Jan-Erik Sverre er partner ved Kvales Oslokontor hvor han leders firmaets avdeling for tvist, som består av faggruppene arbeidsrett og prosedyre. Sverre har bakgrunn fra domstolene og er i medhold av tvisteloven § 8-4 (4) oppnevnt som mekler og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende domstoler. Han har møterett for Høyesterett siden 2016 og prosederte i 2020 den første "metoo-saken" for Høyesterett. Sverre brukes mye som foredragsholder innenfor arbeidsrettslige og likestillings- og diskrimineringsrettslige tema. Han har videre betydelig erfaring med granskningssaker.