god forretningsskikk» i norsk rett. Lunde publiserte i 2019 «Markedsføringsloven med kommentarer» (3. utgave), sammen med Terje Lundby Michaelsen. I 2020 publiserte Lunde boken «Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold», som er en samlende fremstilling av ulike typer lov- og avtalebaserte innskrenkninger i konkurransefriheten, både i avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og i avtaler mellom næringsdrivende. Etter perioden som postdoktor publiserte Lunde boken «Distribusjonsavtaler i konkurranseleg perspektiv» (Fagbokforlaget 2007). Lunde har vært leder av Markedsrådet siden 2009. Han er også medlem av Konkurranseklagenemnda og leder for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer.

Lunde har tidligere praksis som advokat i advokatfirmaene Wikborg Rein og Kluge, og har vært dommerfullmektig og konstituert lagdommer, samt seniorrådgiver i Konkurransetilsynet. Han har videre erfaring som voldgiftsdommer, rettsoppnevnt sakkyndig, leder eller medlem av flere granskingsutvalg og medlem av Klagenemnda for industrielle rettigheter.