Plan- og bygningsloven brukes daglig av advokater, dommere og andre aktører innen rettspleien, men den er også svært relevant for andre enn jurister. Karnovs forfatterteam bak lovkommentaren er bredt sammensatt og består av landets dyktigste fagfolk på feltet. 


– Kort og godt bestemmer plan- og bygningsloven prosessen for å avgjøre hvordan landets arealer skal brukes og reguleres, forteller Eivind Junker, førsteamanuensis ved Nord universitet.
 
Junker er Karnovs fagredaktør innen arealforvaltning og tingsrett. Han er også forfatter og har ledet forfatterteamet for lovens kommentarer. Plan- og bygningsloven er blant landets mest brukte lover, og det var derfor viktig for landets eneste rendyrkede juridiske forlag å ha et bredt sammensatt og dyktig team bak kommentarene.
 
– Noe av det unike med Karnovs forfattere på kommentarene til plan- og bygningsloven, i tillegg til sterk faglig kompetanse, er at de representerer bredden blant brukerne. Plan- og bygningsloven berører og brukes av mange. Følgelig var det viktig for oss å få inn forfattere fra både advokatbransjen, kommunal sektor og akademia. Dette har ført til mange spennende faglige diskusjoner som har løftet kvaliteten på lovkommentarene, forteller Junker.
 
Totalt ni forfattere har bidratt med lovkommentarer til loven. Kommentarene ville utgjort om lag 500 sider dersom man skulle trykke kommentaren som papirbok. Fra advokatsiden er blant annet Bård Berge, senioradvokat i Arntzen de Besche, representert.
 
– Det har vært en veldig spennende prosess å få være med å skrive Karnovs lovkommentarer til plan- og bygningsloven. Fra en advokats perspektiv har det vært viktig å bidra til at reglene blir lettere å forstå og bruke riktig i en praktisk hverdag, også for de som ikke er jurister, sier Berge.
 
Fra kommunal sektor har Margrethe Lothe Johnson og Julie Gjems Løitegaard, seniorjurister i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, lang erfaring innen områdeutvikling.
 
– Fra et kommunalt perspektiv er det særlig viktig å utarbeide tydelige og oppklarende lovkommentarer til det bransjen og folk flest lurer på og som det oftest oppstår uklarheter og konflikter rundt. Gjennom vårt arbeid i kommunen har vi god innsikt i hvilke juridiske problemstillinger i saksbehandlingen som går igjen både fra privat og offentlig sektors side. Vårt mål er at Karnovs lovkommentarer skal bidra til å unngå forsinkende feil i saksbehandlingen samt bidra til færre konflikter i plan- og byggesaksprosessen.
 
Sigrid Eskeland Schütz jobber til daglig som professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun har inngående kjennskap til planretten for land- og sjøareal, konsesjonsrett og konsekvensutredninger og representerer den akademiske siden i teamet.
 
– Plan- og bygningsloven er kompleks, og akademia har et særskilt ansvar med å se helheten i loven i et lengre perspektiv – og med å se ulike regelverk i sammenheng. Akademias tilskudd til lovkommentarene er blant annet å peke på sammenhenger mellom regelverk, eller begrunnede eller ulogiske og tilfeldige ulikheter, for at leseren selv skal kunne vurdere hvordan den rettslige argumentasjonen bør bygges opp.

Del

Møt Karnovs stjernelag bak kommentarene til en av landets mest brukte lover – plan og bygningsloven