Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lovkommentarene

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, som gjør Lovdata Pro til et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy.Lovkommentarene fra Karnov vil bidra til at vi raskt og effektivt kan finne relevante kilder, også innen EU- og EØS-rett.

Rune Opdahl

Partner og Fagsjef i Wiersholm

Med den nye funksjonen i Karnov, kan alle aktører innen rettspleien følge rettsutviklingen og være trygge på at kommentarene er gjenfinnbare tross endringene som ubønnhørlig kommer.

Erling Husabø

Professor ved UiB