Till övergripande innehåll för webbplatsen

Fremtidens Jurist 2023: Slik jobber Selmer aktivt med livslang læring

   

Karnov la frem resultatene fra bransjerapporten Fremtidens Jurist for advokatfirmaet Selmer.

– Det er ikke overraskende at flere og flere mener at teknologi er viktig for bransjen, andelen har gått betydelig opp det siste året, og det skyldes nok mye på grunn av økt interesse for KI, sier Dan Sørensen, Chief Digital Officer i Advokatfirmaet Selmer AS.

– Det som er overraskende, er at unge jurister mener at det kun er et lederansvar å sikre opplæring innen ny teknologi.

Forrige uke fikk styret og ledergruppen i Selmer besøk av Karnov. Da fikk de presentert hovedfunnene og utdypende bakgrunnstall fra bransjerapporten Fremtidens Jurist 2023.

Rapporten avdekker blant annet at 18 % av juristene i aldersgruppen 23–29 år mener at hovedansvaret for utdannelse og etterutdannelse ligger hos ledergruppen eller nærmeste leder. Kun 4 % mener at kun de selv har dette ansvaret. Til sammenligning er bildet annerledes for de eldre. I aldersgruppen 50–59 år mener 13 % at det er et lederansvar, mens 14 % mener at det er deres eget ansvar.

Siri Conradi er HR-direktør i Selmer. I likhet med Sørensen mener hun at etterutdannelse er et felles ansvar. I Selmer har de lenge vært opptatt av nytenkning, faglig utvikling og etterutdanning som gjør dem mer relevante og bedre rustet til å bistå klientene i et samfunn i endring.

– I Selmer jobber vi aktivt med livslang læring. Vi arbeider etter “70–20–10-prinsippet”. 70 % læring skjer i det daglige arbeidet, 20 % er gjennom selvstudie og 10 % er klasseromsundervisning.

Conradi er også opptatt av aktiv læring, ikke kun undervisning og etterutdanning på tradisjonelt vis.

– Klasseromsundervisning er et godt utgangspunkt, men forskning viser at passiv læring ikke gir like høy grad av læringseffekt. Vi ser at våre medarbeidere lærer mer målrettet og effektivt gjennom aktiv læring. Vi er derfor i gang med å bygge et læringsunivers som gir en god miks av digital og fysisk læring, som treffer de individuelle behovene den enkelte har for utvikling. Undervisningsformen krever at våre ansatte jobber aktivt med problemstillingene, og testes underveis. Det er ikke kun ferdigheter knyttet til ny teknologi vi skal holde oss oppdatert på, men også andre ikke-juridiske kompetanser som kreves for at du skal lykkes som forretningsadvokat.

– Når vi spør våre ansatte hvorfor de valgte Selmer, sier mange at læring og involvering er viktig i tillegg til vårt arbeidsmiljø. Vi gjennomfører en månedlig medarbeiderundersøkelse, hvor vi i fellesskap ser på resultatene og jobber frem hva som skaper høy grad av engasjement i arbeidshverdagen og hvordan vi skal jobbe sammen for å at flest mulig skal oppleve mening, mestring og autonomi på jobb. Dette er viktige faktorer som bidrar til økt retention, og som gir oss innsikt i om vi treffer på tiltak som iverksettes.
 
– Det var veldig fint å få gjennomgang av rapporten av Ida Vibeke Kyhring og Hans-Petter Nygård fra Karnov Group Norway. Det ga oss en god forståelse av hovedfunnene, men også fint å få presentert årets funn opp mot fjorårets.