Oslo kommune er en av mange kunder av Karnov Lovkommentarer – kommentarer direkte integrert på Lovdata Pro. Flere av de som arbeider med kommunale tjenester, som oppvekst og utdanning, helse og omsorg og natur og miljø, for å nevne noen, er fullstendig avhengige av tilgang til oppdaterte og relevante rettskilder. 

Julie Gjems Løitegaard og Margrethe Lothe Johnson jobber som seniorjurister i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og er tilknyttet avdelingen for områdeutvikling. De forteller at Karnov Lovkommentarer øker kvaliteten og reduserer saksbehandlingstiden på kommunen vedtak og det de ansatte ellers leverer. Dette er svært viktig i søken på en stadig mer effektiv arbeidshverdag.

– Domstolene henviser nå jevnlig til Karnovs Lovkommentarer og det er essensielt for oss at vi har oversikt og er oppdatert på det som vektlegges i domstolenes avgjørelser. Vårt overordnende mål er å gjøre den beste jobben for kommunen sine innbyggere, og Karnov hjelper oss med å nå dette målet, forteller Løitegaard.

– Tjenesten er brukervennlig og dynamisk, og behovet for å oppdatere kommunen sine fysiske bibliotek er ikke lenger like prekært. Nå har alle tilgang til de samme kildene til enhver tid. Dette er i tråd med en stadig mer fleksibel arbeidshverdag, samstemmer Johnson.

 

Ønsker å bidra til å effektivisere offentlig sektor 

Karnov Lovkommentarer bistår Oslo kommune med å ta bedre beslutninger, raskere.

– Det er viktig for oss å ha tilgang på verktøy som samler rettskilder og gir oss en god oversikt over paragragrafer, problemstillinger og øvrig relevant lovgivning. Dette bidrar til å forenkle saksbehandlingen for alle involverte, også de som ikke er jurister, forteller Løitegaard.

Med sin sterke faglige kompetanse har Løitegaard og Johnson også bidratt som forfattere av Karnovs lovkommentarer til plan- og bygningsloven.

– Vår erfaring fra det kommunale har forhåpentligvis bidratt til å styrke lovkommentarenes faglige kvalitet. Vi tror at det perspektivet vil ha verdi for sluttbrukerne, sier Johnson.

Det var i fjor landets eneste rendyrkede juridiske forlag lanserte Karnov Lovkommentarer. Foreløpig er i overkant av 200 kommentarer til lover, forskrifter og konvensjoner tilgjengelig og fullintegrert på Lovdata Pro – og verktøyet har blitt tatt vel imot av markedet.

– Vi har utviklet en bred kundeportefølje innen offentlig sektor, akademia og privat næringsliv, og er stolte over å bistå norske kommuner i deres daglige virke. Karnov sitt overordnede mål er å bidra til en stadig kvalitetsheving av rettsinformasjon og litteratur for norske jurister. Ansatte i Oslo kommune kan være trygge på at de raskt og oversiktlig finner riktig informasjon, er oppdatert på sitt fagområde og varsles ved endringer i lovene, sier Hans-Petter Nygård, administrerende direktør i Karnov Group Norway.

 

Tilgang på deterministiske noter 

En av de unike funksjonene ved tjenesten er såkalte deterministiske noter eller historiske versjoneringer. En note vil aldri renummereres eller forsvinne. Dersom noten revideres, vil den tidligere noten beholde sin unike notenummerering og opprinnelige destinasjon og bli liggende i historiske versjoner i Lovdata Pro. Du kan dermed trygt henvise til en note med visshet om at den konkrete henvisningen alltid vil være gyldig og gjenfinnbar.

– Andre produkter har den klare svakheten at både innholdet og destinasjonen til notene kan endres, en publisert note kan også fjernes helt dersom en lovparagraf endres eller oppheves. Karnov sitt mål er at kundene skal kunne betrakte Karnov Lovkommentarer som en fullverdig og etterprøvbar rettskilde, avslutter Nygård.

 

Del

Oslo kommune om Karnov Lovkommentarer – Øker kvaliteten og reduserer saksbehandlingstiden på kommunens vedtak