Arbeidsrett


Kommentert regelverk

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
Lov om ferie (ferieloven)
Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven)
Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven)
Lov om boikott (boikottloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
Forskrift om kameraovervåking i virksomhet
Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) -  (kommer i 2022)

 

         

 

Arealforvaltning og tingsrett


Kommentert regelverk

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om tinglysing (tinglysingsloven) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om sameige (sameigelova)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
Lov um særlege råderettar over framand eigedom (servituttlova)
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
Lov om jord (jordlova)
Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om hevd (hevdslova)
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
Lov om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om løysingsrettar (løysingslova) - (kommer Q4 2022)
Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
Lov om skogbruk (skogbrukslova)
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Lov om hendelege eigedomshøve - (kommer Q4 2022)
Lov om klimamål (klimaloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)
Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)
Lov om fredning og fangst av isbjørn (isbjørnloven) - (kommer Q3 2022)
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) - (kommer Q3 2022)
Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om tomtefeste (tomtefesteloven)
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova)
Lov om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg (stamhusloven) - (kommer Q1 2023)
Lov indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v. (kommer Q4 2022)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) - (kommer Q4 2022)
Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) - (kommer Q1 2023)
Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Energi, petroleum og offshore


Kommentert regelverk

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om vassdragene (vassdragsloven)
Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)
Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallrettighetsloven)
Lov om registrering av elektriske kraftledninger (kraftledningsregisterloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterriotoriet - (kommer Q3 2022)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Forvaltningsrett


 

         

 

 

         

 

 

         

 

Kirke- og utdanningsrett 


Kommentert regelverk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om barnehager (barnehageloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om frittståande skolar (friskolelova) - (kommer Q3 2022)
Lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) - (kommer Q3 2022)
Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) - (kommer Q3 2022)
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om helligdager og helligdagsfred - (kommer Q3 2023)

 

         

 

Marin ressursforvaltning


Kommentert regelverk

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)
Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)
Lov om Kystvakten (kystvaktloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven)
Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)
Lov om Norges kontinentalsokkel (kommer Q3 2022)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Selskapsrett


Kommentert regelverk

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - (delpublisert, resten kommer i Q3 2022)
Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)
Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om registrering av foretak (foretaksregisterloven)
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - (delpublisert, resten kommer Q3 2022)
Lov om statsforetak - (kommer i 2022)
Lov om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) - (kommer Q4 2022)

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Statsrett og folkerett


Kommentert regelverk

Lov om styrking av menneskerettighetentes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Kongeriket Norges Grunnlov (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Kongeriket Noregs grunnlov (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
Lov om pass (passloven)
Lov om Svalbard (Svalbardloven)
Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)
Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) - (kommer Q3 2022)
Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen (Svalbardtraktaten)
Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven) - (kommer Q3 2022)
Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)
Lov om Jan Mayen
Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (SP) - (delvis publisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v.
Lov om å setja i verk avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar
EMK
Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)
Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) (delpublisert, resten kommer i Q3 2022)
Lov om Norges Flag (flaggloven)
Instruks for Regjeringen
Lov om Norsk Lysingsblad - (kommer Q3 2022)
Lov om Norsk Lovtidend m.v. (kommer Q3 2023)
Lov om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen (riksgrenseloven) - (kommer Q3 2023)

 

         

 

Straff og prosess


Kommentert regelverk

Lov om straff (straffeloven)
Lov om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven)
Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) - (delvis publisert, resterende Q4 2022)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Lov om domstolene (domstolloven)
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov om politiet (politiloven)
Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemydingheten (politiregisterloven) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om fri rettshjelp (rettshjelploven)
Lov om rettsgebyr (rettsgebyrloven) - (kommer 2022)
Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om voldgift (voldgiftsloven) - (kommer Q2 2022)
Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) - (kommer Q3 2022)
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften)
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker
Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn
Luganokonvensjonen
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
Lov om forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder
Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv (tapsforskriften)
Lov om utdrag i sivile saker og straffesaker (rettsutdragsloven)
Lov om hittegods (hittegodslova) - (kommer Q4 2022)
Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven
Lov om frivillige auksjoner (auksjonsloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. - (kommer Q4 2022)

 

         

 

Trygderett og pensjonsrett


Kommentert regelverk

Lov om folketrygd (folketrygdloven) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2022)
Lov om pensjonstrygd for fiskere (fiskerpensjonsloven) - (delpublisert, resten kommer Q3 2022)
Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs (delpublisert, resten kommer Q3 2022)
Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om barnetrygd (barnetrygdloven) - (kommer Q1 2023)
Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) - (kommer Q4 2022)
Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) - (kommer Q1 2023)