Vi har skrevet den kommentarutgaven vi ofte har bruk for selv, sier Kjersti Borgen og Karoline Moen Brunstad fra Wikborg Rein. Ferieloven reiser ulike tolkningsspørsmål uten noen klar løsning. Dette har vi sett eksempler på under koronapandemien hvor arbeidsgivere har stått overfor helt nye problemstillinger. I og med at spørsmålene vanligvis oppstår i bestående arbeidsforhold er det langt mellom tvistene og rettslige avklaringer i domstolsapparatet. En lovkommentar er derfor et svært nyttig hjelpemiddel for alle som jobber med HR og arbeidsrett.

Wikborg Reins arbeidsrettsteam har ansvaret for Karnov Group Norways nye lovkommentar til Ferieloven. Teamet består av partnerne Simen Lium, Jan L. Backer og Fredrik Gisholt, senioradvokatene Kjersti Borgen og Karoline Moen Brunstad, advokat Elisabeth Andenæs, og advokatfullmektigene Emil Wettre Vestheim, Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien.

- Vi som jobber med arbeidsrettslig rådgivning vet at det kan oppstå vanskelige tolkningsspørsmål ved anvendelsen av ferielovgivningen. Eksempler på spørsmål som har dukket opp under pandemien og som har vært lite aktuelle tidligere er spørsmål om endring av fastsatt ferie, i hvilken grad man kan pålegge arbeidstakere å ta ut ferie når virksomheten har liten aktivitet, og ulike problemstillinger knyttet til ferie og feriepenger for permitterte som mottar dagpenger, sier Borgen. Ferieloven er grunnleggende sett en "vernelov" som oppstiller en rekke ufravikelige minstekrav til beskyttelse av den enkelte arbeidstaker.

- Det vi særlig understreker i vår rådgivning er at arbeidsgivere har plikt til å sørge for at arbeidstakerne tar ferie i tråd med ferielovens regler. Det er et grunnleggende trekk ved reguleringen av vårt arbeidsliv at arbeidstakere har rett på hvile og rekreasjon. Arbeidsgivere som ikke overholder pliktene etter ferieloven kan komme i erstatningsansvar, i tillegg til at de kan risikerepålegg fra Arbeidstilsynet, understreker Moen Brunstad.

Problemstillingene oppstår i skjæringsfeltet mellom praktisk personalpolitikk, individuelle arbeidsavtaler, tariffavtaler, og ufravikelige rettsregler. På noen felt kan samfunnsutviklingen ha skapt behov for revisjon av ferieloven fra 1988. Lovens løsninger er vanskelige tilgjengelige for mange som skal anvende regelverket i praksis. Et eksempel er lovens bruk av det forvirrende begrepet "virkedager" for å beskrive antall feriedager. Et annet eksempel er ferielovens system for
forholdsmessig utbetaling av feriepenger gjennom året som i liten grad følges, da det er en utbredt praksis med årlig utbetaling av feriepenger, normalt i juni måned.

- Lovkommentaren skal bidra til forståelse for regelverket, samtidig som den forhåpentligvis hjelper til med å løse konkrete problemstillinger i det praktiske arbeidslivet. I Karnovs nye samarbeid med Lovdata er kommentarene integrert i Lovdata Pro, og inneholder lenker videre til alle relevante rettskilder for ytterligere fordypning. Vi håper derfor at kommentaren kan være nyttig både for jurister som jobber med dette på en jevnlig basis, og for andre som sjeldnere kommer over ferierelaterte problemstillinger, avslutter Borgen.

Del

Wikborg Rein har skrevet lovkommentar til ferieloven