Arealforvaltning og tingsrett


Kommentert regelverk

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om tinglysing (tinglysingsloven) - (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om sameige (sameigelova)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - (delpublisert, resten kommer Q4 2022)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven)
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
Lov um særlege råderettar over framand eigedom (servituttlova)
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) - (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
Lov om jord (jordlova)
Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om hevd (hevdslova)
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
Lov om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om løysingsrettar (løysingslova) - (kommer Q4 2022)
Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) - (kommer Q3 2023)
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
Lov om skogbruk (skogbrukslova)
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Lov om hendelege eigedomshøve - (kommer Q4 2022)
Lov om klimamål (klimaloven)
Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)
Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)
Lov om fredning og fangst av isbjørn (isbjørnloven) - (kommer Q3 2023)
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) - (kommer Q4 2022)
Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om tomtefeste (tomtefesteloven)
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova)
Lov om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg (stamhusloven) - (kommer Q1 2023)
Lov indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v. (kommer Q4 2022)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) - (kommer Q4 2022)
Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) - (kommer Q1 2023)
Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) - (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) (kommer Q1 2023)
Lov om friluftslivet (friluftsloven) (kommer Q4 2022)
Lov om oreigning av fast eigedom (oreigningslova) - (kommer Q4 2022)
Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
Lov om forpakting (forpaktingslova) - (kommer Q2 2023)
Lov om bygdeallmenninger (bygdeallmenningsloven) - (kommer Q2 2023)
Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) - (kommer Q1 2023)

 

         

 

 

         

 

Barne-, familie- og arverett. Barnevernsrett


Kommentert regelverk

Lov om ekteskap (ekteskapsloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
Lov om barnevern (barnevernsloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om barn og foreldre (barnelova)
Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) (delpublisert - resterende kommer Q4 2022)
Lov om vergemål (vergemålsloven) - (delpublisert - resterende kommer Q4 2022)
Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører (husstandsfellesskapsloven)
Barnekonvensjonen (menneskerettsloven vedlegg 8)
Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996)
Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn (barnebortføringsloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om forsvunne personar - (kommer Q4 2022)
Lov om familievernkontorer (kommer Q3 2023)

 

         

 

Energi, petroleum og offshore


Kommentert regelverk

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om vassdragene (vassdragsloven)
Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)
Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallrettighetsloven)
Lov om registrering av elektriske kraftledninger (kraftledningsregisterloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterriotoriet - (kommer Q4 2022)
Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)
Lov om elsertifikater (delpublisert, resterende kommer Q1 2023)
Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) - (Kommer Q1/2023)
Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) - (kommer Q1 2023)
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kommer Q1 2023)
Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften (kommer Q1 2023)
Lov om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) - (kommer Q1 2023)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Finansmarkedsrett


Kommentert regelverk

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) - (delpublisert, resten kommer Q4 2022)
Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven - 1999)
Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)
Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven)
Lov om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
Lov om finansavtaler (finansavtaleloven - 2020) - (kommer Q4 2022)
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse - (kommer Q4 2022)
Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)
Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)
Forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven (gjeldsinformasjonsforskriften
Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter
Lov om Bankenes sikringsfond (kommer Q4 2022)
Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester) - (kommer Q4 2022)
Lov om EØS-finanstilsyn - (kommer Q2 2023)

 

         

 

Forvaltningsrett


Kommentert regelverk

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - (delpublisert, resten kommer i Q4 2022)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - (delpublisert, resten kommer i Q4 2022)
Lov om hundehold (hundeloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om arkiv (arkivlova)
Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)
Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsloven)
Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) - (kommer Q2 2023)
Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven)
Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven)
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Lov om notarius publicus 
Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)
Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) (kommer Q1 2023)
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) (kommer Q4 2022)
Forskrift om register over befolkningen på Svalbard (kommer Q4 2022)
Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) (kommer Q3 2023)
Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) - (kommer Q1 2023)
Lov om offentlege styremakters ansvar for kulturverksemnd (kulturlova)
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)
Lov om forbud mot hold av pelsdyr (kommer Q1 2023)
Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) - (kommer Q2 2023)
Lov om rituell omskjæring av gutter (kommer Q1 2023)
Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) - (kommer Q1 2023)
Lov om målenheter, måling og normaltid (kommer Q1 2023)

 

 

         

 

 

         

 

Helserett


Kommentert regelverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - (Q4 2022)
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
Lov om alternativ behandling av sykdom mv.
Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) - (kommer Q4 2022)
Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven)
Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) - (kommer Q4 2022)
Lov om endring av juridisk kjønn - (kommer i 2022)
Lov om medisinsk utstyr
Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) - (kommer Q3 2023)
Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) - (kommer Q1 2023)

 

         

 

Kirke- og utdanningsrett 


Kommentert regelverk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om barnehager (barnehageloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)
Lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) - (kommer Q4 2022)
Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) - (kommer Q4 2022)
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om helligdager og helligdagsfred - (kommer Q3 2023)
Lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) - (kommer Q4 2022)

 

         

 

Marin ressursforvaltning


Kommentert regelverk

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)
Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)
Lov om Kystvakten (kystvaktloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven)
Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven)
Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)
Lov om Norges kontinentalsokkel (kommer Q4 2022)
Lov om akvakultur (akvakulturloven)

 

         

 

Markeds- og immaterialrett


Kommentert regelverk

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personvernforordningen (GDPR)
Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) - (Q4 2022)
Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) - (delpublisert, resten kommer Q1 2023)
Lov om patenter (patentloven) - (delpublisert, resten kommer i 2022)
Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)
Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)
Lov om beskyttelse av design (designloven) - (kommer i 2022)
Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonstjenester (ehandelsloven)
Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven)
Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)
Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)
Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven)
Lov om offentlig støtte - (kommer i 2022)
Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)
Lov om åpenhet om eierskap i medier - (kommer Q1 2023)
Forskrift om offentlige anskaffelser
Lov om stadnamn (stadnamnlova) - (kommer Q2 2023)
Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven)
Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)
Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) (kommer Q4 2022)
Lov om bibliotekvederlag - (kommer Q1 2023)
Lov om film og videogram (film- og videogramlova)
Lov om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v. (kommer Q1 2023)
Lov om pristiltak (pristiltaksloven) - (kommer Q1 2023)

 

         

 

 

         

 

Selskapsrett


Kommentert regelverk

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - (delpublisert, resten kommer i Q4 2022)
Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) - (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) - (kommer Q2 2023)
Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)
Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om registrering av foretak (foretaksregisterloven)
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)
Lov om statsforetak - (kommer Q1 2023)
Lov om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) - (kommer Q4 2022)

 

         

 

 

         

 

Skatte- og avgiftsrett


Kommentert regelverk

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
Lov om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)
Lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
Lov om bokføring (bokføringsloven)
Forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) - (delvis publisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven) (kommer Q4 2022)
Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)
Lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) - (kommer Q1 2023)
Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv.
Lov om særavgifter (særavgiftsloven) - (kommer Q1 2023)
Forskrift om særavgifter (kommer Q1 2023)
Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelse- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) - (kommer Q4 2022)

 

         

 

Statsrett og folkerett


Kommentert regelverk

Lov om styrking av menneskerettighetentes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Kongeriket Norges Grunnlov (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Kongeriket Noregs grunnlov (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
Lov om pass (passloven)
Lov om Svalbard (Svalbardloven)
Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)
Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) - (kommer Q3 2023)
Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen (Svalbardtraktaten)
Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)
Lov om Jan Mayen
Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (SP) - (delvis publisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v.
Lov om å setja i verk avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar
EMK
Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)
Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)
Lov om Norges Flag (flaggloven)
Instruks for Regjeringen
Lov om Norsk Lysingsblad
Lov om Norsk Lovtidend m.v. (kommer Q3 2023)
Lov om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen (riksgrenseloven) - (kommer Q3 2023)
Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (kommer Q3 2023)
Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett (ansvarlighetsloven) - (kommer Q1 2023)
FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) - (kommer Q4 2022)
Regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger
Lov om rettergangsmåten i riksrettssaker (riksrettsrettergangsloven) - (kommer Q1 2023)

 

         

 

Straff og prosess


Kommentert regelverk

Lov om straff (straffeloven)
Lov om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven)
Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) - (delvis publisert, resterende Q4 2022)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Lov om domstolene (domstolloven)
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov om politiet (politiloven)
Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemydingheten (politiregisterloven) - (delpublisert, resterende kommer Q4 2022)
Lov om fri rettshjelp (rettshjelploven)
Lov om rettsgebyr (rettsgebyrloven) - (kommer 2022)
Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om voldgift (voldgiftsloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) - (kommer Q1 2023)
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften)
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker
Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn
Luganokonvensjonen
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
Lov om forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder
Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv (tapsforskriften)
Lov om utdrag i sivile saker og straffesaker (rettsutdragsloven)
Lov om hittegods (hittegodslova) - (kommer Q1 2023)
Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven)
Lov om frivillige auksjoner (auksjonsloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.
Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven)
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

 

         

 

Trygderett og pensjonsrett


Kommentert regelverk

Lov om folketrygd (folketrygdloven)
Lov om pensjonstrygd for fiskere (fiskerpensjonsloven)
Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs
Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om barnetrygd (barnetrygdloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) - (kommer Q1 2023)
Lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven)
Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (kommer Q1 2023)