Joakim Bakke-Nielsen i IBF Legal og Carl Flock i Finans Norge skriver lovkommentarer til både gjeldende finansavtalelov og til ny finansavtalelov for Karnov Group Norway. Begge jobber til daglig med spørsmål knyttet til regelverk for bank og finans. IBF Legal er et nisjefirma som bistår forsikring-, bank- og finansbransjene. Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon.

Finansavtaleloven fra 1999 har lenge vært moden for revisjon og 18. desember 2020 ble det vedtatt ny finansavtalelov (finansavtaleloven 2020). Det er fortsatt uavklart når den nye finansavtaleloven vil tre i kraft. Men loven har allerede satt spor i rettspraksis i den såkalte Bank-ID dommen (HR-2020-2021-A) hvor det ble vektlagt hva løsningen ville blitt dersom det var de nye reglene som var gjeldende. Finansavtaleloven 2020 styrker nemlig forbrukervernet ytterligere, sier forfatter Bakke-Nielsen.

– Finansavtaleloven som ble vedtatt i 2020 inntar de privatrettslige delene av flere nye EØS- direktiver, herunder det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2), betalingskontodirektivet (PAD) og boliglånsdirektivet (MCD), samt tilhørende rettsakter i norsk rett. I tillegg har man valgt å lovfeste en rekke regler som tidligere fulgte av ulovfestet rett, bl.a. knyttet til beviskrav og erstatning, sier medforfatter Flock.

– Det er snakk om videreføring av mange av pliktene for finansforetakene, men det er også en del endringer og som nevnt ytterligere vern av forbruker. I tillegg er lovens systematikk vesentlig endret, sier Flock.

– Vi oppfatter Karnov som et friskt pust inn i det norske legal tech-markedet. Karnov har ambisiøse visjoner og stor handlekraft, avslutter Bakke-Nielsen. Han gir også uttrykk for at han er veldig glad for at Karnov Group er nordisk sponsor på konferansen Nordic Legal Tech Day Oslo, som arrangeres av IBF Legal og Relevent 14. september 2021.

Del

Forsterket forbrukervern i ny finansavtalelov