Professor John Asland er fagredaktør for barne-, familie- og arverett og barnevernsrett i Karnov Lovkommentarer. Han trekker frem at rettsområdene som han er fagredaktør for, er områder av grunnleggende betydning for alle mennesker i samfunnet. I tillegg er det områder hvor det for tiden er stor lovgivningsaktivitet.

Ny lov om arv og dødsboskifte ble satt i kraft 1.januar 2021. I samband med den nye arveloven ble det også gjort store endringer i de prosessuelle reglene om skifte mellom ektefeller i ekteskapsloven. En ny barnelov er på trappene. Her arbeider nå departementene med en proposisjon som følger opp NOU: 2020:14: Ny barnelov. En ny barnevernlov er også i vente. Dessuten foretas det for tiden en helhetlig gjennomgang av vergemålsloven. Det er også et omfattende tilfang av ny rettspraksis, ikke minst på barnevernsfeltet, som må behandles i lovkommentarene. Asland er glad for å ha fått med seg et stjernelag av forfattere til lovkommentarene til de ulike lovene.

- Vi har kunnet velge fra øverste hylle, og det er svært dyktige fagpersoner og fagformidlere som skriver lovkommentarer til lovene. Foreløpig har vi fått på plass det meste av den sentrale lovgivningen innenfor de rettsområdene jeg har ansvaret for, men vi arbeider også med å utarbeide lovkommentarer til de mindre sentrale lovene. Målsettingen er å være heldekkende. Det er i en viss forstand vel så viktig å dekke de små lovene i randsonen av feltet enn de sentrale lovene, da sistnevnte ofte er godt dekket i annen litteratur også, sier Asland.

Lovrådgiver Katrine Kjærheim Fredwall er en av forfatterne på stjernelaget. Hun har skrevet lovkommentarer til reglene i vergemålsloven.

- I vergemålsloven reguleres barns og voksnes rettslige handleevne, og derved også hvem som kan være aktører i rettssamfunnet. Denne personrettslige delen av loven er en vesentlig premissleverandør for norsk rett som helhet. Området er i stadig utvikling og favner både privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

Professor Tone Linn Wærstad har skrevet lovkommentarer til lov om ekteskap kapittel 1-4. Her reguleres vilkårene for å inngå ekteskap, reglene for prøving av ekteskapsvilkårene, samt reglene for vigsel og for oppløsning av ekteskap. Flere bestemmelser regulerer også anerkjennelse av utenlandske ekteskap.

Kommentarene til de delene av ekteskapsloven som ikke dekkes av Wærstad og Asland, er skrevet av professor Asbjørn Strandbakken, Universitet i Bergen.

Bli bedre kjent med dem og resten av Karnov-forfatterne her.

Del

Vi har kunnet velge fra øverste hylle