Till övergripande innehåll för webbplatsen

Første Høyesterettsdom om seksuell trakassering - Gir viktig veiledning for senere saker

   

Advokat (H) Jan-Erik Sverre, partner i Kvale, prosederte den første «metoo-saken» for Høyesterett og har ansvar for Karnov Group Norways nye lovkommentarer på likestilling og diskrimineringsloven.

–  Høyesteretts avgjørelse fastlegger den nedre terskelen for hva som utgjør seksuell trakassering. Fra 1. januar 2020 fikk Diskrimineringsnemnda myndighet til å avgjøre saker om seksuell trakassering, som et lavterskeltilbud med gratis klagebehandling, derfor er avgjørelsen spesielt viktig. Jeg forventer at det vil bli en betydelig økning av slike saker framover, og er kjent med at Diskrimineringsnemnda p.t. har hele 17 slike saker til behandling. Høyesteretts veiledning i avgjørelsen som ble avsagt i desember 2020, vil bli viktig for nemndas håndtering av tilsvarende saker.

–  Som arbeidsrettsadvokat har jeg de senere årene arbeidet mye med likestillings- og diskrimineringsrett, både i enkeltsaker og som ledd i granskninger som vi enten har ledet eller hvor vi har bistått involverte aktører. I Kvale bistår vi også en rekke selskaper og organisasjoner med å sikre etterlevelse av aktivitetsplikten som følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Selv om bevisstheten etter hvert har blitt mye bedre, opplever vi fortsatt at mange ikke er oppmerksomme på hvilke forpliktelser man har som arbeidsgiver, ikke bare til å arbeide aktivt for å hindre ulike former for trakassering, men at man også må kunne dokumentere dette.

– Selv om likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 hadde som formål å styrke diskrimineringsvernet og gjøre lovverket mer tilgjengelig, opplever jeg at mange oppfatter rettsområdet som noe vanskelig. Jeg tror at dette har sammenheng med at likestillings- og diskrimineringsretten i stor grad er basert på internasjonale rettskilder som det kan være krevende å få oversikt over. Rettsområdet er dynamisk, og rettsutviklingen internasjonalt får direkte betydning i norsk rett gjennom Grunnlovens menneskerettighetskapittel, menneskerettighetsloven og EØS-loven.

–  Min ambisjon er at Karnovs lovkommentarer på Lovdata blir en pedagogisk og lett tilgjengelig kilde til oppdatert kunnskap for både advokater og andre som har behov for kunnskap om rettsområdet.

–  Likestillings- og diskrimineringsretten er blitt svært aktuell de senere årene. I tillegg til «metoo-kampanjen», som satte et viktig fokus på seksuell trakassering, er andre aktuelle eksempler religionsfrihet og likestilling mellom kjønnene.

–  Likestilling er et veldig aktuelt tema, også i advokatbransjen hvor kvinner dessverre enn så lenge er underrepresentert på partnernivå. I Kvale har vi et stort fokus på dette og vi nærmer oss nå 30 % kvinneandel i partnerskapet, noe som gjør oss til en av de beste i klassen. Vi er likevel ikke i mål og vil arbeide aktivt for å få opp kvinneandelen også i årene framover. I den senere tid har vi også viet stor oppmerksomhet til andre former for mangfold.

– Karnovs satsning er spennende. Jeg har særlig tro på at publiseringen gjennom Lovdata vil være viktig. Lovdata har et stort utvalg relevante kilder og et godt brukergrensesnitt. Med lovkommentarer fra Karnov suppleres Lovdatas tilbud på en veldig god måte.