Arbeidsrett


Kommentert regelverk

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
Lov om ferie (ferieloven)
Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven)
Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2022)
Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven)
Lov om boikott (boikottloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
Forskrift om kameraovervåking i virksomhet
Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) -  (kommer i 2022)

 

         

 

Arealforvaltning og tingsrett


Kommentert regelverk

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om tinglysing (tinglysingsloven) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2022)
Lov om sameige (sameigelova)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
Lov um særlege råderettar over framand eigedom (servituttlova)
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2022)
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
Lov om jord (jordlova)
Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om hevd (hevdslova)
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
Lov om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om løysingsrettar (løysingslova) - (kommer Q2 2022)
Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
Lov om skogbruk (skogbrukslova)
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Lov om hendelege eigedomshøve - (kommer Q2 2022)
Lov om klimamål (klimaloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)
Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)
Lov om fredning og fangst av isbjørn (isbjørnloven) - (kommer Q2 2022)
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) - (kommer Q2 2022)
Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om tomtefeste (tomtefesteloven)
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Energi, petroleum og offshore


Kommentert regelverk

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om vassdragene (vassdragsloven)
Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)
Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallrettighetsloven)
Lov om registrering av elektriske kraftledninger (kraftledningsregisterloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterriotoriet - (kommer Q2 2022)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Forvaltningsrett


Kommentert regelverk

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - (delpublisert, resten kommer i Q2 2022)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - (delpublisert, resten kommer i Q2 2022)
Lov om hundehold (hundeloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om arkiv (arkivlova)
Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)
Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsloven)
Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven)
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Kirke- og utdanningsrett 


Kommentert regelverk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2022)
Lov om barnehager (barnehageloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om frittståande skolar (friskolelova) - (kommer Q2 2022)
Lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) - (kommer Q2 2022)
Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) - (kommer Q3 2022)
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - (kommer Q2 2022)

 

         

 

Marin ressursforvaltning


Kommentert regelverk

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)
Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)
Lov om Kystvakten (kystvaktloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven)
Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)
Lov om Norges kontinentalsokkel (kommer Q3 2022)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Selskapsrett


Kommentert regelverk

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - (delpublisert, resten kommer i Q2 2022)
Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)
Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om registrering av foretak (foretaksregisterloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om statsforetak - (kommer i 2022)

 

         

 

Sjø- og transportrett


 

         

 

 

         

 

Statsrett og folkerett


Kommentert regelverk

Lov om styrking av menneskerettighetentes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Kongeriket Norges Grunnlov (delpublisert, resterende kommer Q2 2022)
Kongeriket Noregs grunnlov (delpublisert, resterende kommer Q2 2022)
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
Lov om pass (passloven)
Lov om Svalbard (Svalbardloven)
Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)
Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) - (kommer Q2 2022)
Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen (Svalbardtraktaten)
Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)
Lov om Jan Mayen
Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (SP) - (delvis publisert, resterende kommer Q2 2022)
Lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v.
Lov om å setja i verk avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar
EMK - (delpublisert, resterende kommer Q2 2022)
Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven) (kommer Q2 2022)
Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) (delpublisert, resten kommer i Q2 2022)
Lov om Norges Flag (flaggloven)
Instruks for Regjeringen

 

         

 

 

         

 

Trygderett og pensjonsrett


Kommentert regelverk

Lov om folketrygd (folketrygdloven) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2022)
Lov om pensjonstrygd for fiskere (fiskerpensjonsloven) - (delpublisert, resten kommer Q2 2022)