Mange har en for begrenset forståelse av hvilke verdier staten må beskytte i situasjonen med Covid-19, sier Anne Kjersti Befring, emneansvarlig for helserett ved Det juridiske fakultetet. Hun skal lede Karnovs arbeid med helselovene.

Anne Kjersti Befring er emneansvarlig for helserett ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Nå er hun aktuell som fagredaktør for Karnov og skal lede forlagets arbeid med helselovene.

– Helserett er et felt som stadig blir viktigere internasjonalt og nasjonalt, forklarer Befring. Helseretten omfatter et bredt spekter av rettsspørsmål som for eksempel organisering av helsetjenesten, folkehelsearbeid, helseforskning, retten til helsehjelp og hvordan helsetilbudet skal utvikles og fordeles. Faget handler også om frivillighet og tvang, om behandling av mennesker, opplysninger om mennesker og biologisk materiale.

Helseretten har betydning for alle – noe situasjonen med COVID-19 har illustrert med all tydelighet. Befring mener at enkelte kan ha en for begrenset forståelse av hvilke verdier staten må beskytte i denne situasjonen.

– Staten har forpliktet seg til å handle for å kunne begrense skadevirkning og spredningen av en pandemi gjennom internasjonale avtaler. Befolkningen kan forvente at vår sikkerhet og helse ivaretas. Det blir meningsløst å diskutere rettsstatlige prinsipper under en pandemi uten å ha med vurderinger av om inngrep er nødvendige og forholdsmessige for å ivareta beskyttelsen av liv og helse. Disse vurderingene må ta utgangspunkt i faktiske vurderinger av pandemien og hvilken trussel den representerer, noe som kan være fraværende i diskusjoner blant jurister.

Når det gjelder arbeidet med lovkommentarene i Karnov har fagredaktøren rekruttert bredt for å få inn forfattere med ulik bakgrunn og erfaring. Professor emeritus Aslak Syse er en av dem. Han er opptatt av juss som betyr noe for allmenheten og skal blant annet kommentere smittevernloven.

Som leder for et nordisk nettverk innen helserett, ser Befring betydningen av å samarbeide på tvers av landegrenser, dette vil hun spille på under arbeidet med lovkommentarene.

– Dette er et utviklingsarbeid som det er spennende å få være med på, sier Befring om Karnovs satsning på helserett. Det er bra at Karnov kommer inn på markedet og etablerer et samarbeid med andre land om regelverk, blant annet gjennom EU-Karnoven. I det nordiske nettverket har vi sett hvor stor forskjell det kan være knyttet til forståelsen av regelverk, som for eksempel i hvordan personvernforordningen (GDPR) benyttes innenfor helseretten. Helselovene bygger på internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter. Behandling av personopplysninger er grunnleggende for å kunne ivareta forsvarligheten i helsehjelp og helseforskning og for å kunne ivareta den enkeltes rett til konfidensialitet.

– Derfor er Karnovs arbeid viktig. Enkel tilgang til lovkommentarer med høy kvalitet kan bidra til riktig lovforståelse, avslutter Befring.

Del

COVID-19 viser viktigheten av helserett