Innhold


Kommenterte og konsoliderte utdrag fra traktaten om Den europeiske union og traktaten om Den europeiske unions funksjonmåte.

Hvert lovområde inneholder en innledende seksjon samt utvalgte rettsakter med kommentarer som belyser tolkninger og rettspraksis.

 

 

 

 

Enkelte direktiver og forordninger:

 

Forbrukerkjøpsdirektivet (99/44)

Handelsagentdirektivet (86/653)

Innkjøpsdirektivet (2014/24)

Konsesjonskontraktsdirektivet (2014/23)

Miljøvirkningsdirektivet (2011/92)

Personvernforordningen (GDPR) (2016/679)

Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer (2001/42)

Produktsikkerhetsdirektivet (2001/95)

Trygdeforordningen (883/2004)

Urimelige avtalevilkårsdirektivet (93/13)

 

Redaktionelt om EU-Karnov

- Redaktionelt om EU-Karnov

Domsanalyser og udvalgte EU-domme

- Domsanalyser
- Udvalgte EU-domme

TEU (art. 1-55)

1. Introduktion til EU-retten, herunder traktatgrundlaget
2. Retsgrundlaget for tiltrædelsen
3. TEU's præambel og TEU afsnit I samt afsnit II (art. 1-12)
4. EU's institutioner (art. 13-19)
5. Forstærket samarbejde (art. 20)
6. FUSP og FSFP (art. 21-46)
7. TEU's afsluttende bestemmelser (art. 47-55)

TEUF (art. 1-358)

1. TEUF's præambel og principperne (art. 1-17)
2. Ikke-forskelsbehandling og unionsborgerskab (art. 18-25)
3. Introduktion til det indre marked, told og toldsamarbejdet (art. 26-33)
4. Kvantitative restriktioner og tilsvarende handelshindringer (art. 34-36)
5. Statshandelsmonopoler (art. 37)
6. Landbrug og fiskeri (art. 38-44)
7. Arbejdskraften (art. 45-47)
8. Social tryghed (art. 48)
9. Etableringsretten (art. 49-55)
10. Tjenesteydelser (art. 56-62)
11. Harmonisering af børs- og selskabsretten
12. Offentlige kontrakter
13. Kapital og betalinger (art. 63-66)
14. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (art. 67-89)
15. Transport (art. 90-100)
16. Konkurrenceret (art. 101-105)
17. Offentlige foretagender (art. 106)
18. Statsstøtte (art. 107-109)
19. Fiskale bestemmelser (art. 110-113)
20. Harmonisering (art. 114-117)
21. Intellektuelle ejendomsrettigheder (art. 118)
22. Den økonomiske og monetære politik (art. 119-144)
23. Bankunionen
24. Beskæftigelse (art. 145-150)
25. Social- og arbejdsmarkedspolitikken, socialfonden (art. 151-164)
26. Uddannelse, ungdom og sport (art. 165-166)
27. Kultur (art. 167)
28. Folkesundhed (art. 168)
29. Forbrugerbeskyttelse (art. 169)
30. Transeuropæiske net (art. 170-172)
31. Industri (art. 173)
32. Samhørighed (art. 174-178)
33. Forskning, teknologisk udvikling og rummet (art. 179-190)
34. Miljø (art. 191-193)
35. Energi (art. 194)
36. Turisme (art. 195)
37. Civilbeskyttelse (art. 196)
38. Administrativt samarbejde (art. 197)
39. Oversøiske lande og territorier (art. 198-204)
40. Unionens optræden udadtil, den fælles handelspolitik samt eksportkredit (art. 205-207)
41. Udviklingspolitik og humanitær bistand (art. 208-214)
42. Restriktive foranstaltninger (art. 215)
43. Internationale aftaler og unionens forbindelse med internationale organisationer og tredjelande (art. 216-221)
44. Associeringsaftaler
45. Solidaritetsbestemmelsen (art. 222)
46. Europa-parlamentet (art. 223-234)
47. Det europæiske råd og Rådet (art. 235-243)
48. Kommissionen (art. 244-250)
49. Den europæiske unions domstol, organisation og procedure (art. 251-257 og art. 278-281)
50. Den europæiske unions domstols beføjelser (art. 258-277)
51. Den europæiske centralbank (art. 282-284)
52. Revisionsretten (art. 285-287)
53. Unionens retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre bestemmelser (art. 288-299)
54. Unionens rådgivende organer (ØSU og regionsudvalget) (art. 300-307)
55. Den europæiske investeringsbank (art. 308-309)
56. EU's budget og svigbekæmpelse (art. 310-325)
57. Forstærket samarbejde (art. 326-334)
58. Almindelige og afsluttende bestemmelser (art. 335-358)
59. Traktattekster uden kommentarer