For advokater, dommere og andre aktører i rettsapparatet er tvisteloven en av de hyppigst brukte lovene. Stadige lovendringer og ny rettspraksis gjør at gjeldende rett er i kontinuerlig endring. Oppdatert kunnskap er helt avgjørende for å lykkes, uavhengig av hvilken rolle du har innen rettspleien.

 

  Bestemmelsene i tvisteloven og praktiseringen av dem har stor betydning for de vel 16 000 sivile sakene som bringes inn for de ulike alminnelige domstolene hvert år. Det er kun på strafferettens område at det tilkommer like mye ny rettspraksis, sier Jørgen Vangsnes. Han er advokat og partner i Wikborg Reins prosedyreteam, har en bred sivilprosessuell bakgrunn og er hovedansvarlig for Karnovs lovkommentarer til tvisteloven. Tvisteloven er den lovkommentaren som har nest flest oppslag i Lovdata Pro Karnov.

  På en så sentral lov er det hensiktsmessig å ha et bredt team med erfaring fra forskjellige områder. Å skrive en kommentarutgave fra bunnen av gir god anledning til å trekke frem det som i praksis har vist seg å være de relevante tolkningsspørsmålene, og til å fremheve de mest sentrale rettskildene, fortsetter han.

Med seg i arbeidet har han lovrådgiver Kaja Moen Welo i Lovavdelingen, konstituert lagdommer Gjermund Aasbrenn i Hålogaland lagmannsrett, advokat Emanuel Feinberg i Advokatfirmaet Glittertind og advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten. Hele loven er kommentert og forfatterne gjør løpende oppdateringer slik at kommentaren til enhver tid er i takt med lovendringer og ny rettspraksis. 

  Et særtegn ved tvisteloven er at man ofte trenger raske svar. Det kan være situasjoner hvor man står i retten og det dukker opp en prosessuell problemstilling om bevisforbud eller møteplikt. Da er det praktisk å ha umiddelbar tilgang til en oppdatert kommentarutgave direkte i Lovdata, sier Hjetland.

  Få, om noen lover, er så dynamisk og i konstant utvikling som tvisteloven. Det kommer stadig endringer gjennom internasjonal påvirkning og nye avgjørelser i Høyesterett. Derfor har lett tilgang til en kommentarutgave med de viktigste endringene stor praktisk betydning, supplerer Feinberg.

 

Rettsutvikling og reformbehov

Det er ikke bare gjennom rettspraksis at tvisteloven utvikler seg. Domstolkommisjonen har i sin andre delutredning foreslått til dels omfattende endringer i prosessordningen. Blant forslagene er nye regler om en sammenfatning av saken fra rettens side før hovedforhandling, lempede regler for føring av dokumentbevis, strengere regler for preklusjon i ankeinstansen og begrenset adgang til å anke avgjørelser om saksbehandlingen.

  Ofte ser man at ankebehandlingen blir en fullstendig ny behandling av saken, og ikke en begrenset overprøving. Slik var det ikke tenkt fra lovgivers side, og det er heller ikke prosessøkonomisk velbegrunnet. På den annen side kan strenge preklusjonsregler føre til en vidløftiggjøring av førsteinstansbehandlingen. Dilemmaet er et eksempel på at tvistelovens regler neppe er hugget i stein, og at vi nok vil se flere endringer i årene som kommer, sier Gjermund Aasbrenn, som nettopp har skrevet kommentarer til blant annet tvistelovens sjette del om rettsmidler.

Det pågår et større arbeid med endringer i tvisteloven, med bakgrunn i flere høringsforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet og i tvistelovevalueringen. Midlertidige lovendringer etter utbruddet av Covid-19 har – sammen med andre utviklingstrekk – foranlediget nylige lovforslag som utvider adgangen til digital gjennomføring av sivile saker og vitneavhør.

  Det er mer sjelden det kommer ny rettspraksis om for eksempel reglene for forliksrådsbehandling og rettsmekling. Disse ordningene er likevel praktisk viktige. Tvisteloven er fundert på at tvisteløsning skal kunne skje i form av mekling, og det er et gode for både partene og samfunnet at tvister kan løses før de bringes inn for domstolene. Aktørene på dette rettsområdet gir grundige og gode innspill både om behovet for lovendringer og til endringsforslag, noe som er av stor verdi for arbeidet som skal fremme en effektiv og rettssikker prosessordning, sier Kaja Moen Welo, som er lovrådgiver i Lovavdelingen med ansvar for tvisteloven. Hun har skrevet kommentarer til lovens annen del om mekling og avklaring.

 

Bildet: Forfatterne bak den ferske tvistelovskommentaren i Karnov, fra venstre: Gjermund Aasbrenn, Kaja Moen Welo, Andreas Hjetland og Jørgen Vangsnes (Emanuel Feinberg var ikke til stede da bildet ble tatt).

Del

Tvisteloven – oppdatert kunnskap er helt avgjørende