Till övergripande innehåll för webbplatsen

 

Arbeidsrett


Kommentert regelverk

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
Lov om ferie (ferieloven)
Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven)
Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven)
Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven)
Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager
Lov om posttjenester (postloven)
Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven)
Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2024)
Forskrift om kameraovervåking i virksomhet
Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale

____________
Lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. (kommer Q2 2024)
Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) - (kommer Q2 2024)
Lov om boikott (boikottloven) - (kommer Q3 2024)
Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) - (kommer Q2 2024)
Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven) - (kommer Q4 2024)
Forskrift om utførelse av arbeid (kommer Q3 2024)

Advokattjenestedirektivet (77/249) europe-20 (EU-Karnov)
Arbeidstidsdirektivet (2003/88) europe-20 (EU-Karnov)

 

ForeldresRettNAV_02ArbeidsrettsligOppgavesamling_Clover_01Tafiffavtalens_ufravikelighet_web-1000_793

   Doms og aterialsamling Bind 1, Karnov Group Norway     Doms og materialsamling Bind 2, Karnov Group Norway EU-och-arbetsrätten_Cover_01 

Fagredaktører

Tron Sundet og Alexander Sønderland Skjønberg

Arealforvaltning og tingsrett


Kommentert regelverk

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om sameige (sameigelova)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven)
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om tomtefeste (tomtefesteloven)
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova)
Lov um særlege råderettar over framand eigedom (servituttlova)
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
Lov om jord (jordlova)
Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om hevd (hevdslova)
Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
Lov om akvakultur (akvakulturloven)
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven)
Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)
Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
Lov om forpakting (forpaktingslova)
Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite [hanndyrlova]
Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)
Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven)
Lov om friluftslivet (friluftsloven)
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
Lov om skogbruk (skogbrukslova)
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Lov om klimamål (klimaloven)
Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)
Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)
Lov om oreigning av fast eigedom (oreigningslova)
Lov om tinglysing (tinglysingsloven) - (delpublisert, resterende kommer 2024)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2024)
Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) - (delpublisert, resterende kommer 2024)
Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) - (delpublisert, resterende kommer 2024)
Bergverksordning for Svalbard (delpublisert, resterende kommer Q2 2024)

____________
Lov om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg (stamhusloven) - (kommer Q4 2024)
Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven) - (kommer Q3 2024)
Lov indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v. (kommer Q4 2024)
Lov om fredning og fangst av isbjørn (isbjørnloven) - (kommer Q3 2024)
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) - (kommer Q4 2024)
Lov om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven) - (kommer Q2 2024)
Lov om løysingsrettar (løysingslova) - (kommer Q2 2024)
Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) - (kommer Q4 2024)
Lov om hendelege eigedomshøve - (kommer Q2 2024)
Lov om bygdeallmenninger (bygdeallmenningsloven) - (kommer Q1 2024)
Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) - (kommer Q4 2024)
Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen) - (kommer Q3 2024)
Lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene (statsallmenningsloven) - (kommer Q3 2024)
Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg (kommer Q4 2024)
Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter - (kommer 2024)
Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror - (kommer 2024)
Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter - (kommer 2024)

Avfallsdirektivet (2008/98) europe-20 (EU-Karnov)
Avfallstransportforordningen 2006 (1013/2006) europe-20 (EU-Karnov) 
 
 
Inhabilitet-i-Forvaltningen_Cover_01Forvaltingskontrakter_Cover_01

 

Fagredaktør

Eivind Junker

Avtale-, kontrakts- og boligrett


Kommentert regelverk

Lov om kjøp (kjøpsloven)
Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 
Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven)
Lov om husleieavtaler (husleieloven)
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova)
Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)
Lov om eierseksjonser (eierseksjonsloven)
Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)
Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere (håndverkertjenesteloven)
Lov om burettslag (burettslagslova)
Lov om tomtefeste (tomtefesteloven)
Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)
Lov om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven)
Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)
Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven)
Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
Lov om sameige (sameigelova)
Lov om deponering i gjeldshøve (deponeringslova)
Lov om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta
Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven)
Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer (svartebørsloven)
Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)
Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven)
Lov om prokura (prokuraloven)
Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker (Godkjenningsloven)
Lov om gjeldsbrev (gjeldsbrevlova)

___________
Kong Christian Den Femtis Norske Lov (kommer Q4 2024)
Lov om digitale ytelser (digitalytelsesloven) - (kommer 2024)

 

Bruk-og-misbruk-av-elektronisk-identifikasjon

 

Fagredaktør

Harald Benestad Anderssen

Energi, petroleum og offshore


Kommentert regelverk

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
Lov om vassdragene (vassdragsloven)
Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)
Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallrettighetsloven)
Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)
Lov om elsertifikater
Lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) - (delpublisert, resterende kommer Q3 2024)

__________
Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) - (Kommer Q2 2024)
Lov om registrering av elektriske kraftledninger (kraftledningsregisterloven) - (kommer Q3 2024)
Lov om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterriotoriet - (kommer Q3 2024)
Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) - (kommer Q2 2024)
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kommer Q2 2024)
Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften (kommer Q2 2024)
Lov om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) - (kommer Q2 2024)
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) - (kommer Q3 2024)
Kontrollforskriften (forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer) - (kommer 2024)

 

Fagredaktører

Henrik Bjørnebye og Ivar Alvik

EU/EØS-rett


Kommentert regelverk

Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)
Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)
Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven)
Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)
Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personvernforordningen (GDPR)
Lov om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen
Lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar
Lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven)
Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven)
Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven)
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om alternativ behandling av sykdom mv.
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven)
Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven)
Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)
Forskrift om offentlige anskaffelser
Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - (delpublisert, resten kommer i 2024)

__________
Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU (kommer Q3 2024)
Lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) - (kommer Q2 2024)

 

EU-Karnov

EU-Karnov er delt inn i to deler, TEU og TEUF.
TEU inneholder kommentarer til EU-traktaten og EUs pakt om grunnleggende rettigheter.
TEUF inneholder kommentarer til Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte med henvisning til relevant praksis.

Advokattjenestedirektivet (77/249) europe-20 (EU-Karnov)
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester (2010/13) europe-20 (EU-Karnov)
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen (89/391) europe-20 (EU-Karnov)
Arbeidstidsdirektivet (2003/88) europe-20 (EU-Karnov)
Avfallsdirektivet (2008/98) europe-20 (EU-Karnov)
Avfallstransportforordningen 2006 (1013/2006) europe-20 (EU-Karnov)

 

 

ForeldresRettNAV_02 Konkurrensratt_Cover_01 EU-och-arbetsrätten_Cover_01 Europeiska-Unionens-Domstol_Cover_01 EU-Ret-fri-bevægelighed_Cover_01Tradisjonelle-Smitteverntiltak_Clover_01

                 Bruk-og-misbruk-av-elektronisk-identifikasjon

 

 

Fagredaktører

Finn Arnesen og Christoffer Conrad Eriksen

Finansmarkedsrett


Kommentert regelverk

Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven - 1999)
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)
Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven)
Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse
Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)
Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)
Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter
Lov om kredittvurderingsbyråer
Lov om Bankenes sikringsfond
Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester)
Forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven (gjeldsinformasjonsforskriften)
Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - (delpublisert, resten kommer i 2024)
Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) - (delpublisert, resten kommer 2024)
Lov om finansavtaler (finansavtaleloven - 2020) - (delpublisert, resterende kommer 2024)

__________
Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) - (kommer Q2 2024)
Lov om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) - (kommer Q2 2024)
Lov om EØS-finanstilsyn - (kommer Q3 2024)
Lov om Statens obligasjonsfond - (kommer Q3 2024)
Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer - (kommer 2024)

 

Bruk-og-misbruk-av-elektronisk-identifikasjon

 

Fagredaktør

Morten Kinander

Forvaltningsrett


Kommentert regelverk

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om arkiv (arkivlova)
Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)
Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsloven)
Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven)
Lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven)
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Lov om notarius publicus 
Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) 
Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)
Lov om offentlege styremakters ansvar for kulturverksemnd (kulturlova)
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)
Lov om forbud mot hold av pelsdyr
Lov om rituell omskjæring av gutter 
Lov om akvakultur (akvakulturloven)
Lov om alternativ behandling av sykdom mv.
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)
Lov om Husbanken (husbankloven)
Forskrift om offentlige anskaffelser
Forskrift om parkering for forflytningshemmede
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - (delpublisert, resten kommer i 2024)
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemnd (offentleglova) - (delpublisert, resten kommer 2024)
Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) - (delpublisert, resterende kommer 2024)

__________
Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (kommer Q3 2024)
Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukter m.m. (kosmetikklova) - (kommer Q2 2024)
Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet (vinmonopolloven) - (kommer Q3 2024)
Lov om hundehold (hundeloven) - (kommer Q4 2024)
Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) - (kommer Q3 2024)
Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) (kommer Q4 2024)
Forskrift om register over befolkningen på Svalbard (kommer Q3 2024)
Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) - (kommer Q2 2024)

Advokattjenestedirektivet (77/249) europe-20 (EU-Karnov)
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester (2010/13) europe-20 (EU-Karnov)
Avfallsdirektivet (2008/98) europe-20 (EU-Karnov)
Avfallstransportforordningen 2006 (1013/2006) europe-20 (EU-Karnov)

 

 

ForeldresRettNAV_02 UteAvSyneUteAvSinn_Clover_01

Inhabilitet-i-Forvaltningen_Cover_01 Forvaltingskontrakter_Cover_01Motsegn, Karnov bok av Siv Elén Årskog Vedvik.

 

Fagredaktør

Marius Stub

Helserett


Kommentert regelverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
Lov om alternativ behandling av sykdom mv.
Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven)
Lov om endring av juridisk kjønn
Lov om medisinsk utstyr
Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
Lov om rituell omskjæring av gutter

__________
Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) - (kommer Q4 2024)
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - (Q3 2024)
Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) - (kommer Q4 2024)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - (kommer Q2 2024)

Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen (89/391) europe-20 (EU-Karnov)

 

Tradisjonelle-Smitteverntiltak_Clover_01

 

Fagredaktør

Anne Kjersti Befring

Kirke- og utdanningsrett 


Kommentert regelverk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven)
Lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)
Lov om arkiv (arkivlova)
Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)
Lov om språk (språklova)
Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - (delpublisert, resterende kommer 2024)
Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) - (delpublisert, resterende kommer 2024)

__________
Lov om helligdager og helligdagsfred - (kommer Q4 2024)
Lov om barnehager (barnehageloven) - (kommer Q4 2024)
Lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) - (kommer Q3 2024)
Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) - (kommer Q4 2024)
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - (kommer Q2 2024)
Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) - (kommer Q2 2024)
Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - (kommer Q2 2024)LegalReformResearch_Clover
 Doms-og-materialsamling-Bind1_Cover_01  Doms-og-materialsamling-Bind2_Cover_01 

Fagredaktør

Jon Christian Fløysvik Nordrum

Markeds- og immaterialrett


Kommentert regelverk

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personvernforordningen (GDPR)
Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)
Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)
Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonstjenester (ehandelsloven)
Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven)
Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)
Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)
Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven)
Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)
Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven)
Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)
Lov om film og videogram (film- og videogramlova)
Lov om bibliotekvederlag - (kommer Q1 2024)
Lov om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v.
Forskrift om offentlige anskaffelser
Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr
Lov om patenter (patentloven) - (delpublisert, resten kommer i 2024)
Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2024)

 

__________
Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova) (kommer Q4 2024)
Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) (kommer Q3 2024)
Lov om stadnamn (stadnamnlova) - (kommer Q3 2024)
Lov om åpenhet om eierskap i medier - (kommer Q3 2024)
Lov om beskyttelse av design (designloven) - (kommer i 2024)
Lov om omsetning av bøker (bokloven) - (kommer i Q2 2024)

AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester (2010/13) europe-20 (EU-Karnov)

 

Patenters gyldighet_1000-793_web

 

Fagredaktører

Torger Kielland og Tore Lunde

Selskapsrett


Kommentert regelverk

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)
Lov om registrering av foretak (foretaksregisterloven)
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)
Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven)
Lov om register for frivillig virksomhet
Lov om statsforetak (statsforetaksloven)
Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - (delpublisert, resterende kommer 2024)
Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - (delpublisert, resten kommer i Q4 2024)
Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) - (delpublisert, resterende kommer 2024)
Lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven) - (delpublisert, resterende kommer Q2 2024)

__________
Lov om heleide dattersamvirkeforetak (Dattersamvirkeforetaksloven) - (kommer Q3 2024)
Lov om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) - (kommer Q3 2024)
Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) - (kommer Q3 2024)

Fagredaktør

Gina Bråthen

Statsrett og folkerett


Kommentert regelverk

Lov om styrking av menneskerettighetentes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
Lov om pass (passloven)
Lov om Svalbard (Svalbardloven)
Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)
Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen (Svalbardtraktaten)
Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)
Lov om Jan Mayen
Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (SP)
Lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v.
Lov om å setja i verk avtala 18 mars 1965 om løysing av tvistar mellom ein stat og borgarar i andre statar om investeringar
EMK
Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)
Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)
Lov om Norges Flag (flaggloven)
Instruks for Regjeringen
Lov om Norsk Lysingsblad
Regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger
Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet
Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)
Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften)
Kongeriket Norges Grunnlov (delpublisert, resterende kommer 2024)
Kongeriket Noregs grunnlov (delpublisert, resterende kommer 2024)
__________
Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen) - (kommer Q3 2024)
Lov om rettergangsmåten i riksrettssaker (riksrettsrettergangsloven) - (kommer Q3 2024)
Lov om ansvar for handlinger sompåtales ved Riksrett (ansvarlighetsloven) - (kommer Q3 2024)
FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) - (kommer Q3 2024)
Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven) - (kommer Q4 2024)
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) - (kommer Q3 2024)

 

RettsstatNødsrett_v07_web2 Hensikt_v07_web_landing400h

 

Fagredaktør

Marius Emberland

Straff og prosess


Kommentert regelverk

Lov om straff (straffeloven)
Lov om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Lov om domstolene (domstolloven)
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov om politiet (politiloven)
Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemydingheten (politiregisterloven)
Lov om fri rettshjelp (rettshjelploven)
Lov om pågriping og overlevering til og frå Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)
Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn
Luganokonvensjonen
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
Lov om forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder
Lov om utdrag i sivile saker og straffesaker (rettsutdragsloven)
Lov om hittegods (hittegodslova)
Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven)
Lov om frivillige auksjoner (auksjonsloven)
Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)
Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.
Lov om rettsgebyr (rettsgebyrloven)
Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven)
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)
Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
Lov om overføring av straffeforfølging
Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften)
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker
Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv (tapsforskriften)
Forskrift etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften)
Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) - (delpublisert, resterende kommer 2024)
Lov om voldgift (voldgiftsloven) - (delpublisert, resterende kommer 2024)
Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) - (delvis publisert, resterende Q2 2024)

__________
Lov om tjenesteplikt i politiet (polititjenestepliktloven) - (kommer Q3 2024)

 
 

 

Fagredaktør

Runar Torgersen

Trygderett og pensjonsrett


Kommentert regelverk

Lov om folketrygd (folketrygdloven)
Lov om pensjonstrygd for fiskere (fiskerpensjonsloven)
Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs
Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)
Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)
Lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven)
Lov om Statens pensjonsfond
Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)
Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (boligsosialloven)
Lov om Statens pensjonskasse - (delpublisert, resterende kommer 2024)

__________
Lov om pensjonsordning for sykepleiere (sykepleierpensjonsloven) - (kommer 2024)
Lov om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard - (kommer Q3 2024)
Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (kommer Q4 2024)
Lov om barnetrygd (barnetrygdloven) - (kommer Q4 2024)
Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) - (kommer Q4 2024)

 

 

Foreldres rett til ytelser fra NAV

Fagredaktør

Imran Haider