Till övergripande innehåll för webbplatsen

Sentral kommentar i et rettsfelt med få relevante rettskilder

   

Karnov har fått med seg en av landets fremste eksperter på næringsmiddelbransjen, Marie Vaale-Hallberg, til å skrive lovkommentaren til matloven. Hun er partner i Kvale Advokatfirma. 

Matloven er en rammelov med et overordnet fokus på matsikkerhet og mattrygghet, og den skal fremme helse, kvalitet, forbrukerhensyn og ivareta miljøvennlig produksjon. Loven bygger på prinsippet «fra fjord/jord til bord», og loven retter seg derfor mot hele verdikjeden. Dette er dermed en sentral lov for produsenter av næringsmidler og andre aktører i verdikjeden, slik som importerer, distributører og utsalgssteder.  
  
– Reglene for matproduksjon er omfattende, og de norske reglene bygger i det alt vesentlige på EUs direktiver og forordninger. De fleste gjennomføres inn i norsk rett med hjemmel i matloven. Tross det store antall med regler som kommer til anvendelse for næringsmiddelbransjen, er det få rettskilder tilgjengelig. Dette vet vi at er en utfordring, særlig fordi det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke regler som kommer til anvendelse. Dette gjør vi noe med gjennom de nylig publiserte lovkommentarene, forteller Marie Vaale-Hallberg. 
  
Vaale-Hallberg har arbeidet med næringsmiddelbransjen i 20 år, og hun leder i dag Kvales Tech & IP-gruppe. Hun er i tillegg tilknyttet et ekspertnettverk av advokater som jobber med næringsmiddeljus, samt korrespondent i European Food and Feed Review. 
  
– Jeg har i mange år bidratt med mange opplæringsaktiviteter og holdt innlegg om ulike problemstillinger innen næringsmiddeljussen. Det har vært faglig givende å lage en lovkommentar på et område der det i dag gis lite veiledning foruten myndighetenes egne veiledere. Lovkommentaren vil forhåpentligvis fylle et tomrom og gi god veiledning, sier Vaale-Hallberg. 
  
Det norske dagligvaremarkedet preges av intens konkurranse, og de norske rammebetingelsene setter også rettslige og politiske premisser for den norske matproduksjonen. Næringsmiddelområdet er i tillegg i stadig utvikling, og det gjør at dette er et spennende arbeidsfelt for jurister og advokater.  
  
– Bruk av insekter som proteinkilde er et tema som har fått en del oppmerksomhet de siste årene, men andre interessante spørsmål er innovasjoner slik som dyrking av kjøtt i laboratorier. Noen hjemlige eksempler som reiser til dels kompliserte rettslige spørsmål er Stortinget vedtak av 2. juni 2023, der regjerningen blir bedt om å forskriftsfeste et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år, og regjeringen ble samtidig bedt om å fremme forslag om 16-års aldersgrense for kjøp og salg av energidrikk.