Finn Arnesen er professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, juridisk fakultet, Universitet i Oslo. Han ble cand. jur. i 1989, og har vært ansatt ved instituttet siden, knyttet til fakultetets Senter for europarett. Han avla doktorgraden i 1996 på en avhandling om EØS-rettens betydning for styringen av norsk petroleumsvirksomhet, og har vært professor i rettsvitenskap (europarett) siden 1998.

Finn Arnesens kjerneområde er generell EU- og EØS-rett, og han er særlig opptatt av de spørsmålene som oppstår i skjæringsfeltet mellom EØS-retten og annen norsk rett. Arnesen har et forfatterskap som teller tett på hundre arbeider. Han er en av forfatterne av Sejersted mfl. «EØS-rett» (3. utg. 2011), hvor første utgave kom i 1995, og det er han som har skrevet fremstillingen av EØS-retten i Knophs Oversikt over Norges rett. Siden doktoravhandlingen «Statlig styring og EØS-rettslige skranker» (1996) har han skrevet en rekke artikler på både norsk og engelsk om EØS-retten og ulike sider ved norsk rett. Allerede med artikkelen «Om den fellesskapsrettslige reguleringen av urimelige avtalevilkår i forbrukerforhold» (TfR 1996 s. 884) viste han hvordan EØS-retten spiller inn i norsk avtalerett, og med artikkelen «Om statens erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen» (TfR 1997 s. 663) drøftet han hvordan EU-retten gjennom EØS-avtalen kan ha betydning for norsk erstatningsrett. I artikkelen «Konsesjoner og tillatelser – EØS-rett og konsekvenser» (2014) drøftet han hvordan EØS-rettens regler om de fire friheter påvirker utformingen av norske konsesjonsordninger. Arnesen har skrevet flere fremstillinger om EU-rettslig metode, og sammen med Are Stenvik «Internasjonalisering og juridisk metode» (2. utg. 2015). Arnesen er en av redaktørene, og bidragsyter i, Arnesen et. al. «Agreement on the European Economic Area – A Commentary (2018).

Arnesen ledet utvalget som avga NOU 2020: 9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

Arnesen var advokat i advokatfirmaet Thommessen i 2002 og 2003, og konstituert dommer i Høyesterett fra 12. september 2011 til 1. mars 2012.

Arnesen er medlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og Markedsrådet, og styreleder i Finanstilsynet.