Arbeidsrett


Kommentert regelverk

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
Lov om ferie (ferieloven)
Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven)
Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven)
Lov om boikott (boikottloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
Forskrift om kameraovervåking i virksomhet
Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) -  (kommer i 2022)

 

         

 

Arealforvaltning og tingsrett


Kommentert regelverk

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om tinglysing (tinglysingsloven) - (delpublisert, resterende kommer Q1 2022)
Lov om sameige (sameigelova)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
Lov um særlege råderettar over framand eigedom (servituttlova)
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) - (delpublisert, resterende kommer Q1 2022)
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
Lov om jord (jordlova)
Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om hevd (hevdslova)
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
Lov om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om løysingsrettar (løysingslova) - (kommer Q1 2022)
Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
Lov om skogbruk (skogbrukslova) - (kommer Q2 2022)
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Lov om hendelege eigedomshøve - (kommer Q1 2022)
Lov om klimamål (klimaloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)
Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)
Lov om fredning og fangst av isbjørn (isbjørnloven) - (kommer Q1 2022)
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) - (kommer Q1 2022)
Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om ymse beitespørsmål (beitelova) - (kommer Q1 2022)
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om tomtefeste (tomtefesteloven)

 

         

 

Avtale-, kontrakts- og boligrett


Kommentert regelverk

Lov om kjøp (kjøpsloven) - (delpublisert, resterende kommer Q1 2022)
Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om husleieavtaler (husleieloven)
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) - (kommer Q1 2022)
Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)
Lov om eierseksjonser (eierseksjonsloven)
Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)
Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere (håndverkertjenesteloven)
Lov om burettslag (burettslagslova) - (kommer Q1 2022)
Lov om tomtefeste (tomtefesteloven)
Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)
Lov om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)
Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven)
Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
Lov om sameige (sameigelova)

 

         

 

 

         

 

Energi, petroleum og offshore


Kommentert regelverk

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om vassdragene (vassdragsloven)
Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)
Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallrettighetsloven)
Lov om registrering av elektriske kraftledninger (kraftledningsregisterloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterriotoriet - (kommer Q1 2022)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Finansmarkedsrett


Kommentert regelverk

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven - 1999)
Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)
Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven)
Lov om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
Lov om finansavtaler (finansavtaleloven - 2020) - (kommer Q1 2022)
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse - (kommer Q4 2022)
Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) - (kommer Q1 2022)

 

         

 

Forvaltningsrett


Kommentert regelverk

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - (delpublisert, resten kommer i Q1 2022)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - (delpublisert, resten kommer i Q1 2022)
Lov om hundehold (hundeloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om arkiv (arkivlova)
Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) - (Q1 2022)
Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsloven)
Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven)
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

 

         

 

 

         

 

Helserett


Kommentert regelverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - (Q1 2022)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
Lov om alternativ behandling av sykdom mv. - (kommer 2022)
Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) - (kommer Q1 2022)
Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven)
Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) - (kommer Q1 2022)
Lov om endring av juridisk kjønn - (kommer i 2022)

 

         

 

Kirke- og utdanningsrett 


Kommentert regelverk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - (kommer Q1 2022)
Lov om barnehager (barnehageloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om frittståande skolar (friskolelova) - (kommer Q1 2022)
Lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) - (kommer Q1 2022)
Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) - (kommer Q1 2022)
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - (kommer Q2 2022)

 

         

 

Marin ressursforvaltning


Kommentert regelverk

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)
Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)
Lov om Kystvakten (kystvaktloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om Norges territoralfarvann og tilstøtende sone (territoralfarvannsloven) - (kommer Q1 2022)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Selskapsrett


Kommentert regelverk

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)
Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om registrering av foretak (foretaksregisterloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om statsforetak - (kommer i 2022)

 

         

 

Sjø- og transportrett


Kommentert regelverk

Lov om sjøfarten (sjøloven) - (kommer i 2022)
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)
Lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven)
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) - (kommer Q1 2022)

 

         

 

 

         

 

Statsrett og folkerett


Kommentert regelverk

Lov om styrking av menneskerettighetentes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Kongeriket Norges Grunnlov (delpublisert, resterende kommer Q1 2022)
Kongeriket Noregs grunnlov (delpublisert, resterende kommer Q1 2022)
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
Lov om pass (passloven)
Lov om Svalbard (Svalbardloven)
Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)
Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) - (kommer Q1 2022)
Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen (Svalbardtraktaten)
Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)
Lov om Jan Mayen
Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (SP) - (kommer Q1 2022)
Lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v.
Lov om å setja i verk avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar
EMK - (delpublisert, resterende kommer Q1 2022)
Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven) (kommer Q1 2022)

 

         

 

Straff og prosess


Kommentert regelverk

Lov om straff (straffeloven)
Lov om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven)
Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) - (første og andre  del, resterende Q2 2022)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Lov om domstolene (domstolloven)
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov om politiet (politiloven)
Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemydingheten (politiregisterloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om fri rettshjelp (rettshjelploven)
Lov om rettsgebyr (rettsgebyrloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om voldgift (voldgiftsloven) - (kommer Q1 2022)
Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) - (kommer Q1 2022)
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften)
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker
Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn
Luganokonvensjonen
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

 

         

 

Trygderett og pensjonsrett


Kommentert regelverk

Lov om folketrygd (folketrygdloven) - (delpublisert, resterende kommer Q1 2022)
Lov om pensjonstrygd for fiskere (fiskerpensjonsloven) - (delpublisert, resten kommer Q1 2022)