Tage Henningsen er lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har tidligere vært dommerfullmektig i Bergen tingrett og advokat i Advokatfirmaet Hjort DA.