Gunhild Sletmoen er lovrådgiver i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun arbeider i hovedsak med erstatningsrett, forsikringsrett og interlegal rett.

Sletmoen har også erfaring fra advokatvirksomhet og domstolene, herunder som utreder, dommerfullmektig og leder for utredningsenheten i Borgarting lagmannsrett.