Till övergripande innehåll för webbplatsen

Innhold


Kommenterte og konsoliderte utdrag fra traktaten om Den europeiske union og traktaten om Den europeiske unions funksjonmåte.

Hvert lovområde inneholder en innledende seksjon samt utvalgte rettsakter med kommentarer som belyser tolkninger og rettspraksis.

 

Enkelte direktiver og forordninger:

 

Advokattjenestedirektivet (77/249)

AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester (2010/13)

Arbeidstidsdirektivet (2003/88)

Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen (89/391)

Avfallsdirektivet (2008/98)

Avfallstransportforordningen 2006 (1013/2006)

Betalingsdirektivet 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (2011/7)

Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser (98/44)

Databasedirektivet: rettslig vern av databaser (96/9)

Direktiv om arbeidstakeres innflytelse i europeiske samvirkeforetak (2003/72)

Direktiv om generelle ordninger for avgifter til det offentlige (særavgifter) (2008/118)

Dublin-III-forordningen (603/2013)

E-handelsdirektivet (2000/31)

Ekomdirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (2002/21)

Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) (2018/1972)

Elektrisitetsdirektivet (tredje) (2009/72)

Energieffektivitetsdirektivet (2012/27)

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 (1291/2013)

Europaparlaments- og rådsforordning om adgang til markedet for internasjonal godstransport (1072/2009)

Europaparlaments- og rådsforordning om ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier (392/2009)

Europaparlaments- og rådsforordning om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (2018/1860)

Europaparlaments- og rådsforordning om felles regler om vilkår for utøvelse av yrket som transportør på vei og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF (1071/2009)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor Unionen

Europaparlaments- og rådsforordning om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport m.v. (561/2006)

Europaparlaments- og rådsdirektiv om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (2012/34)

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) (2017/1132) om visse aspekter i selskapsretten (kodifisering)

Fartsskriverforordningen (165/2014)

Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)

Flypassasjerforordningen 2004 (261)2004)

Forbrukerkjøpsdirektivet (99/44)

Forordning om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for bagatellmessig støtte (1407/2013)

Forordning om opprettelse, drift og bruk av Schengen-informasjonssystem (SIS) i politisamarbeid og rettslig samarbeid i kriminalsaker med hensyn til innlegginger av meldinger fra Europol (2018/1862)

Forordning om saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (659/1999)

Forsikringsdirektivet (Solvens II)

Forsvarsanskaffelsesdirektivet (2009/81)

Forsyningsdirektivet (2014/25)

Fusjonsforordningen (139/2004)

Førerkortdirektivet 2006 (2006/126)

Gassmarkedsdirektivet (2009/73)

Gjennomføringsforordningen (987/2009)

Grenseforordningen (2016/399)

Handelsagentdirektivet (86/653)

Handelspraksisdirektivet (2005/29)

Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) (2021/695)

Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015 (2015/849)

Ikke-diskrimineringsdirektivet (2000/43)

Industriutslippsdirektivet (2010/75)

Innkjøpsdirektivet (2014/24)

Innskuddsgarantidirektivet 1994 (94/19/EF)

Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV) (2013/36)

Kollektivtransportforordningen om konkurranseutsetting av transport på vei og bane (1370/2007)

Konsesjonskontraktsdirektivet (2014/23)

Kvotedirektivet (2003/87)

Legemiddeldirektivet (2001/83)

Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet): universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon (2002/22)

Likestillingsdirektivet (2006/54)

Masseoppsigelsesdirektivet (98/59)

Merverdiavgiftsdirektivet (2006/112)

Miljøansvarsdirektivet 2004/35

Miljøinformasjonsdirektivet (2003/4)

Miljøvirkningsdirektivet (2011/92)

Motorvognforsikringsdirektivet (2009/103)

Mønsterdirektivet: rettslig vern av design (98/71)

Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir (98/26/EF)

Opphavsrettsdirektivet, Europaparlaments- og rådsdirektiv om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet (2001/29)

Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) (2004/25)

Pakkereisedirektivet (2015/2302)

Pasientrettighetsdirektivet (2011/24)

Personverndirektivet (95/46/EF)

Personvernforordningen (GDPR) (2016/679)

Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer (2001/42)

Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet (97/67)

Produktsikkerhetsdirektivet (2001/95)

Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer (2009/24)

Prospektdirektivet om verdipapirer (2001/34)

Rådsdirektiv om arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet (91/533) 

Rådsdirektiv om fjernsalg av finansielle tjenester til forbrukere (2002/65)

Rådsdirektiv om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med adgang til og levering av varer og tjenester (2004/113)

Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter (93/83)

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll (2018/1861)

Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og –tjenester (2002/20)

Tjenestedirektivet (2006/123)

Tobakksreklamedirektivet (2003/33)

Trygdeforordningen (883/2004)

Unionsborgerdirektivet (2004/38)

Urimelige avtalevilkårsdirektivet (93/13)

Utsendingsdirektivet (96/71)

Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet (2001/18)

Vanndirektivet (2000/60)

Varemerkedirektivet 2015 (2015/2436)

Varemerkedirektivet 2008 (2008/95)

Verdipapirmarkedsdirektivet/direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID I)

Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)

Verdipapirsentralforordningen (CSDR) (909/2014)

Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter (2006/116)

Virksomhetsoverdragelsesdirektivet (2001/23)

Visumforordningen (810/2009) 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36)

Redaktionelt om EU-Karnov

- Redaktionelt om EU-Karnov

Domsanalyser og udvalgte EU-domme

- Domsanalyser
- Udvalgte EU-domme

TEU (art. 1-55)

1. Introduktion til EU-retten, herunder traktatgrundlaget
2. Retsgrundlaget for tiltrædelsen
3. TEU's præambel og TEU afsnit I samt afsnit II (art. 1-12)
4. EU's institutioner (art. 13-19)
5. Forstærket samarbejde (art. 20)
6. FUSP og FSFP (art. 21-46)
7. TEU's afsluttende bestemmelser (art. 47-55)

TEUF (art. 1-358)

1. TEUF's præambel og principperne (art. 1-17)
2. Ikke-forskelsbehandling og unionsborgerskab (art. 18-25)
3. Introduktion til det indre marked, told og toldsamarbejdet (art. 26-33)
4. Kvantitative restriktioner og tilsvarende handelshindringer (art. 34-36)
5. Statshandelsmonopoler (art. 37)
6. Landbrug og fiskeri (art. 38-44)
7. Arbejdskraften (art. 45-47)
8. Social tryghed (art. 48)
9. Etableringsretten (art. 49-55)
10. Tjenesteydelser (art. 56-62)
11. Harmonisering af børs- og selskabsretten
12. Offentlige kontrakter
13. Kapital og betalinger (art. 63-66)
14. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (art. 67-89)
15. Transport (art. 90-100)
16. Konkurrenceret (art. 101-105)
17. Offentlige foretagender (art. 106)
18. Statsstøtte (art. 107-109)
19. Fiskale bestemmelser (art. 110-113)
20. Harmonisering (art. 114-117)
21. Intellektuelle ejendomsrettigheder (art. 118)
22. Den økonomiske og monetære politik (art. 119-144)
23. Bankunionen
24. Beskæftigelse (art. 145-150)
25. Social- og arbejdsmarkedspolitikken, socialfonden (art. 151-164)
26. Uddannelse, ungdom og sport (art. 165-166)
27. Kultur (art. 167)
28. Folkesundhed (art. 168)
29. Forbrugerbeskyttelse (art. 169)
30. Transeuropæiske net (art. 170-172)
31. Industri (art. 173)
32. Samhørighed (art. 174-178)
33. Forskning, teknologisk udvikling og rummet (art. 179-190)
34. Miljø (art. 191-193)
35. Energi (art. 194)
36. Turisme (art. 195)
37. Civilbeskyttelse (art. 196)
38. Administrativt samarbejde (art. 197)
39. Oversøiske lande og territorier (art. 198-204)
40. Unionens optræden udadtil, den fælles handelspolitik samt eksportkredit (art. 205-207)
41. Udviklingspolitik og humanitær bistand (art. 208-214)
42. Restriktive foranstaltninger (art. 215)
43. Internationale aftaler og unionens forbindelse med internationale organisationer og tredjelande (art. 216-221)
44. Associeringsaftaler
45. Solidaritetsbestemmelsen (art. 222)
46. Europa-parlamentet (art. 223-234)
47. Det europæiske råd og Rådet (art. 235-243)
48. Kommissionen (art. 244-250)
49. Den europæiske unions domstol, organisation og procedure (art. 251-257 og art. 278-281)
50. Den europæiske unions domstols beføjelser (art. 258-277)
51. Den europæiske centralbank (art. 282-284)
52. Revisionsretten (art. 285-287)
53. Unionens retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre bestemmelser (art. 288-299)
54. Unionens rådgivende organer (ØSU og regionsudvalget) (art. 300-307)
55. Den europæiske investeringsbank (art. 308-309)
56. EU's budget og svigbekæmpelse (art. 310-325)
57. Forstærket samarbejde (art. 326-334)
58. Almindelige og afsluttende bestemmelser (art. 335-358)
59. Traktattekster uden kommentarer