I tredje kvartal har det vært mange oppdateringer i Karnov på Lovdata Pro. I tillegg til mange nye kommenterte lover er det publisert en rekke ajourføringer og oppdateringer av tidligere kommenterte lovverk.

Lengre ned i artikkelen finner du oversikt over et utvalg av nye og oppdaterte kommentarer. 

Lovkommentarer til forbrukerkjøpsloven 

Én av lovene som har blitt kommentert er forbrukerkjøpsloven. Lovkommentarene er skrevet av Harald Benestad Anderssen, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI.  


Han forteller at forbrukerkjøpsloven har mange ulike meningsbærende uttrykk og at lovkommentarene gjør det lettere for brukeren å forstå disse uttrykkene. 

– Loven sier for eksempel at dersom selgeren er forsinket med å levere varen, kan forbrukeren likevel fastholde avtalen og kreve levering med mindre forbrukerens interesse står i «vesentlig misforhold» til selgerens interesse. Hva betyr egentlig det, spør Anderssen retorisk.  

Professoren forteller også at det andre steder står at forbrukeren kan heve kjøpet etter at en «rimelig tilleggsfrist» som forbruker har satt for at selgeren oppfyller, er utløpt. Også dette er utydelig, mener Anderssen. 

– Det er denne type uttrykk jeg forsøker å konkretisere i lovkommentarene, legger han til. 
 

– Bredt nedslagsfelt 

Anderssen sier at lovkommentarene til forbrukerkjøpsloven har et bredt nedslagsfelt, men at de er spesielt myntet på praktikere. 
– Med «praktikere» tenker jeg først og fremst på advokater, tilsynsmyndigheter, dommere og andre som jobber med disse problemstillingene «i det virkelige livet»,  avslutter han.  
 
Har du ikke prøvd Karnov Abonnement? Registrer deg i dag og prøv tjenesten helt gratis og uforpliktende.

Få gratis prøvetilgang 
 
I tillegg til Forbrukerkjøpsloven har en rekke andre oppdateringer i løpet av tredje kvartal. 

 

Følgende lover/forskrifter er nypublisert eller revidert helt/delvis i tredje kvartal:
 • Aksjeloven
 • Angrerettloven
 • Anskaffelsesforskriften
 • Anskaffelsesloven
 • Arveloven
 • Avhendingslova
 • Barnelova
 • Barneombudsloven
 • Bilandsloven
 • Burettslagslova
 • Dyrevelferdsloven
 • Eigedomsskattelova
 • Eksportkontrolloven
 • Elsertifikatloven
 • Energiloven
 • Enhetsregisterloven
 • EOS
 • Fagskoleloven
 • Finansforetaksloven
 • Folkehøyskoleloven
 • Folkeregisterloven
 • Forbrukerkjøpsloven
 • Forpaktingslova
 • Forsikringsavtaleloven
 • Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale
 • Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv.
 • Forskrift om kameraovervåking i virksomhet
 • Forskrift om livsoppholdssatser
 • Forskrift om mva
 • Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
 • Forsvarsundersøkelsesloven
 • Forurensningsloven
 • Helseforetaksloven
 • Helsetilsynsloven
 • Hvitvaskingsloven
 • ID-korloven
 • Inndelingslova
 • Konkurranseloven
 • Konsesjonsloven
 • Krisesenterlova
 • Kystvaktloven
 • Likestillings- og diskrimineringsloven
 • Lov om Haagkonvensjonen 1996
 • Lov om internasjonale investeringstvistar
 • Lov om internasjonale organisasjoner m.v.
 • Lov om Jan Mayen
 • Lov om oppskyting i verdensrommet
 • Lov om vederlag for kunstvisning
 • Lønnsgarantiloven
 • Matrikkellova
 • Merverdiavgiftskompensasjonsloven
 • Motorferdselloven
 • Naturmangfoldloven
 • Naturoppsynsloven
 • Offentleglova
 • Opplæringslova 
 • Passloven
 • Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs
 • Petroleumsskatteloven
 • Politiloven
 • Politiregisterloven
 • Postloven
 • Privatskolelova
 • Regler om rett til innsyn i Stortingsdokumenter
 • Revisorloven
 • Samvirkelova
 • SCE-loven
 • Skattebetalingsloven
 • Skiltforskriften
 • Skipsarbeidsloven
 • Skjønnsprosessloven
 • Smittevernloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Språklova
 • Statens pensjonsfond-loven
 • Statsborgerforskriften
 • Statsforetaksloven
 • Stiftelsesloven
 • Straffegjennomføringsloven
 • Straffeprosessloven
 • Vareførselsloven
 • Varemerkeloven
 • Vassdragsreguleringsloven
 • Voldserstatningsloven

 

Her er noen av lovkommentarer som er på trappene:

 • Aldersgrenseloven
 • Alkoholloven
 • Bergverksordning for Svalbard
 • Boikottloven
 • Bygdeallmenningsloven
 • Eksportkontrolloven
 • Forsikringslovvalgsloven
 • Forskrift om register over befolkningen på Svalbard
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • KU-forskriften
 • Lov om EØS-finanstilsyn
 • Lov om helligdager og helligdagsfred
 • Lov om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard
 • Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy
 • Løysingslova
 • Mineralloven
 • Oreigningslova
 • Polititjenestepliktloven
 • Produktansvarloven
 • Spesialitshelsetjenesteloven
 • Særavgiftsloven
 • Vinmonopolloven

Del

Nye kommenterte lover og ajourføringer i tredje kvartal i Karnov