Marius Emberland er advokat hos Regjeringsadvokaten med møterett for Høyesterett siden 2009. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har en mastergrad i juss fra Harvard Law School (LL.M.). Hans doktorgrad (D. Phil.) ved University of Oxford dreide seg om selskapers og aksjonærers stilling under Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (publisert som The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford University Press). Hos Regjeringsadvokaten har han fagansvar for folkerett og internasjonale menneskerettigheter, og han opptrer som Regjeringens faste agent i søksmål mot Norge for Den europeiske menneskerettighetsdomstol og klagesaker for FNs menneskerettighetskomiteer. Emberland har tidligere vært førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, seniorrådgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling og konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett. Han er fagredaktør i Karnov for et utvalg statsrettslig og folkerettslig relevante lover og konvensjoner. Han har skrevet Karnov-kommentarene til menneskerettslovens innledende bestemmelser.